Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 03/10/20

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 27 Października, 2020 - 13:23, lzelazowska
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 03/10/20 dotyczący wyboru partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektów, w tym wyboru projektów współfinansowanych z funduszy europejskich lub innych funduszy zewnętrznych na podstawie art. 33 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnera/partnerów (w szczególności organizacji pozarządowych) do realizacji projektów wpisujących się w szczególności w cele i założenia następujących dokumentów strategicznych: 1. Strategia #Warszawa2030 http://2030.um.warszawa.pl/ 2. Inne dokumenty programujące rozwój m.st. Warszawy. Obszar współpracy partnerskiej: 1. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji innych projektów w ramach Programów Operacyjnych lub innych funduszy zewnętrznych. Czytelne wypełnione i podpisane zgłoszenia z propozycją współpracy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 31.12.2020 r. w jeden z następujących sposobów: a) w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie; b) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa; c) drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP; d) drogą elektroniczną poprzez przekazanie dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: projekty_partnerskie@um.warszawa.pl W przypadku oferty przesłanej pocztą za datę jej złożenia uważa się datę wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy. UWAGA! NOWY REGULAMIN KONKURSU! 1. Kryteria oceny formalnej: a) złożenie oferty (wraz z podpisem) sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu i dostępnym na stronach: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie... oraz http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie b) wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie... oraz http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie c) wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie... oraz http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie d) wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie... oraz http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie e) wskazanie obszaru interwencji, którego dotyczy propozycja współpracy, f) opis projektu/zakres rzeczowy projektu, g) planowany okres realizacji projektu, h) powiązanie z celami Strategii #Warszawa 2030 oraz powiązanie z celami innych dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy, i) wskazanie potencjalnego źródła finansowania, w szczególności wskazanie nazwy programu operacyjnego, priorytetu i działania/poddziałania, j) dysponowanie wykwalifikowaną kadrą w zakresie przygotowania i realizacji projektu, k) określenie roli m.st. Warszawy i Oferenta w projekcie: Lider/ Partner. 2. Kryteria oceny merytorycznej (max. 40 pkt): a) cel realizacji projektu oraz uzasadnienie potrzeby jego realizacji [maks. 3 pkt] b) opis grupy docelowej, sposobu rekrutacji i adekwatność proponowanego wsparcia do jej potrzeb [maks. 6 pkt], c) planowane zadania w ramach projektu wraz z harmonogramem ich realizacji [maks. 5 pkt], d) budżet projektu (z uwzględnieniem podziału Lider/Partner oraz wskazaniem źródła wkładu własnego) [maks. 3 pkt], e) adekwatność budżetu do zadań planowanych w ramach projektu [maks. 6 pkt], f) podstawowe wskaźniki realizacji projektu [maks. 3 pkt], g) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski) [maks. 2 pkt], h) spodziewane efekty i korzyści wynikające z realizacji projektu [maks. 3 pkt], i) oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy) [maks. 4 pkt], j) przedstawienie koncepcji współpracy z m.st. Warszawą wraz z określeniem sposobu zarządzania projektem [maks. 4 pkt], k) zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa [maks. 1 pkt]. M.st. Warszawa będzie uczestniczyć w proponowanym przedsięwzięciu na zasadzie Partnera lub Lidera. Dokładne określenie ról podczas realizacji zadania nastąpi na etapie ewentualnych rozmów negocjacyjnych. W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych, m.st. Warszawa zastrzega możliwość wezwania oferentów, w wyznaczonym przez siebie terminie, do uzupełnienia/poprawienia zgłoszenia. M.st. Warszawa zastrzega sobie prawo do zawarcia porozumienia (- ń) partnerskiego (- ich) tylko z wybranym (- i) partnerem (- ami). M.st. Warszawa zapewnia możliwość wniesienia odwołania w formie określonej w pkt. 1 ogłoszenia– w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy. W przypadku wniesienia odwołania, z rozpatrywania środka odwoławczego wyłącza się osoby, które były zaangażowane w ocenę. M.st. Warszawa, w ciągu 10 dni roboczych od upłynięcia terminu na złożenie środka odwoławczego, rozpatrzy go i umieści stosowną informację w BIP. Serdecznie zachęcamy do współpracy!

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin konkursów - NOWY
  (plik: regulamin_konkursow.pdf, rozmiar pliku: 2020.01 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1
  (plik: zal._1_do_regulaminu_konkursow.doc, rozmiar pliku: 101.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2
  (plik: zal._2_do_regulaminu_konkurow.doc, rozmiar pliku: 30.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3
  (plik: zal._3_do_regulaminu_konkursow.doc, rozmiar pliku: 37.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik nr 4
  (plik: zal._4_do_regulaminu_konkursow.docx, rozmiar pliku: 20.04 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Załącznik nr 5
  (plik: zal._5_kaluzula_informacyjna_mieszana.docx, rozmiar pliku: 65.42 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Protokół cząstkowy I
  (plik: protokol_czastkowy_i.pdf, rozmiar pliku: 1750.13 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Protokół cząstkowy I
  (plik: protokol_czastkowy_i.docx, rozmiar pliku: 150.31 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Karta oceny merytorycznej I
  (plik: karta_oceny_merytorycznej_i.pdf, rozmiar pliku: 566.48 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Karta oceny merytorycznej I
  (plik: karta_oceny_merytorycznej_czastkowa_i.docx, rozmiar pliku: 27.16 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Karta oceny formalnej I
  (plik: karta_oceny_formalnej_lnu-sig.pdf, rozmiar pliku: 544.88 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Karta oceny formalnej I
  (plik: karta_oceny_formalnej.docx, rozmiar pliku: 26.34 KB)
  Pobierz