Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

18 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 3 Sierpnia, 2016 - 09:55, pszczesna

SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy

Projekt pn. „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 425 590,45 PLN
Wkład własny: 71 562,04 PLN
Wartość dofinansowania: 1 354 028,41 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 30.06.2018
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:
- Powiślańska Fundacja Społeczna
- Stowarzyszenie ASLAN
- Fundacja Wspierania Rodzin "Korale"
- Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej  CIS
- Stowarzyszenie OD-DO
- Fundacja Miejsce Kreatywne

Opis projektu:

Cel główny projektu: Poprawa sytuacji społeczno-zatrudnieniowej 120 os. z min. 40 rodzin wieloproblemowych, ubogich, wykluczonych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z 15 dzielnic m. st. Wa-wy poprzez zapewnienie zindywidualizowanego kompleksowego wsparcia opartego na sieci współpracy JST i NGO.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 120 os. w wieku 7-65 lat (50 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 18-65 lat oraz 70 osób w wieku 7-65 lat), członków rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności korzystające ze wsparcia i świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Główne działania w projekcie:
- Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów oraz opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR),
- Wsparcie rodzin
- Asystent rodziny
- Poradnictwo rodzinne
- Międzypokoleniowe działania integrujące rodziny
- Działania edukacyjne i ogólnorozwojowe dla dzieci
- Doradztwo prawno – finansowe
- Trening kompetencji dotyczący edukacji finansowej
- Działania aktywizujące do podjęcia/kontynuacji nauki
- Indywidualne zajęcia reedukacyjne
- Coaching zawodowy
- Doradztwo zawodowe
- Szkolenia zawodowe
- Staże

Punkty Przyjmowania Zgłoszeń:

1.Powiślańska Fundacja Społeczna
ul. Dobra 3 lok. 12/16, 00-384 Warszawa
godziny otwarcia: w poniedziałek i czwartek w godzinach 10:00-12:00,

2.Fundacja Wspierania Rodzin „Korale”
ul. Narbutta 27A oficyna – wejście od ul. Melsztyńskiej,  02-536 Warszawa
tel. 508 071 047, 693 339 335
godziny otwarcia: w środę w godzinach 15:30-19:00.

3.Stowarzyszenie ASLAN
ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa
godziny otwarcia: we wtorek w godzinach 16:30-20:00
i piatek w godzinach 17:00-19:00,

4.Stowarzyszenie OD-DO
ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa
tel. 22 632 09 09
godziny otwarcia: we wtorek w godzinach 12:00-14:00.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_sosrodzina.pdf, rozmiar pliku: 345.72 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy
  (plik: zalacznik_nr_1_-_formularz_zgloszeniowy_do_projektu_sos.pdf, rozmiar pliku: 415.16 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika
  (plik: zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie_uczestnika_projektu_sos.pdf, rozmiar pliku: 448.92 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3 - Oświadczenie o statusie na rynku pracy
  (plik: zalacznik_nr_3_-oswiadczenie_o_statusie_na_rynku_pracy.pdf, rozmiar pliku: 275.11 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik nr 4 - Umowa uczestnictwa
  (plik: zalacznik_nr_4_-_umowa_uczestnictwa_w_projekcie_sos.pdf, rozmiar pliku: 293.83 KB)
  Pobierz