Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

18 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 28 Kwietnia, 2017 - 12:47, lzelazowska

Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie

Projekt pn. Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Tytuł projektu: Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie

Wartość projektu: 22.833.862,86 zł 

Wkład m.st. Warszawy: 6 951 051,13

Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 15 882 811,73

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostki realizujące projekt: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy


Park Pole Mokotowskie, Park Żeromskiego i Park Ogrody Kosmosu to trzy parki, na które miasto Warszawa otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości blisko 16 mln zł. Wspomniane obszary mają razem powierzchnię prawie 73 ha, z czego ok. 6,7 ha stanowią nowe tereny zieleni, które zostaną utworzone na obszarze Parku Pole Mokotowskie i Parku Ogrody Kosmosu we Włochach. Realizacja projektu będzie polegać na uporządkowaniu, odnowieniu i zagospodarowaniu terenów zieleni istniejących oraz nowo utworzonych, w rejonach charakteryzujących się niskim udziałem terenów zieleni.

Celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Dzielnicach Ochota, Śródmieście, Włochy i Żoliborz. Projekt zakłada również stworzenie unikalnych miejsc służących ochronie środowiska, przyczynia się do zachowania różnorodności biologicznej, ułatwia i poprawia możliwości przewietrzania miasta oraz uzupełniania wody podziemnej w drodze infiltracji. W efekcie realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości środowiska miejskiego, jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii i poszanowania przyrody. Wszystkie tereny objęte projektem będą obiektem otwartym, dostępnym dla wszystkich bezpłatnie i dostosowanym do osób niepełnosprawnych; będą sprzyjać integracji społecznej, wypoczynkowi i rekreacji.

Park Pole Mokotowskie rozszerzy się o teren dawnej bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. W ramach realizacji projektu zaplanowano prace polegające na uporządkowaniu zieleni, zakładaniu trawników, powstaną m.in. naturalistyczne zbiorniki wodne, place zabaw, strefa dla psów. Prace w Parku Ogrody Kosmosu będą polegały na wykonaniu ścieżek edukacyjno-spacerowych, budowie tarasu i ogrodu wypoczynkowego oraz boiska. Modernizacja Parku Żeromskiego przewiduje natomiast wykonanie m.in. prac renowacyjnych polegających na wzmocnieniu skarpy, remoncie fontanny oraz wykonaniu rabaty różanej. W ramach prac, w projekcie, przewidziano także zamontowanie budek lęgowych dla ptaków oraz siedliska dla owadów. Realizacja projektu ma także usprawnić proces retencji wodnej poprzez utworzenie zbiorników wodnych, a w parku na Żoliborzu, zostanie wybudowana studnia czwartorzędowa do podlewania zieleni zlokalizowanej w parku. Planowany termin zakończenia realizacji prac to 2020 rok.

 

Umowa o dofinansowanie w/w projektu została podpisana w dniu 20.04.2017 r.

Informacje dotyczące podpisania umowy dostępne są pod linkiem:

 http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/unijne-pieni-dze-na-parki