Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 9 Września, 2013 - 15:23, anarowska

ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja dla uczestników kursów komputerowych ECDL Core i Start:

Informujemy, że została wyłoniona firma, która będzie realizowała ww. kursy.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KURS ECDL START I CORE:

I połowa marca – podpisanie umowy uczestnictwa oraz innych dokumentów przewidzianych w ramach projektu przez osoby z I tury rekrutacji (tj. osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne do projektu w październiku 2013r.)

II połowa marca – rozpoczęcie zajęć grup ECDL Core (3 grupy max. 4 grupy) i ECDL Start (max. 4 grupy) (tj. osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne do projektu w październik 2013r.)

koniec marca - podpisanie umowy uczestnictwa oraz innych dokumentów przewidzianych w ramach projektu przez osoby z II i III tury rekrutacji (tj. osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne do projektu w listopadzie 2013r. i w lutym 2014r.

Osoby znajdujące się na liście podstawowej kursu ECDL Core i Start w marcu będą zapraszani do podpisanie umów uczestnictwa w projekcie, deklaracji uczestnictwa oraz innych dokumentów przewidzianych w ramach projektu.

Informacja dla uczestników kursów języka angielskiego:

W związku z wyrażeniem zgody przez MJWPU informujemy, że grupa docelowa, która weźmie udział w realizowanym w ramach projektu kursie języka angielskiego została zwiększona do 108 uczestników.

Dało to możliwość utworzenia dwóch dodatkowych grup dla osób znajdujących się na liście rezerwowej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 27 stycznia uruchamiamy rekrutację uzupełniającą na kurs komputerowy: ECDL Start. Kurs ten obejmuje 80 godzin lekcyjnych zajęć, składa się z 4 modułów tematycznych, każdy zakończony egzaminem. W przypadku zdania wszystkich egzaminów uczestnik otrzyma Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Rekrutacja uzupełniająca do projektu trwa od 27.01 do 07.02.2014 r.

Grupa docelowa dla której skierowany jest kurs komputerowy ECDL Start:

 • osoby powyżej 50. roku życia,
 • mieszkańcy m.st. Warszawy posiadający status osoby zatrudnionej (na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania, umowy zlecenie, umowy o dzieło, prowadzącej własną działalność gospodarczą)
 • osoby z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności językowych oraz kompetencji z zakresu ICT, 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1) wraz
z ankietą motywacyjną ECDL (zał. nr 3) i złożyć je w Biurze Projektu.

Dokumenty znajdują się do pobrania na dole strony.

Biuro Projektu
ul. Canaletta 2, 00-098 Warszawa
I p. pokój 113
tel. 22 443 02 33, e-mail: erudio@um.warszawa.pl
czynne pon.-pt. w godzinach 8-17 ( w czasie trwania rekrutacji)


Szczegółowy opis modułów ( 4 ECDL Start ) znajduje się na stronie

https://ecdl.pl/images/stories/pdf/core/syllabus_5.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozpoczęcie kursów z języka angielskiego, kursów komputerowych ECDL Start i Core w ramach projektu „ERUDIO- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących” planowane jest nie wcześniej niż  w styczniu 2014 r.

Szczegółowy harmonogram kursów zostanie przekazany uczestnikom w późniejszym terminie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU ERUDIO:

Listy rankingowe w załącznikach na dole strony.

Informacja dla osób znajdujących się na listach podstawowych zakwalifikowanych na kurs języka angielskiego, kurs komputerowy ECDL Core oraz ECDL Start.

W związku z Państwa zgłoszeniem do projektu i zakwalifikowaniem się na ww. kursy, bardzo proszę o dostarczenie zaświadczenia o zatrudnieniu (wzór druku oraz uaktualniony regulamin projektu znajdują  się na stronie).

W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą należy załączyć wpis z CEIDG lub KRS.

Zaświadczenia należy składać:

w dniach 19.11.2013 r. – 25.11.2013 r.  w godz. 8.00-17.00 w nowej siedzibie biura projektu przy ul. Canaletta 2 pok. nr 112 ( I piętro).

W przypadku niezłożenia zaświadczenia do dnia 25.11.2013 r. do godziny 17.00 zostaną Państwo skreśleni z listy osób zakwalifikowanych do projektu, a Państwa miejsce zajmuje/zajmą osoba/osoby z listy rezerwowej.

Bardzo proszę o zabranie ze sobą dowodu osobistego w celu weryfikacji danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Informacja dla osób znajdujących się na listach rezerwowych na kurs języka angielskiego oraz kurs komputerowy ECDL Core.

Numer przypisany do imienia i nazwiska odpowiada miejscu na liście rezerwowej kandydata.

W przypadku rezygnacji lub wykluczeniu z udziału w projekcie osoby znajdującej się na liście podstawowej osób zakwalifikowanych do udziału w danym kursie o możliwości udziału zostanie powiadomiona kolejna osoba z listy rezerwowej.

ZMIANA SIEDZIBY BIURA PROJEKTU:

ul. Canaletta 2, 00-098 Warszawa
I p. pokój 112
tel. 22 443 02 33, e-mail: erudio@um.warszawa.pl
czynne pon.-pt. w godzinach 8-16

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja trwa od 7.10 do 18.10.2013!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE O PROJEKCIE

Wartość całkowita projektu: 654 620,00 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 654 620,00 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji we regionach
Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych
Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych  
Planowany okres realizacji projektu: 02.09.2013-30.06.2015
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

 

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu u 240 dorosłych osób (184 kobiety i 56 mężczyzn), pracujących mieszkańców Warszawy poprzez:

- udział 84 osób w kursie języka angielskiego, zakończonym egzaminem Cambridge,

- udział 120 osób w wieku 50+ w kursie komputerowym ECDL Start, zakończonym egzaminem

- udział 36 osób w kursie komputerowym ECDL Core, zakończonym egzaminem,

- udział 60 osób w wieku 50+ w kursie umiejętności internetowych, zakończonym certyfikatem.

 

Grupa docelowa:

 • mieszkańcy m.st. Warszawy posiadający status osoby zatrudnionej, z własnej inicjatywy zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności językowych oraz kompetencji z zakresu ICT,
 • będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy – min. 50% grupy docelowej stanowią osoby powyżej 50. r. ż.,
 • preferowane osoby z wykształceniem max. średnim.

 

Łącznie 240 osób weźmie udział w formach wsparcia: kursie języka angielskiego
(4 semestry), zakończonym egzaminem Cambridge, bądź kursie komputerowym ECDL
na poziomie Start lub Core. Dodatkowo 60 osób w wieku 50+ weźmie udział w kursie umiejętności internetowych.

Biuro Projektu

PKiN, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

XIX p. pokój 1922

tel. 22 443 02 33, e-mail: erudio@um.warszawa.pl

czynne pon.-pt. w godzinach 8-16

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin obowiązujący od dn. 27.02.2015
  (plik: regulamin_obowiazujacy_od_27_02_2015.pdf, rozmiar pliku: 169.09 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Regulamin obowiązujący od dn. 07.01.2014
  (plik: regulamin_obowiazujacy_od_07_01_2014.pdf, rozmiar pliku: 173.03 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Regulamin obowiązujący od dn. 15.11.2013
  (plik: regulamin_obowiazujacy_od_15_11_2013.pdf, rozmiar pliku: 166.76 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_erudio.pdf, rozmiar pliku: 4907.11 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Formularz zgłoszeniowy
  (plik: zalacznik_1_-_formularz_zgloszeniowy.pdf, rozmiar pliku: 2415.64 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Ankieta motywacyjna - j. angielski
  (plik: zalacznik_2_-_ankieta_motywacyjna_angielski.pdf, rozmiar pliku: 800.26 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Ankieta motywacyjna - ECDL
  (plik: zalacznik_3_-_ankieta_motywacyjna_ecdl.pdf, rozmiar pliku: 806.15 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Zaświadczenie o zatrudnieniu
  (plik: zalacznik_4_-_zaswiadczenie_o_zatrudnieniu.pdf, rozmiar pliku: 235.88 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Deklaracja uczestnictwa
  (plik: zalacznik_5_-_deklaracja_uczestnictwa.pdf, rozmiar pliku: 693.85 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Deklaracja uczestnictwa - stan na 07.01.2014
  (plik: zalacznik_5_-_deklaracja_uczestnictwa_wraz_z_2_strona_danych.pdf, rozmiar pliku: 85.1 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Deklaracja uczestnictwa w projekcie - kurs ECDL Core
  (plik: zalacznik_5_-_deklaracja_uczestnictwa_ecdl_core.pdf, rozmiar pliku: 80.55 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Deklaracja uczestninctwa w projekcie - kurs ECDL Start
  (plik: zalacznik_5_-_deklaracja_uczestnictwa_ecdl_start.pdf, rozmiar pliku: 80.78 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Deklaracja uczestnictwa w projekcie - kurs j. angielskiego
  (plik: zalacznik_5_-_deklaracja_uczestnictwa_jezyk_angielski.pdf, rozmiar pliku: 85.5 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  (plik: zalacznik_6_oswiadczenie_uczestnika_projektu_o_wyrazaeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych.pdf, rozmiar pliku: 329.57 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Umowa z uczestnikami - stan na 07.01.2014
  (plik: umowa_z_uczestnikami.pdf, rozmiar pliku: 137 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Lista podstawowa na kurs język angielski
  (plik: lista_podstawowa_ang.pdf, rozmiar pliku: 77.96 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  Lista rezerwowa osób na kurs język angielski
  (plik: lista_rezerwowa_jez._ang.pdf, rozmiar pliku: 73.67 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  Lista podstawowa na j. angielski 06.12.2013
  (plik: lista_ang_pod.pdf, rozmiar pliku: 76.68 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  Lista rezerwowa na j. angielski 06.12.2013
  (plik: lista_ang_rezer_06.12.2013.pdf, rozmiar pliku: 73.45 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  Lista podstawowa na język angielski - stan na 15.01.2014 r.
  (plik: listy.pdf, rozmiar pliku: 76.71 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  Lista rezerwowa na język angielski - stan na 15.01.2014 r.
  (plik: listy.pdf, rozmiar pliku: 73.23 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  lista podstawowa na język angielski - stan na 22.01.2014 r.
  (plik: lista_podstawowa.pdf, rozmiar pliku: 76.74 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  lista rezerwowa na język angielski - stan na 22.01.2014 r.
  (plik: listy_rezerwowa.pdf, rozmiar pliku: 73.2 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  lista podstawowa na język angielski - stan na 27.01.2014 r.
  (plik: lista_podst._ang_27.01pdf.pdf, rozmiar pliku: 76.73 KB)
  Pobierz
 25. 25.
  lista rezerwowa na język angielski - stan na 27.01.2014 r.
  (plik: lista_rezerwowa_27.01.2014.pdf, rozmiar pliku: 73.18 KB)
  Pobierz
 26. 26.
  Lista podstawowa na j. angielski - stan na 27.02.2014 r.
  (plik: lista27.02podstawowa_ang.pdf, rozmiar pliku: 76.41 KB)
  Pobierz
 27. 27.
  Lista rezerwowa na j. angielski - stan na 27.02.2014 r.
  (plik: lista_rezerwowa_ang27.02.2014.pdf, rozmiar pliku: 74.33 KB)
  Pobierz
 28. 28.
  Lista podstawowa na j. angielski - stan na 14.03.2014 r.
  (plik: lista_podstawowa_ang._14.03.2014.pdf, rozmiar pliku: 78.61 KB)
  Pobierz
 29. 29.
  Lista rezerwowa na język angielski - stan na 14.03.2014 r.
  (plik: lista_rezerwowa_14.03.2014.pdf, rozmiar pliku: 71.22 KB)
  Pobierz
 30. 30.
  Lista podstawowa na język angielski - stan na 07.04.2014
  (plik: lista_podst_ang.pdf, rozmiar pliku: 78.57 KB)
  Pobierz
 31. 31.
  Lista rezerwowa na język angielski - stan na 07.04.2014
  (plik: lista_rezer._ang.pdf, rozmiar pliku: 71.24 KB)
  Pobierz
 32. 32.
  Lista podstawowa na j. angielski - stan na 19.02.2015 r.
  (plik: lista_podstawowa_ang_19.02.2015.pdf, rozmiar pliku: 79.7 KB)
  Pobierz
 33. 33.
  Lista podstawowa na kurs ECDL Core
  (plik: lista_podstawowa_ecdl_core.pdf, rozmiar pliku: 74.38 KB)
  Pobierz
 34. 34.
  Lista rezerwowa osób na kurs ECDL Core
  (plik: lista_rezerwowa_ecdl_core.pdf, rozmiar pliku: 72.94 KB)
  Pobierz
 35. 35.
  Lista podstawowa na kurs ECDL Core 06.12.2013
  (plik: lista_podstawowa_kurs_ecdl_core.pdf, rozmiar pliku: 74.46 KB)
  Pobierz
 36. 36.
  Lista rezerwowa na kurs ECDL Core 06.12.2013
  (plik: lista_rezerwowa_core.pdf, rozmiar pliku: 72.71 KB)
  Pobierz
 37. 37.
  Lista podstawowa na kurs ECDL Core - stan na 07.04.2014
  (plik: lista_podst_core.pdf, rozmiar pliku: 74.16 KB)
  Pobierz
 38. 38.
  Lista rezerwowa na kurs ECDL Core - stan na 07.04.2014
  (plik: lista_rezer_core.pdf, rozmiar pliku: 71.63 KB)
  Pobierz
 39. 39.
  Lista podstawowa na ECDL Core - stan na 19.02.2015
  (plik: lista_podstawowa_ecdl_core_19.02.2015.pdf, rozmiar pliku: 73.13 KB)
  Pobierz
 40. 40.
  Lista rezerwowa na kurs ECDL Core - stan na 16.05.2014
  (plik: listy_rankingowe_core_rezerwowa_16.05.2014.pdf, rozmiar pliku: 71.28 KB)
  Pobierz
 41. 41.
  Lista podstawowa na kurs ECDL Core - stan na 16.05.2014
  (plik: listy_rankingowe_core_podstawowa_16.05.2014.pdf, rozmiar pliku: 73.61 KB)
  Pobierz
 42. 42.
  Lista podstawowa na kurs ECDL Start
  (plik: lista_podstawowa_ecdl_start.pdf, rozmiar pliku: 75.93 KB)
  Pobierz
 43. 43.
  Lista podstawowa na kurs ECDL Start - stan na dzień 06.12.013
  (plik: lista_podst_ecdl_start.pdf, rozmiar pliku: 76.26 KB)
  Pobierz
 44. 44.
  lista podstawowa na ECDL Start - stan na dzień 19.02.2014 r.
  (plik: lista_podstawowa_ecdl_start.pdf, rozmiar pliku: 78.38 KB)
  Pobierz
 45. 45.
  lista rezerwowa na ECDL Start - stan na dzień 19.02.2014 r.
  (plik: lista_rezerwowa_ecdl_start.pdf, rozmiar pliku: 73.61 KB)
  Pobierz
 46. 46.
  Lista podstawowa na kurs ECDL Start - stan na 07.04.2014
  (plik: lista_podst_start.pdf, rozmiar pliku: 78.32 KB)
  Pobierz
 47. 47.
  Lista rezerwowa na kurs ECDL Start - stan na 07.04.2014
  (plik: lista_rezer_start.pdf, rozmiar pliku: 72.26 KB)
  Pobierz
 48. 48.
  Lista podstawowa na kurs ECDL Start - stan na 06.05.2014
  (plik: listy_podst_ecdl_start_06.05.pdf, rozmiar pliku: 78.37 KB)
  Pobierz
 49. 49.
  Lista rezerwowa na kurs ECDL Start - stan na 06.05.2014
  (plik: lista_rezerwowa_ecdl_start_06.05.pdf, rozmiar pliku: 71.38 KB)
  Pobierz
 50. 50.
  Lista podstawowa na kurs ECDL Start - stan na 16.05.2014
  (plik: listy_rankingowe_podstawowa_start_16.05.2014.pdf, rozmiar pliku: 79.15 KB)
  Pobierz
 51. 51.
  Lista podstawowa na ECDL Start - stan na dzień 19.02.2015
  (plik: lista_podstawowa_ecdl_start_19.02.2015.pdf, rozmiar pliku: 79.38 KB)
  Pobierz
 52. 52.
  lista podstawowa na KUI - stan na 19.02.2014 r.
  (plik: lista_podstawowa_kui_19.02.2014.pdf, rozmiar pliku: 75.85 KB)
  Pobierz
 53. 53.
  lista rezerwowa na KUI - stan na 19.02.2014 r.
  (plik: lista_rezerowa_kui_19.02.2014.pdf, rozmiar pliku: 73.2 KB)
  Pobierz
 54. 54.
  Lista podstawowa KUI 05.05.2014
  (plik: listy_rankingowe_05.05.2014_podstawowa.pdf, rozmiar pliku: 75.99 KB)
  Pobierz
 55. 55.
  Lista rezerwowa KUI 05.05.2014
  (plik: listy_rankingowe_05.05.2014_rezerowa.pdf, rozmiar pliku: 71.36 KB)
  Pobierz
 56. 56.
  Lista podstawowa na KUI - stan na 16.05.2014
  (plik: listy_rankingowe_kui_podstawowa_16.05.2014.pdf, rozmiar pliku: 76.02 KB)
  Pobierz
 57. 57.
  Lista rezerwowa na KUI - stan na 16.05.2014
  (plik: listy_rankingowe_kui_rezerwowa_16.05.2014.pdf, rozmiar pliku: 71.3 KB)
  Pobierz
 58. 58.
  Lista podstawowa na KUI - stan na 13.01.2015
  (plik: listy_rankingowe_13.01.2015.pdf, rozmiar pliku: 75.88 KB)
  Pobierz
 59. 59.
  Lista podstawowa na KUI - stan na 19.02.2015
  (plik: lista_podstawowa_kui_19.02.2015.pdf, rozmiar pliku: 75.45 KB)
  Pobierz