Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 04/12/18

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 14 Grudnia, 2018 - 13:51, lzelazowska
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 04/12/18 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

 Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. w związku z art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w szczególności organizacji pozarządowych) do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych oraz wpisujących się w szczególności w cele i założenia następujących dokumentów strategicznych:

Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku http://2030.um.warszawa.pl/

Społeczna Strategia Warszawy. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 2020: http://www.strategia.um.warszawa.pl

 Inne dokumenty strategiczne m.st. Warszawy.

 

Obszar współpracy partnerskiej:

 

 1. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji innych projektów w ramach Programów Operacyjnych lub innych funduszy zewnętrznych.

 

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 31.03.2019 r., w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 443 02 41.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego.

 

1.      Kryteria oceny formalnej:

a)      złożenie oferty (wraz z podpisem) sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu i dostępnym na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm

      oraz

http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

b)      wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz

http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

c)      wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz

http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

d)      wskazanie obszaru wiodącego, którego dotyczy propozycja współpracy,

e)      krótki opis projektu,

f)       planowany okres realizacji projektu,

g)      zgodność oferty z następującymi dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy:

-     ze Strategią Rozwoju m.st. Warszawy do 20130 roku:

      http://2030.um.warszawa.pl/

- ze Społeczną Strategią Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020:

      http://www.strategia.um.warszawa.pl

-     z innymi dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy, właściwymi ze względu na obszar tematyczny, którego dotyczy oferta,

h)      wskazanie potencjalnego źródła finansowania, w szczególności wskazanie nazwy programu operacyjnego, priorytetu i działania/poddziałania,

i)       dysponowanie wykwalifikowaną kadrą w zakresie przygotowania i realizacji projektu,

j)       określenie roli m.st. Warszawy w projekcie: Lider/ Partner.

 

2.      Kryteria oceny merytorycznej (max. 33 pkt):

a)         cel projektu oraz uzasadnienie potrzeby jego realizacji [max 3 pkt],

b)        opis grupy docelowej, sposobu rekrutacji i adekwatność proponowanego wsparcia do jej potrzeb [max 6 pkt],

c)         planowane zadania w ramach projektu wraz z harmonogramem ich realizacji [max 3 pkt],

d)        szacowany budżet projektu (z uwzględnieniem podziału Lider/Partner oraz wskazaniem źródła wkładu własnego [max 3 pkt],

e)         najważniejsze wskaźniki realizacji projektu [max 3 pkt],

f)         doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski) [max 3 pkt],

g)        spodziewane korzyści dla m.st. Warszawy wynikające z realizacji projektu [max 3 pkt],

h)        oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy) [max 4 pkt],

i)          przedstawienie koncepcji współpracy z m.st. Warszawą wraz z określeniem sposobu zarządzania projektem [max 4 pkt],

j)          zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa [max 1 pkt].

 

M.st. Warszawa będzie uczestniczyć w proponowanym przedsięwzięciu na zasadzie Partnera lub Lidera.

Dokładne określenie ról podczas realizacji zadania nastąpi na etapie ewentualnych rozmów negocjacyjnych.

W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych, m.st. Warszawa zastrzega możliwość wezwania oferentów, w wyznaczonym przez siebie terminie, do uzupełnienia/poprawienia zgłoszenia.

M.st. Warszawa zastrzega sobie prawo do zawarcia porozumienia (- ń) partnerskiego (- ich) tylko z wybranym (- i) partnerem (- ami).

M.st. Warszawa zapewnia możliwość wniesienia odwołania w formie pisemnej –
w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 443 02 41 – w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy. W przypadku wniesienia odwołania, z rozpatrywania środka odwoławczego wyłącza się osoby, które były zaangażowane w ocenę.

M.st. Warszawa, w ciągu 10 dni roboczych od upłynięcia terminu na złożenie środka odwoławczego, rozpatrzy go i umieści stosowną informację w BIP.

Serdecznie zachęcamy do współpracy!

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin konkursów
  (plik: regulamin_konkursow_partnerskich.pdf, rozmiar pliku: 2012.95 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 1: Formularz ofertowy
  (plik: 04_12_18_formularz_ofertowy.doc, rozmiar pliku: 103 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik 2: Oświadczenie
  (plik: 04_12_18_zalacznik_2.doc, rozmiar pliku: 39 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik 3: Oświadczenie
  (plik: 04_12_18_zalacznik_3.doc, rozmiar pliku: 40.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół cząstkowy I
  (plik: protokol_czastkowy_i.pdf, rozmiar pliku: 312.37 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Karta oceny cząstkowa I
  (plik: karta_oceny_czastkowai.pdf, rozmiar pliku: 188.04 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Protokół cząstkowy II
  (plik: protokol_czastkowy_ii.pdf, rozmiar pliku: 293.2 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Karta oceny cząstkowa II
  (plik: karta_oceny_czastkowaii.pdf, rozmiar pliku: 172.23 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Protokół cząstkowy III
  (plik: protokol_czastkowy_iii.pdf, rozmiar pliku: 322.84 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Karta oceny cząstkowa III
  (plik: karta_oceny_czastkowaiii.pdf, rozmiar pliku: 153.11 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Protokół cząstkowy IV
  (plik: protokol_czastkowy_iv.pdf, rozmiar pliku: 331.96 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Karta oceny cząstkowa IV
  (plik: karta_oceny_czastkowaiv.pdf, rozmiar pliku: 164.69 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Protokół cząstkowy V
  (plik: protokol_czastkowy_v.pdf, rozmiar pliku: 325.92 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Karta oceny cząstkowa V
  (plik: karta_oceny_czastkowav.pdf, rozmiar pliku: 144.61 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Protokół cząstkowy VI
  (plik: protokol_czastkowy_vi.pdf, rozmiar pliku: 1780.67 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Karta oceny cząstkowa VI
  (plik: karta_oceny_czastkowavi.pdf, rozmiar pliku: 1035.47 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  Protokół cząstkowy VII
  (plik: protokol_czastkowy_vii.pdf, rozmiar pliku: 285.69 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  Karta oceny cząstkowa VII
  (plik: karta_oceny_czastkowavii.pdf, rozmiar pliku: 186.62 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  Protokół cząstkowy VIII
  (plik: protokol_czastkowy_viii.pdf, rozmiar pliku: 303.76 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  Karta oceny cząstkowa VIII
  (plik: karta_oceny_czastkowaviii.pdf, rozmiar pliku: 164.94 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  Protokół cząstkowy IX
  (plik: protokol_czastkowy_ix.pdf, rozmiar pliku: 329.57 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  Karta oceny cząstkowa IX
  (plik: karta_oceny_czastkowaix.pdf, rozmiar pliku: 147.85 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  Protokół cząstkowy X
  (plik: protokol_czastkowy_x.pdf, rozmiar pliku: 300.3 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  Karta oceny cząstkowa X
  (plik: karta_oceny_czastkowax.pdf, rozmiar pliku: 155.52 KB)
  Pobierz
 25. 25.
  Protokół cząstkowy XI
  (plik: protokol_czastkowy_xi.pdf, rozmiar pliku: 312.16 KB)
  Pobierz
 26. 26.
  Karta oceny cząstkowa XI
  (plik: karta_oceny_czastkowaxi.pdf, rozmiar pliku: 205.14 KB)
  Pobierz
 27. 27.
  Protokół cząstkowy XII
  (plik: protokol_czastkowy_xii.pdf, rozmiar pliku: 337.26 KB)
  Pobierz
 28. 28.
  Karta oceny cząstkowa XII
  (plik: karta_oceny_czastkowaxii.pdf, rozmiar pliku: 1065.22 KB)
  Pobierz