Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/03/2018

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 19 Marca, 2018 - 15:50, lzelazowska
Sporządził: Sylwia Papiewska

Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 z dnia 11 lipca 2014 r. w związku z art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., miasto stołeczne Warszawa ogłasza otwarty nabór na partnerów do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS.

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza otwarty nabór na partnerów do realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

 

CEL PARTNERSTWA

Współpraca przy realizacji projektu pn. „SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego polegająca na testowaniu opracowanego przez m.st. Warszawę modelu wdrażania obligacji społecznych w obszarze aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

W ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju m.st. Warszawa opracowuje model obligacji społecznych, którego celem jest poprawa jakości i skuteczności działań m.st. Warszawy na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Model zostanie złożony w MIiR i w przypadku jego pozytywnej oceny będzie testowany w ramach konkursu II etapu.

 

TŁO

Obligacje społeczne (SIB) – inaczej obligacje wpływu społecznego to nowy mechanizm finansowania usług społecznych uwzględniający zysk/bonus dla inwestor – podmiotu zapewniającego finansowanie danej usługi, jeżeli w wyniku jej realizacji zostaną osiągnięte zakładane wcześniej pozytywne skutki społeczne. 

Obligacje społeczne to mechanizm finansowania usług społecznych oparty na formule „płatność za rezultaty”. Oznacza to, że podmiot publiczny, odpowiedzialny za rozwiązanie danych problemów społecznych, nie finansuje wykonania usługi, ale dopiero osiągnięcie zakładanych rezultatów. Usługa jest realizowana przez podmiot, który specjalizuje się w rozwiązywaniu danych problemów społecznych i odnosi na tym polu sukcesy (Usługodawca), jej wykonanie finansuje Inwestor ze środków prywatnych, a cały proces organizuje Operator, który również zapewnia dobrą współpracą wszystkich stron.

Mechanizm zakłada, że jeśli założone efekty zostaną osiągnięte, Inwestorowi zwracany jest jego wkład finansowy wraz z bonusem (zyskiem).

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA MODELU

Uczestnicy modelu:

Miasto stołeczne Warszawa – Lider

Operator, instytucja odpowiedzialna za zarządzanie procesem - Partner

Usługodawca/usługodawcy, podmioty/organizacje pozarządowe specjalizujące się
w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami – Partner/Partnerzy

Inwestor, który przekazuje środki Operatorowi na działania Usługodawców

Ewaluator, podmiot niezależny, który określa czy zakładany rezultat został osiągnięty

Grupa docelowa:

50 osób, mieszkańców Warszawy, w wieku powyżej 18 lat, o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (z wyłączeniem osób z niepełnosprawnością intelektualną
i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi), które ukończyły naukę w okresie ostatnich 5 lat, niepracujące, gotowe do podjęcia zatrudnienia.

Planowane rezultaty:

I rezultat: 50 osób zatrudnionych na 3 miesiące, w okresie 6 miesięcy (przerwanego lub ciągłego zatrudnienia).

II rezultat: utrzymanie zatrudnienia przez kolejne 9 miesięcy w okresie 15 miesięcy (rezultat mierzony za każdy przepracowany miesiąc przez daną osobę, licząc od 4 do 12 m-ca zatrudnienia).

III rezultat: zatrudnienie powyżej 12 miesięcy (rezultat mierzony od osoby)

 

Planowany koszt aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami:

Koszt jednostkowy aktywizacji: maksymalnie 18 000 zł; łączny koszt aktywizacji 50 osób: maksymalnie 900 000 zł.

Usługodawca/Usługodawcy otrzymują na realizację działań z zakresu aktywizacji zawodowej:

– 30% kwoty łącznej „z góry”,

­– po osiągnięciu I rezultatu kolejne 30%

– za osiągnięcie II rezultatu: 4% za każdy miesiąc przepracowany przez 1 osobę (płatność kwartalna);

– za osiągnięcie III rezultatu: 4% za każdą osobę po przepracowaniu 12 miesięcy.

Planowany okres realizacji projektu:

Planowany termin rozpoczęcia projektu: I kwartał 2019 roku. Czas trwania: 29-36 miesięcy.

Szczegółowe informacje dotyczące założeń modelu znajdują się we wstępnej wersji modelu obligacji społecznych stanowiącej zał. nr 5 do niniejszego ogłoszenia, dostępnego na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

Obecnie trwają konsultacje społeczne opracowanego modelu (http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/jaki-warszawski-model-obli...). W ich wyniku model może ulec modyfikacji.

W ramach niniejszego konkursu m.st. Warszawa poszukuje:

a)      Usługodawcy/Usługodawców – część A Ogłoszenia

podmiot/podmioty odpowiedzialny/e za aktywizację zawodową osób
z niepełnosprawnościami i osiągnięcie zakładanych rezultatów;

b)     Operatora – część B Ogłoszenia

podmiot odpowiedzialny za koordynację procesu, obsługę prawną, administracyjną, wypracowanie szczegółowych zasad współpracy pomiędzy aktorami procesu, przepływy finansowe, bieżący monitoring postępów realizacji zadań (w tym działań usługodawcy, wdrożenie procedur wczesnego ostrzegania), składanie cyklicznych raportów z realizacji zadania Inwestorowi i Zarządcy obligacji, aktywne uczestnictwo
w poszukiwaniu Inwestora.

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2018 r., w godzinach 8.00–16.00 w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 443 02 41.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego.

Miasto stołeczne Warszawa będzie uczestniczyć w proponowanym przedsięwzięciu na zasadzie Lidera.

Dokładne określenie ról podczas realizacji zadania nastąpi na etapie ewentualnych rozmów negocjacyjnych.

W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych, m.st. Warszawa zastrzega możliwość wezwania oferentów, w wyznaczonym przez siebie terminie, do uzupełnienia/poprawienia zgłoszenia.

Miasto stołeczne Warszawa zastrzega sobie prawo do zawarcia porozumienia (- ń) partnerskiego (- ich) tylko z wybranym (- i) partnerem (- ami).

Miasto stołeczne Warszawa zastrzega, iż zawarcie umów partnerskich z podmiotami, których oferty zostały wybrane w konkursie jest uzależnione od uzyskania dofinansowania projektu dotyczącego testowania modelu, złożonego na konkurs II etapu ogłoszony przez MIiR.

Miasto stołeczne Warszawa zapewnia możliwość wniesienia odwołania w formie pisemnej –
w godzinach 8.00 - 16:00 w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki XIX p., pokój nr 1904, tel. 22 443 02 41 – w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy. W przypadku wniesienia odwołania, z rozpatrywania środka odwoławczego wyłącza się osoby, które były zaangażowane w ocenę.

Miasto stołeczne Warszawa, w ciągu 10 dni roboczych od upłynięcia terminu na złożenie środka odwoławczego, rozpatrzy go i umieści stosowną informację w BIP.

Serdecznie zachęcamy do współpracy!

 


 

CZĘŚĆ A

Wymagania wobec Partnera – Usługodawcy/Usługodawców

Partnerem może być podmiot krajowy wybrany zgodnie z procedurą określoną w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460) spełniający następujące wymagania:

 1. Wymogi formalne:
 • złożenie oferty (wraz z podpisem osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta) sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 A do niniejszego Ogłoszenia o konkursie, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu i dostępnym na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm

            oraz http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

 • wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia o konkursie, dostępnego na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

 • wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia o konkursie, dostępnego na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

 • wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia o konkursie, dostępnego na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

2. Wymogi merytoryczne [max 50 pkt]:

 • zgodność planowanego działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, w tym:

- wskazanie  grupy docelowej, zgodnie z kryteriami opisanymi w Głównych założeniach modelu - rodzaj niepełnosprawności, planowana liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu, opis sposobu rekrutacji,  adekwatność proponowanego wsparcia do potrzeb grupy docelowej [max 12 pkt],

– opis koncepcji udziału w projekcie, z uwzględnieniem w szczególności propozycji realizacji odpowiednich działań merytorycznych zmierzających do osiągnięcia zakładanych rezultatów [max 12 pkt],

 • oferowany wkład w realizację projektu (ludzki, organizacyjny, techniczny, finansowy) [max 8 pkt],
 • doświadczenie w realizacji lub współrealizacji co najmniej 2 projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, dotyczących zadań z zakresu zatrudnienia na otwartym rynku pracy osób z niepełnosprawnościami ze szczegółowym wykazaniem osiągniętych rezultatów [max 18 pkt]. 

Dopuszcza się składanie ofert w konsorcjum 2 lub więcej podmiotów. W takim przypadku wymagane jest złożenie wraz z Ofertą pełnomocnictw/a osób/osoby reprezentujących/cej konsorcjum.

 

CZĘŚĆ B

Wymagania wobec Partnera – Operator

Partnerem może być podmiot krajowy wybrany zgodnie z procedurą określoną w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460) spełniający następujące wymagania:

1. Wymogi formalne:

 • złożenie oferty (wraz z podpisem osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta) sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 B do niniejszego Ogłoszenia o konkursie, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu i dostępnym na stronach

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm

            oraz http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

 • wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia o konkursie, dostępnego na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

 • wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia o konkursie, dostępnego na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

 • wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia o konkursie, dostępnego na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz http://europa.um.warszawa.pl/projekty_partnerskie

2. Wymogi merytoryczne [max 50 pkt]:

 • zgodność planowanego działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa – opis koncepcji udziału w projekcie, z uwzględnieniem w szczególności propozycji realizacji odpowiednich działań merytorycznych umożliwiających sprawne zarządzanie procesem (opis zadań) [max 10 pkt],
 • szacowany budżet proponowanych działań (zadań) wraz z uzasadnieniem [max 10 pkt],
 • oferowany wkład w realizację projektu (ludzki, organizacyjny, techniczny, finansowy) [max 8 pkt],
 • doświadczenie w przekazywaniu i rozliczaniu środków finansowych, w tym na działania społeczne, np. w formie grantów, kredytów, dotacji dla organizacji pozarządowych, transz przekazywanych partnerom na ich działania w projektach realizowanych w partnerstwach etc. [max 10 pkt],
 • doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy od podmiotów prywatnych, biznesowych itp. na realizację celów społecznych [max 7 pkt], 
 • wskazanie Inwestora (dołączenie dokumentu potwierdzającego gotowość Inwestora do uczestnictwa w testowaniu opracowanego modelu) [5 pkt] 

Nie dopuszcza się składania ofert w konsorcjum 2 lub więcej podmiotów.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Załącznik nr 1_wniosek_operator
  (plik: zal_nr_1_wniosek_operator.docx, rozmiar pliku: 17.61 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1_wniosek_usługodawca
  (plik: zal_nr_1_wniosek_uslugodawca.docx, rozmiar pliku: 17.16 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2_oświadczenie
  (plik: zal_nr_2_do_ogloszenia_o_konkursie.doc, rozmiar pliku: 35.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3_oświadczenie
  (plik: zal_nr_3_do_ogloszenia_o_konkursie.doc, rozmiar pliku: 37.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik nr 4_oświadczenie VAT
  (plik: zal_nr_4_do_ogloszenia.doc, rozmiar pliku: 38 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Załącznik nr 5_model SIB
  (plik: model_sib.pdf, rozmiar pliku: 3825.08 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Punktacja część A
  (plik: punktacja_-_czesc_a_uslugodawca.docx, rozmiar pliku: 24.36 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Punktacja część B
  (plik: punktacja_-_czesc_b_operator.docx, rozmiar pliku: 25.82 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Karta oceny cząstkowa I
  (plik: karta_oceny_czastkowa_i.pdf, rozmiar pliku: 112.4 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Protokół cząstkowy I
  (plik: protokol_czastkowy_i.pdf, rozmiar pliku: 292.58 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Karta oceny cząstkowa II
  (plik: karta_oceny_czastkowa_ii.pdf, rozmiar pliku: 126.41 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Protokół cząstkowy II
  (plik: protokol_czastkowy_ii.pdf, rozmiar pliku: 298.25 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Karta oceny cząstkowa III
  (plik: karta_oceny_czastkowa_iii.pdf, rozmiar pliku: 127.89 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Protokół cząstkowy III
  (plik: protokol_czastkowy_iii.pdf, rozmiar pliku: 296.97 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Karta oceny cząstkowa IV
  (plik: karta_oceny_czastkowa_iv.pdf, rozmiar pliku: 113.39 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Protokół cząstkowy IV
  (plik: protokol_czastkowy_iv.pdf, rozmiar pliku: 297.82 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  Karta oceny cząstkowa V
  (plik: karta_oceny_czastkowa_v.pdf, rozmiar pliku: 123.55 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  Protokół cząstkowy V
  (plik: protokol_czastkowy_v.pdf, rozmiar pliku: 297.28 KB)
  Pobierz