Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

18 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Wynik dot. Kursu komputerowego z egzaminami ECDL BASE

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 16 Kwietnia, 2018 - 10:28, ejozwiak

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego "Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE"

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje przedsiębiorcy: Euro Info Group Sp. z o.o., ul. Smolna 11 lok. 15, 00-375 Warszawa.

 Na zapytanie ofertowe z dnia 28 marca 2018 r., dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego „Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE” dla 1 uczestnika projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wyznaczonym terminie odpowiedział jeden Wykonawca.

Kierując się kryteriami oceny oferty:
- cena brutto – 60 % (max. 60 pkt),
- doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (max. 40 pkt.),
a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Euro Info Group Sp. z o.o.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Pobierz