Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 11 Października, 2017 - 10:02, lzelazowska

Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego

Projekt pn. Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Wartość projektu: 3 260 924,70 zł 

Wkład m.st. Warszawy: 1 647 688,71

Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 1 613 235,99

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia „Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno – rekreacyjnego”, Miasto otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości ok. 1,6 mln zł.

Projekt dotyczy zagospodarowania południowej strony Kanału Bródnowskiego, na odcinku wzdłuż zbiornika retencyjno-rekreacyjnego zlokalizowanego na osiedlu Utrata
w warszawskiej Dzielnicy Targówek. Jego głównym celem jest przekształcenie nieużytku
w teren rekreacyjny o powierzchni ok. 10,5 ha. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Dzielnicy Targówek, jak również zniweluje problemy dotyczące braku zagospodarowania brzegów kanału oraz zanieczyszczenia gruntu niewybuchami, które mogą powodować niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt.

Realizacja projektu zakłada przekształcenie częściowo zalesionych nieużytków
w ekologiczny teren służący wypoczynkowi i rekreacji w otoczeniu przyrody. Planowane jest utworzenie pieszo-rowerowych ścieżek zdrowia prowadzących po dawnych nasypach kolejowych oraz miejscach ciekawych przyrodniczo. Korzystanie z atrakcji będzie w całości bezpłatne. Założeniem projektu jest także uporządkowanie terenów leśnych oraz nasadzenie roślinności rodzimej. Wykonane prace spowodują odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej w niemal 100%.

Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa jakości środowiska naturalnego, przestrzenie dotychczas zdegradowane zyskają nową, ekologiczną funkcję. Zostaną przywrócone walory przyrodnicze obszaru. Mieszkańcy Warszawy będą mogli korzystać z nowego, oddalonego od zgiełku aglomeracji miejskiej, miejsca sprzyjającego odpoczynkowi. Prowadzone
w ramach projektu działania promocyjno-edukacyjne przyczynią się do zwiększenia świadomości społeczeństwa odnośnie potrzeby ochrony środowiska.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją prac nad zagospodarowaniem terenu wzdłuż Kanału Bródnowskiego, w wyniku których powstał już np. zbiornik retencyjno – rekreacyjny znajdujący się w pobliżu obszaru realizacji projektu.

Planowany termin zakończenia realizacji prac to 2019 rok.