Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

18 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Wynik dot. „Operator wózków widłowych z uprawnieniami’

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 28 Marca, 2018 - 11:48, ejozwiak

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Operator wózków widłowych z uprawnieniami’

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje przedsiębiorcy: Centrum Szkoleń BHP Bartosz Korsak, ul. Gorkiego 91/66, 92-517 Łódź.

 

Na zapytanie ofertowe ogłoszone w dniu 14 marca 2018 r., dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego „OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH Z UPRAWNIENIAMI” dla 1 uczestnika projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

- cena brutto – 60 % (max. 60 pkt),

- doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (max. 40 pkt.),

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Centrum Szkoleń BHP Bartosz Korsak.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Załącznik nr 4 b
    (plik: zalacznik_nr_4b_informacje_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, rozmiar pliku: 393.53 KB)
    Pobierz