Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/04/17

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 14 Kwietnia, 2017 - 10:03, p.paradowski
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/04/17 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. w związku z art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w szczególności organizacji pozarządowych) do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych oraz wpisujących się w szczególności w cele i założenia następujących dokumentów strategicznych:

1. Społeczna Strategia Warszawy. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 2020:

http://www.strategia.um.warszawa.pl

2. Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości: 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/EAD64D20-D71E-4895-88B3-E5A1E9A566CF,frameless.htm

3. Inne dokumenty strategiczne m.st. Warszawy.

 

Obszar współpracy partnerskiej:

1. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji innych projektów w ramach Programów Operacyjnych lub innych funduszy zewnętrznych.

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 31.07.2017 r., w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kulturyi Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 443 02 41.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego.

 

1. Kryteria oceny formalnej:

a)      złożenie oferty (wraz z podpisem) sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu i dostępnym na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm

      oraz

http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

b)      wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz

http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

c)      wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz

http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

d)      wskazanie obszaru wiodącego, którego dotyczy propozycja współpracy,

e)      krótki opis projektu,

f)       planowany okres realizacji projektu,

g)      zgodność oferty z następującymi dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy:

-     ze Społeczną Strategią Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020:

      http://www.strategia.um.warszawa.pl

-     z Innowacyjną Warszawą 2020. Programem wspierania przedsiębiorczości: 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/EAD64D20-D71E-4895-88B3-E5A1E9A566CF,frameless.htm

-     z innymi dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy, właściwymi ze względu na obszar tematyczny, którego dotyczy oferta,

h)      wskazanie potencjalnego źródła finansowania, w szczególności wskazanie nazwy programu operacyjnego, priorytetu i działania/poddziałania,

i)        dysponowanie wykwalifikowaną kadrą w zakresie przygotowania i realizacji projektu,

j)        określenie roli m.st. Warszawy w projekcie: Lider/ Partner.

2. Kryteria oceny merytorycznej (max. 33 pkt):

a)         cel projektu oraz uzasadnienie potrzeby jego realizacji [max 3 pkt],

b)         opis grupy docelowej, sposobu rekrutacji i adekwatność proponowanego wsparcia do jej potrzeb [max 6 pkt],

c)         planowane zadania w ramach projektu wraz z harmonogramem ich realizacji [max 3 pkt],

d)         szacowany budżet projektu (z uwzględnieniem podziału Lider/Partner oraz wskazaniem źródła wkładu własnego [max 3 pkt],

e)         najważniejsze wskaźniki realizacji projektu [max 3 pkt],

f)          doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski) [max 3 pkt],

g)         spodziewane korzyści dla m.st. Warszawy wynikające z realizacji projektu [max 3 pkt],

h)         oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy) [max 4 pkt],

i)           przedstawienie koncepcji współpracy z m.st. Warszawą wraz z określeniem sposobu zarządzania projektem [max 4 pkt],

j)           zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa [max 1 pkt].

 

M.st. Warszawa będzie uczestniczyć w proponowanym przedsięwzięciu na zasadzie Partnera lub Lidera.

Dokładne określenie ról podczas realizacji zadania nastąpi na etapie ewentualnych rozmów negocjacyjnych.

W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych, m.st. Warszawa zastrzega możliwość wezwania oferentów, w wyznaczonym przez siebie terminie, do uzupełnienia/poprawienia zgłoszenia.

M.st. Warszawa zastrzega sobie prawo do zawarcia porozumienia (- ń) partnerskiego (- ich) tylko z wybranym (- i) partnerem (- ami).

M.st. Warszawa zapewnia możliwość wniesienia odwołania w formie pisemnej –
w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 443 02 41 – w terminie 5 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy. W przypadku wniesienia odwołania, z rozpatrywania środka odwoławczego wyłącza się osoby, które były zaangażowane w ocenę.

M.st. Warszawa, w ciągu 10 dni roboczych od upłynięcia terminu na złożenie środka odwoławczego, rozpatrzy go i umieści stosowną informację w BIP.

Serdecznie zachęcamy do współpracy!

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Załącznik nr 1
  (plik: zal_nr_1_do_regulaminu_konkursow.doc, rozmiar pliku: 103 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 2
  (plik: zal_nr_2_do_regulaminu_konkursow.doc, rozmiar pliku: 39 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 3
  (plik: zal_nr_3_do_regulaminu_konkursow.doc, rozmiar pliku: 40.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół cząstkowy I
  (plik: protokol_czastkowy_i.pdf, rozmiar pliku: 1807.75 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Karta oceny cząstkowa I
  (plik: karta_oceny_czastkowai.pdf, rozmiar pliku: 707.39 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Protokół cząstkowy II
  (plik: protokol.pdf, rozmiar pliku: 1962.04 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Karta oceny cząstkowa II
  (plik: zbiorcza_karta_ocen.pdf, rozmiar pliku: 949.99 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Protokół cząstkowy III
  (plik: protokol_czastkowy_iii.pdf, rozmiar pliku: 222.8 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Karta oceny cząstkowa III
  (plik: karta_oceny_iii.pdf, rozmiar pliku: 144.68 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Protokół cząstkowy IV
  (plik: protokol_czastkowy_iv.pdf, rozmiar pliku: 1875.46 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Karta oceny cząstkowa IV
  (plik: karta_oceny_iv.pdf, rozmiar pliku: 1044.13 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Protokół cząstkowy V
  (plik: protokol_czastkowy_v.pdf, rozmiar pliku: 301.97 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Karta oceny cząstkowa V
  (plik: karta_oceny_czastkowav.pdf, rozmiar pliku: 1217.85 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Protokół cząstkowy VI
  (plik: protokol_czastkowy_vi.pdf, rozmiar pliku: 1888.57 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Karta oceny cząstkowa VI
  (plik: karta_oceny_czastkowavi.pdf, rozmiar pliku: 1211.27 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Protokół cząstkowy VII
  (plik: protokol_czastkowy_vii.pdf, rozmiar pliku: 1881.98 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  Karta oceny cząstkowa VII
  (plik: karta_oceny_czastkowavii.pdf, rozmiar pliku: 1171.08 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  Protokół cząstkowy VIII
  (plik: protokol_czastkowy_viii.pdf, rozmiar pliku: 1929.38 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  Karta oceny cząstkowa VIII
  (plik: karta_oceny_czastkowaviii.pdf, rozmiar pliku: 1301.15 KB)
  Pobierz