Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

M.st. Warszawa ogłasza konkurs na wspólną realizację projektów...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 16 Września, 2016 - 08:29, epietr
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

M.st. Warszawa ogłasza konkurs na wspólną realizację projektów unijnych

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 08/09/16 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. w związku z art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w szczególności organizacji pozarządowych) do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych oraz wpisujących się w szczególności w cele i założenia następujących dokumentów strategicznych:
1.    Społeczna Strategia Warszawy. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 2020:
http://www.strategia.um.warszawa.pl
2.    Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości:  
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/EAD64D20-D71E-4895-88B3-E5A1E9A566CF,fr...
3.    Inne dokumenty strategiczne m.st. Warszawy.

Obszar współpracy partnerskiej:

1.    Współpraca przy przygotowaniu i realizacji innych projektów w ramach Programów Operacyjnych lub innych funduszy zewnętrznych.

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 30.12.2016 r., w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 443 02 41.
W przypadku przesłania dokumentów pocztą o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego.

1.    Kryteria oceny formalnej:
a)    złożenie oferty (wraz z podpisem) sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu i dostępnym na stronach:
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie...
    oraz
http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie
b)    wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach:
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie... oraz
http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie
c)    wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach:
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie... oraz
http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie
d)    wskazanie obszaru wiodącego, którego dotyczy propozycja współpracy,
e)    krótki opis projektu,
f)    planowany okres realizacji projektu,
g)    zgodność oferty z następującymi dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy:
-     ze Społeczną Strategią Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020:
    http://www.strategia.um.warszawa.pl
-     z Innowacyjną Warszawą 2020. Programem wspierania przedsiębiorczości:  
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/EAD64D20-D71E-4895-88B3-E5A1E9A566CF,fr...
-     z innymi dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy, właściwymi ze względu na obszar tematyczny, którego dotyczy oferta,
h)    wskazanie potencjalnego źródła finansowania, w szczególności wskazanie nazwy programu operacyjnego, priorytetu i działania/poddziałania,
i)    dysponowanie wykwalifikowaną kadrą w zakresie przygotowania i realizacji projektu,
j)    określenie roli m.st. Warszawy w projekcie: Lider/ Partner.

2.    Kryteria oceny merytorycznej (max. 33 pkt):
a)    cel projektu oraz uzasadnienie potrzeby jego realizacji [max 3 pkt],
b)    opis grupy docelowej, sposobu rekrutacji i adekwatność proponowanego wsparcia do jej potrzeb [max 6 pkt],
c)    planowane zadania w ramach projektu wraz z harmonogramem ich realizacji [max 3 pkt],
d)    szacowany budżet projektu (z uwzględnieniem podziału Lider/Partner oraz wskazaniem źródła wkładu własnego [max 3 pkt],
e)    najważniejsze wskaźniki realizacji projektu [max 3 pkt],
f)    doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski) [max 3 pkt],
g)    spodziewane korzyści dla m.st. Warszawy wynikające z realizacji projektu [max 3 pkt],
h)    oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy) [max 4 pkt],
i)    przedstawienie koncepcji współpracy z m.st. Warszawą wraz z określeniem sposobu zarządzania projektem [max 4 pkt],
j)    zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa [max 1 pkt].

M.st. Warszawa będzie uczestniczyć w proponowanym przedsięwzięciu na zasadzie Partnera lub Lidera.
Dokładne określenie ról podczas realizacji zadania nastąpi na etapie ewentualnych rozmów negocjacyjnych.
W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych, m.st. Warszawa zastrzega możliwość wezwania oferentów, w wyznaczonym przez siebie terminie, do uzupełnienia/poprawienia zgłoszenia.
M.st. Warszawa zastrzega sobie prawo do zawarcia porozumienia (- ń) partnerskiego (- ich) tylko z wybranym (- i) partnerem (- ami).
M.st. Warszawa zapewnia możliwość wniesienia odwołania w formie pisemnej – w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 443 02 41 – w terminie 5 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy. W przypadku wniesienia odwołania, z rozpatrywania środka odwoławczego wyłącza się osoby, które były zaangażowane w ocenę.
M.st. Warszawa, w ciągu 10 dni roboczych od upłynięcia terminu na złożenie środka odwoławczego, rozpatrzy go i umieści stosowną informację w BIP.
Serdecznie zachęcamy do współpracy!

Pliki do pobrania

 1. 1.

  (plik: 08_09_16_ogloszenie.docx, rozmiar pliku: 35.06 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: zal_nr_1_do_regulaminu_konkursow.doc, rozmiar pliku: 103 KB)
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: zal_nr_2_do_regulaminu_konkursow.doc, rozmiar pliku: 37.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.

  (plik: zal_nr_3_do_regulaminu_konkursow.doc, rozmiar pliku: 39 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół cząstkowy I
  (plik: protokol_czastkowyi.pdf, rozmiar pliku: 1915.07 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Karta oceny cząstkowa I
  (plik: karta_oceny_czastkowai.pdf, rozmiar pliku: 875.95 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Protokół cząstkowy II
  (plik: protokol_czastkowyii.pdf, rozmiar pliku: 1962.09 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Karta oceny cząstkowa II
  (plik: karta_oceny_czastkowaii.pdf, rozmiar pliku: 823.91 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Protokół cząstkowy III
  (plik: protokol_czastkowyiii.pdf, rozmiar pliku: 1972.13 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Karta oceny cząstkowa III
  (plik: karta_oceny_czastkowaiii.pdf, rozmiar pliku: 840.11 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Protokół cząstkowy IV
  (plik: protokol_czastkowyiv.pdf, rozmiar pliku: 1922.45 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Karta oceny cząstkowa IV
  (plik: karta_oceny_czastkowaiv.pdf, rozmiar pliku: 806.42 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Protokół cząstkowy V
  (plik: protokol_czastkowyv.pdf, rozmiar pliku: 1996.36 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Karta oceny cząstkowa V
  (plik: karta_oceny_czastkowav.pdf, rozmiar pliku: 817.88 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Protokół cząstkowy VI
  (plik: protokol_czastkowyvi.pdf, rozmiar pliku: 1962.31 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Karta oceny cząstkowa VI
  (plik: karta_oceny_czastkowavi.pdf, rozmiar pliku: 776.15 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  Protokół cząstkowy VII
  (plik: protokol_czastkowyvii.pdf, rozmiar pliku: 1980.99 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  Karta oceny cząstkowa VII
  (plik: karta_oceny_czastkowavii.pdf, rozmiar pliku: 782.2 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  Protokół cząstkowy VIII
  (plik: protokol_czastkowyviii.pdf, rozmiar pliku: 1957.31 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  Karta oceny cząstkowa VIII
  (plik: karta_oceny_czastkowaviii.pdf, rozmiar pliku: 761.41 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  Protokół cząstkowy IX
  (plik: protokol_czastkowyix.pdf, rozmiar pliku: 2009.61 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  Karta oceny cząstkowa IX
  (plik: karta_oceny_czastkowaix.pdf, rozmiar pliku: 1037.52 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  Protokół cząstkowy X
  (plik: protokol_czastkowyx.pdf, rozmiar pliku: 1976.03 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  Karta oceny cząstkowa X
  (plik: karta_oceny_czastkowax.pdf, rozmiar pliku: 791.91 KB)
  Pobierz
 25. 25.
  Protokół cząstkowy XI
  (plik: protokol_czastkowyxi.pdf, rozmiar pliku: 1980.65 KB)
  Pobierz
 26. 26.
  Karta oceny cząstkowa XI
  (plik: karta_oceny_czastkowaxi.pdf, rozmiar pliku: 773.42 KB)
  Pobierz
 27. 27.
  Protokół cząstkowy XII
  (plik: protokol_czastkowyxii.pdf, rozmiar pliku: 2053.18 KB)
  Pobierz
 28. 28.
  Karta oceny cząstkowa XII
  (plik: karta_oceny_czastkowaxii.pdf, rozmiar pliku: 832.48 KB)
  Pobierz
 29. 29.
  Protokół cząstkowy XIII
  (plik: protokol_czastkowyxiii.pdf, rozmiar pliku: 1900.85 KB)
  Pobierz
 30. 30.
  Karta oceny cząstkowa XIII
  (plik: karta_oceny_czastkowaxiii.pdf, rozmiar pliku: 785.68 KB)
  Pobierz
 31. 31.
  Protokół cząstkowy XIV
  (plik: protokol_czastkowyxiv.pdf, rozmiar pliku: 1941.87 KB)
  Pobierz
 32. 32.
  Karta oceny cząstkowa XIV
  (plik: karta_oceny_czastkowaxiv.pdf, rozmiar pliku: 827.56 KB)
  Pobierz
 33. 33.
  Protokół cząstkowy XV
  (plik: protokol_czastkowyxv.pdf, rozmiar pliku: 1888.75 KB)
  Pobierz
 34. 34.
  Karta oceny cząstkowa XV
  (plik: karta_oceny_czastkowaxv.pdf, rozmiar pliku: 744.52 KB)
  Pobierz
 35. 35.
  Protokół cząstkowy XVI
  (plik: protokol_czastkowyxvi.pdf, rozmiar pliku: 1885.41 KB)
  Pobierz
 36. 36.
  Karta oceny cząstkowa XVI
  (plik: karta_oceny_czastkowaxvi.pdf, rozmiar pliku: 745.88 KB)
  Pobierz
 37. 37.
  Protokół cząstkowy XVII
  (plik: protokol_czastkowyxvii.pdf, rozmiar pliku: 1877.06 KB)
  Pobierz
 38. 38.
  Karta oceny cząstkowa XVII
  (plik: karta_oceny_czastkowaxvii.pdf, rozmiar pliku: 751.92 KB)
  Pobierz
 39. 39.
  Protokół cząstkowy XVIII
  (plik: protokol_czastkowyxviii.pdf, rozmiar pliku: 1882.2 KB)
  Pobierz
 40. 40.
  Karta oceny cząstkowa XVIII
  (plik: karta_oceny_czastkowaxviii.pdf, rozmiar pliku: 744.05 KB)
  Pobierz
 41. 41.
  Protokół cząstkowy XIX
  (plik: protokol_czastkowyxix.pdf, rozmiar pliku: 2044.19 KB)
  Pobierz
 42. 42.
  Karta oceny cząstkowa XIX
  (plik: karta_oceny_czastkowaxix.pdf, rozmiar pliku: 817.67 KB)
  Pobierz
 43. 43.
  Protokół cząstkowy XX
  (plik: protokol_czastkowyxx.pdf, rozmiar pliku: 2009.82 KB)
  Pobierz
 44. 44.
  Karta oceny cząstkowa XX
  (plik: karta_oceny_czastkowaxx.pdf, rozmiar pliku: 1237.73 KB)
  Pobierz
 45. 45.
  Protokół cząstkowy XXI
  (plik: protokol_czastkowyxxi.pdf, rozmiar pliku: 2003.39 KB)
  Pobierz
 46. 46.
  Karta oceny cząstkowa XXI
  (plik: karta_oceny_czastkowaxxi.pdf, rozmiar pliku: 725.02 KB)
  Pobierz