Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

m.st. Warszawa poszukuje partnerów do realizacji projektów

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 17 Listopada, 2017 - 10:56, epietr
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 04/11/17 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. w związku z art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w szczególności organizacji pozarządowych) do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych oraz wpisujących się w szczególności w cele i założenia następujących dokumentów strategicznych:

 1. Społeczna Strategia Warszawy. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 2020:

http://www.strategia.um.warszawa.pl

 1. Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości: 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/EAD64D20-D71E-4895-88B3-E5A1E9A566CF,frameless.htm

 1. 3.      Inne dokumenty strategiczne m.st. Warszawy.

 

Obszar współpracy partnerskiej:

 

 1. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji innych projektów w ramach Programów Operacyjnych lub innych funduszy zewnętrznych.

 

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 28.02.2018 r., w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 443 02 41.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego.

 

 1. 1.      Kryteria oceny formalnej:

a)      złożenie oferty (wraz z podpisem) sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu i dostępnym na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm

      oraz

http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

b)      wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz

http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

c)      wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz

http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

d)     wskazanie obszaru wiodącego, którego dotyczy propozycja współpracy,

e)      krótki opis projektu,

f)       planowany okres realizacji projektu,

g)      zgodność oferty z następującymi dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy:

-     ze Społeczną Strategią Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020:

      http://www.strategia.um.warszawa.pl

-     z Innowacyjną Warszawą 2020. Programem wspierania przedsiębiorczości: 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/EAD64D20-D71E-4895-88B3-E5A1E9A566CF,frameless.htm

-     z innymi dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy, właściwymi ze względu na obszar tematyczny, którego dotyczy oferta,

h)      wskazanie potencjalnego źródła finansowania, w szczególności wskazanie nazwy programu operacyjnego, priorytetu i działania/poddziałania,

i)        dysponowanie wykwalifikowaną kadrą w zakresie przygotowania i realizacji projektu,

j)        określenie roli m.st. Warszawy w projekcie: Lider/ Partner.

 1. 2.      Kryteria oceny merytorycznej (max. 33 pkt):

a)        cel projektu oraz uzasadnienie potrzeby jego realizacji [max 3 pkt],

b)        opis grupy docelowej, sposobu rekrutacji i adekwatność proponowanego wsparcia do jej potrzeb [max 6 pkt],

c)        planowane zadania w ramach projektu wraz z harmonogramem ich realizacji [max 3 pkt],

d)       szacowany budżet projektu (z uwzględnieniem podziału Lider/Partner oraz wskazaniem źródła wkładu własnego [max 3 pkt],

e)        najważniejsze wskaźniki realizacji projektu [max 3 pkt],

f)         doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski) [max 3 pkt],

g)        spodziewane korzyści dla m.st. Warszawy wynikające z realizacji projektu [max 3 pkt],

h)        oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy) [max 4 pkt],

i)          przedstawienie koncepcji współpracy z m.st. Warszawą wraz z określeniem sposobu zarządzania projektem [max 4 pkt],

j)          zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa [max 1 pkt].

 

M.st. Warszawa będzie uczestniczyć w proponowanym przedsięwzięciu na zasadzie Partnera lub Lidera.

Dokładne określenie ról podczas realizacji zadania nastąpi na etapie ewentualnych rozmów negocjacyjnych.

W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych, m.st. Warszawa zastrzega możliwość wezwania oferentów, w wyznaczonym przez siebie terminie, do uzupełnienia/poprawienia zgłoszenia.

M.st. Warszawa zastrzega sobie prawo do zawarcia porozumienia (- ń) partnerskiego (- ich) tylko z wybranym (- i) partnerem (- ami).

M.st. Warszawa zapewnia możliwość wniesienia odwołania w formie pisemnej –
w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 443 02 41 – w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy. W przypadku wniesienia odwołania, z rozpatrywania środka odwoławczego wyłącza się osoby, które były zaangażowane w ocenę.

M.st. Warszawa, w ciągu 10 dni roboczych od upłynięcia terminu na złożenie środka odwoławczego, rozpatrzy go i umieści stosowną informację w BIP.

Serdecznie zachęcamy do współpracy!

Pliki do pobrania

 1. 1.

  (plik: 10_11_17_ogloszenie.docx, rozmiar pliku: 35.28 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: zal_nr_1_do_regulaminu_konkursow.doc, rozmiar pliku: 103 KB)
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: zal_nr_2_do_regulaminu_konkursow.doc, rozmiar pliku: 39 KB)
  Pobierz
 4. 4.

  (plik: zal_nr_3_do_regulaminu_konkursow.doc, rozmiar pliku: 40.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Karta oceny częściowa I
  (plik: karta_oceny_czesciowa_i.pdf, rozmiar pliku: 677.83 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Protokół cząstkowy I
  (plik: protokol_czastkowy_i.pdf, rozmiar pliku: 1818.44 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Karta oceny częściowa II
  (plik: karta_oceny_czesciowa_ii.pdf, rozmiar pliku: 142.19 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Protokół cząstkowy II
  (plik: protokol_czastkowy_ii.pdf, rozmiar pliku: 320.57 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Karta oceny częściowa III
  (plik: karta_oceny_czesciowa_iii.pdf, rozmiar pliku: 138.67 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Protokół cząstkowy III
  (plik: protokol_czastkowy_iii.pdf, rozmiar pliku: 298.96 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Karta oceny częściowa IV
  (plik: karta_oceny_czesciowa_iv.pdf, rozmiar pliku: 163.39 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Protokół cząstkowy IV
  (plik: protokol_czastkowy_iv.pdf, rozmiar pliku: 315.63 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Karta oceny częściowa V
  (plik: karta_oceny_czesciowa_v.pdf, rozmiar pliku: 156.43 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Protokół cząstkowy V
  (plik: protokol_czastkowy_v.pdf, rozmiar pliku: 321.75 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Karta oceny częściowa VI
  (plik: karta_oceny_czesciowa_vi.pdf, rozmiar pliku: 1112.35 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Protokół cząstkowy VI
  (plik: protokol_czastkowy_vi.pdf, rozmiar pliku: 369.92 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  Karta oceny częściowa VII
  (plik: karta_oceny_czesciowa_vii.pdf, rozmiar pliku: 156.17 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  Protokół cząstkowy VII
  (plik: protokol_czastkowy_vii.pdf, rozmiar pliku: 314.87 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  Karta oceny częściowa VIII
  (plik: karta_oceny_czesciowa_viii.pdf, rozmiar pliku: 1252.51 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  Protokół cząstkowy VIII
  (plik: protokol_czastkowy_viii.pdf, rozmiar pliku: 1910.85 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  Karta oceny częściowa IX
  (plik: karta_oceny_czesciowa_ix.pdf, rozmiar pliku: 134.04 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  Protokół cząstkowy IX
  (plik: protokol_czastkowy_ix.pdf, rozmiar pliku: 277.42 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  Karta oceny częściowa X
  (plik: karta_oceny_czesciowa_x.pdf, rozmiar pliku: 128.92 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  Protokół cząstkowy X
  (plik: protokol_czastkowy_x.pdf, rozmiar pliku: 288.37 KB)
  Pobierz
 25. 25.
  Karta oceny częściowa XI
  (plik: karta_oceny_czesciowa_xi.pdf, rozmiar pliku: 149.34 KB)
  Pobierz
 26. 26.
  Protokół cząstkowy XI
  (plik: protokol_czastkowy_xi.pdf, rozmiar pliku: 326.25 KB)
  Pobierz
 27. 27.
  Karta oceny częściowa XII
  (plik: karta_oceny_czesciowa_xii.pdf, rozmiar pliku: 158.08 KB)
  Pobierz
 28. 28.
  Protokół cząstkowy XII
  (plik: protokol_czastkowy_xii.pdf, rozmiar pliku: 336.3 KB)
  Pobierz
 29. 29.
  Karta oceny częściowa XIII
  (plik: karta_oceny_czesciowa_xiii.pdf, rozmiar pliku: 181.23 KB)
  Pobierz
 30. 30.
  Protokół cząstkowy XIII
  (plik: protokol_czastkowy_xiii.pdf, rozmiar pliku: 292.1 KB)
  Pobierz
 31. 31.
  Karta oceny częściowa XIV
  (plik: karta_oceny_czesciowa_xiv.pdf, rozmiar pliku: 172.93 KB)
  Pobierz
 32. 32.
  Protokół cząstkowy XIV
  (plik: protokol_czastkowy_xiv.pdf, rozmiar pliku: 291.48 KB)
  Pobierz
 33. 33.
  Protokół cząstkowy XV
  (plik: protokol_czastkowy_xv.pdf, rozmiar pliku: 351.86 KB)
  Pobierz
 34. 34.
  Karta oceny częściowa XV
  (plik: karta_oceny_czesciowa_xv.pdf, rozmiar pliku: 303.59 KB)
  Pobierz