Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 21 Lipca, 2020 - 13:59, mkryger

Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności

Projekt pn. „Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Miasto stołeczne Warszawa jest Partnerem Projektu pn. „Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności". Projekt realizowany jest w partnerstwie
z partnerami krajowymi i partnerem zagranicznym.

Informacje dotyczące Projektu

Tytuł Projektu: „Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności"

Numer naboru: POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18

Numer Projektu: WND-POWR.04.03.00-00-0066/18

Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Wartość całkowita Projektu (wszyscy partnerzy): 5.255.838,50 zł

Wartość dofinansowania Projektu (wszyscy partnerzy): 5.097.838,50 zł, w tym:
→ dofinansowanie z EFS: 4.955.730,12 zł
→ dofinansowanie z dotacji celowej: 142.108,38 zł

Poziom dofinansowania: 97% wydatków kwalifikowalnych , w tym:
→ dofinansowanie z EFS: 97,2124%
→ dofinansowanie z dotacji celowej: 2,7876%

Wkład własny w Projekcie: 158.000,00 zł

Instytucja, w której wniosek został złożony: Centrum Projektów Europejskich

Wnioskodawca/Beneficjent/Lider Projektu: Fundacja Fundusz Współpracy z siedzibą w Warszawie

Partnerzy Projektu:
Partnerzy krajowi:
→ Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska z siedzibą w Warszawie
→ m. st. Warszawa
Partner zagraniczny: organizacja Y-Foundation z Finlandii

Okres realizacji Projektu: 01.08.2019 - 31.07.2022

Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 28 czerwca 2019 roku.

Komórka merytoryczna i główny realizator Projektu w obrębie m.st. Warszawy: Biuro Polityki Lokalowej

Opis Projektu

Cel główny Projektu:
Celem Projektu jest opracowanie, testowanie i wdrożenie modelu trwałego kończenia bezdomności opartego o Metodę Najpierw Mieszkanie poprzez transfer, zaadaptowanie i wdrożenie oraz wymianę informacji i doświadczeń z Finlandii.

Metoda Najpierw Mieszkanie to innowacyjna w Polsce metoda, która polega na jednoczesnym zapewnieniu osobie bezdomnej mieszkania i objęcie jej kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem zespołu specjalistów (psychiatry, psychoterapeuty, terapeuty, pracownika socjalnego, doradcy pracy, prawnika itp.). Dzięki tak dobranemu wsparciu, osoba bezdomna będzie w stanie rozwiązać część swoich problemów i stopniowo powrócić do samodzielności. Miasto przekaże na czas realizacji Projektu 20 lokali z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy dla uczestników Projektu. Wyznacznikiem świadczącym o poprawie sytuacji osoby bezdomnej będzie jej zdolność do utrzymania się w mieszkaniu oraz informacje dotyczące poprawy jej stanu zdrowia i zdolności adaptacyjnych na podstawie informacji gromadzonych przez zespół specjalistów. Metoda testowana będzie w oparciu o doświadczenia fińskie, przy wsparciu partnera z Finlandii Y-Foundation. Zastosowanie tej metody w Finlandii umożliwiło całkowite wyeliminowanie w tym kraju problemu chronicznej bezdomności.

Grupa docelowa – 20 osób:
1) które pozostają w kryzysie bezdomności powyżej 3 lat;
2) mających zdiagnozowane i/lub podejrzewane zaburzenia psychiczne oraz uzależnienia (skumulowane zaburzenia);
3) dla których Warszawa jest miejscem ich stałego pobytu.

Główne działania w Projekcie:
1) zapewnienie grupie docelowej mieszkań z zasobu m.st. Warszawy;
2) zapewnienie grupie docelowej kompleksowej pomocy od początku (tuż po decyzji o udziale
w Projekcie) intensywnej zindywidualizowanej pomocy specjalistów;
3) zapewnienie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia zespołu specjalistów dodatkowo dla 20 osób, które są już lokatorami w zasobach mieszkaniowych i które są zagrożone utratą lokalu;
4) zapewnienie grupie min. 130 osób doświadczających bezdomności konkretnego wybranego wsparcia uzupełniającego (np. psychiatrycznego) do dostępnego w Mieście.

Projekt uzupełnia działania Miasta w zakresie przeciwdziałania bezdomności. W ramach realizacji Projektu Miasto przetestuje Metodę Najpierw Mieszkanie oraz razem z partnerami opracuje jego ostateczną wersję do zaimplementowania w polskich warunkach. Ponadto, Miasto planuje wypracować procedurę umożliwiającą otrzymanie pomocy mieszkaniowej uczestnikom Projektu po jego zakończeniu, pod warunkiem spełnienia przez te osoby kryteriów określonych w uchwale Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.
Działania prowadzone w ramach Projektu są zgodne z polityką Miasta przyjętą w rozdziale 7 Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2018-2022 przyjętego uchwałą Nr LIX/1535/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 12422).

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacje o projekcie
    (plik: projekt_nm_-_info_na_www_20_07_2020_bpl.docx, rozmiar pliku: 48.08 KB)
    Pobierz