Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Wynik zapytania ofertowego:świadczenie usług opiekuńczych i...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 22 Kwietnia, 2020 - 12:59, eszczek

Wynik zapytania ofertowego:świadczenie usług opiekuńczych i specjalistyczny

Wynik zapytania ofertowego: świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla rodzin z dziećmi na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (obejmującym kwartał ulic ul. Starzyńskiego, ul. Wybrzeże Helskie, Al. Solidarności i ul. Szwedzka), o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.).

Kierując się kryteriami oceny oferty:

·   60% - cena - maksymalnie 60 pkt,

·   40% - doświadczenie terapeutów zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.) lub doświadczenie w realizacji specjalistycznych usług dla osób z zburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) - maksymalnie 40 pkt,

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcy: „Vital Plus” Ewa Lechowska. Oferta jest jedyną jaka wpłynęła i spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: zal_4b_info_o_wyborze_wykonawcy_uos.pdf, rozmiar pliku: 530.37 KB)
    Pobierz