Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/07/20

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 10 Lipca, 2020 - 08:32, lzelazowska
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/07/20 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. w związku z art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w szczególności organizacji pozarządowych) do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych oraz wpisujących się w szczególności w cele i założenia następujących dokumentów strategicznych: 

1.      Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku

http://2030.um.warszawa.pl/

2.      Społeczna Strategia Warszawy. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 2020:

http://www.strategia.um.warszawa.pl

3.      Inne dokumenty strategiczne m.st. Warszawy.

 

Obszar współpracy partnerskiej:

Współpraca przy przygotowaniu i realizacji innych projektów w ramach Programów Operacyjnych lub innych funduszy zewnętrznych.

 

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 09.10.2020 r., w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 443 02 41.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego.

 

 1.    Kryteria oceny formalnej:

a)      złożenie oferty (wraz z podpisem) sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu i dostępnym na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm

      oraz

http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

b)      wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz

http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

c)      wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz

http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

d)      wskazanie obszaru wiodącego, którego dotyczy propozycja współpracy,

e)      krótki opis projektu,

f)       planowany okres realizacji projektu,

g)      zgodność oferty z następującymi dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy:

-     ze Strategią Rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku:

      http://2030.um.warszawa.pl/

- ze Społeczną Strategią Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020:

      http://www.strategia.um.warszawa.pl

-     z innymi dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy, właściwymi ze względu na obszar tematyczny, którego dotyczy oferta,

h)      wskazanie potencjalnego źródła finansowania, w szczególności wskazanie nazwy programu operacyjnego, priorytetu i działania/poddziałania,

i)       dysponowanie wykwalifikowaną kadrą w zakresie przygotowania i realizacji projektu,

j)       określenie roli m.st. Warszawy w projekcie: Lider/ Partner. 

 

2.    Kryteria oceny merytorycznej (max. 33 pkt):

a)         cel projektu oraz uzasadnienie potrzeby jego realizacji [max 3 pkt],

b)        opis grupy docelowej, sposobu rekrutacji i adekwatność proponowanego wsparcia do jej potrzeb [max 6 pkt],

c)         planowane zadania w ramach projektu wraz z harmonogramem ich realizacji [max 3 pkt],

d)        szacowany budżet projektu (z uwzględnieniem podziału Lider/Partner oraz wskazaniem źródła wkładu własnego [max 3 pkt],

e)         najważniejsze wskaźniki realizacji projektu [max 3 pkt],

f)         doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski) [max 3 pkt],

g)        spodziewane korzyści dla m.st. Warszawy wynikające z realizacji projektu [max 3 pkt],

h)        oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy) [max 4 pkt],

i)          przedstawienie koncepcji współpracy z m.st. Warszawą wraz z określeniem sposobu zarządzania projektem [max 4 pkt],

j)          zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa [max 1 pkt].

M.st. Warszawa będzie uczestniczyć w proponowanym przedsięwzięciu na zasadzie Partnera lub Lidera.

Dokładne określenie ról podczas realizacji zadania nastąpi na etapie ewentualnych rozmów negocjacyjnych.

W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych, m.st. Warszawa zastrzega możliwość wezwania oferentów, w wyznaczonym przez siebie terminie, do uzupełnienia/poprawienia zgłoszenia.

M.st. Warszawa zastrzega sobie prawo do zawarcia porozumienia (- ń) partnerskiego (- ich) tylko z wybranym (- i) partnerem (- ami).

M.st. Warszawa zapewnia możliwość wniesienia odwołania w formie pisemnej –
w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 443 02 41 – w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy. W przypadku wniesienia odwołania, z rozpatrywania środka odwoławczego wyłącza się osoby, które były zaangażowane w ocenę.

M.st. Warszawa, w ciągu 10 dni roboczych od upłynięcia terminu na złożenie środka odwoławczego, rozpatrzy go i umieści stosowną informację w BIP.

Serdecznie zachęcamy do współpracy!

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin konkursów partnerskich
  (plik: regulamin_konkursow_partnerskich.pdf, rozmiar pliku: 2012.95 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1
  (plik: 02_07_20_zalacznik_1.doc, rozmiar pliku: 103 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2
  (plik: 02_07_20_zalacznik_2.doc, rozmiar pliku: 39 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3
  (plik: 02_07_20_zalacznik_3.doc, rozmiar pliku: 40.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół cząstkowy I
  (plik: protokol_czastkowy_i.pdf, rozmiar pliku: 278.5 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Karta oceny cząstkowa I
  (plik: karta_oceny_czastkowa_i.pdf, rozmiar pliku: 749.01 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Protokół cząstkowy II
  (plik: protokol_czastkowy_ii.pdf, rozmiar pliku: 1802 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Karta oceny cząstkowa II
  (plik: karta_oceny_czastkowa_ii.pdf, rozmiar pliku: 839.07 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Protokół cząstkowy III
  (plik: protokol_czastkowy_iii.pdf, rozmiar pliku: 1941.86 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Karta oceny cząstkowa III
  (plik: karta_oceny_czastkowa_iii.pdf, rozmiar pliku: 974.28 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Protokół cząstkowy IV
  (plik: protokol_czastkowy_iv.pdf, rozmiar pliku: 1865.36 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Karta oceny cząstkowa IV
  (plik: karta_oceny_czastkowa_iv.pdf, rozmiar pliku: 962.94 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Protokół cząstkowy V
  (plik: protokol_czastkowy_v.pdf, rozmiar pliku: 1829.74 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Karta oceny cząstkowa V
  (plik: karta_oceny_czastkowa_v.pdf, rozmiar pliku: 1308.63 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Protokół cząstkowy VI
  (plik: protokol_czastkowy_vi.pdf, rozmiar pliku: 2074.68 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Karta oceny cząstkowa VI
  (plik: karta_oceny_vi.pdf, rozmiar pliku: 975.47 KB)
  Pobierz