Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 11 Października, 2017 - 10:02, lzelazowska

Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego

Projekt pn. Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Wartość projektu: 3 260 924,70 zł 

Wkład m.st. Warszawy: 1 647 688,71

Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 1 613 235,99

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia „Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno – rekreacyjnego”, Miasto otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości ok. 1,6 mln zł.

Projekt dotyczy zagospodarowania południowej strony Kanału Bródnowskiego, na odcinku wzdłuż zbiornika retencyjno-rekreacyjnego zlokalizowanego na osiedlu Utrata
w warszawskiej Dzielnicy Targówek. Jego głównym celem jest przekształcenie nieużytku
w teren rekreacyjny o powierzchni ok. 10,5 ha. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Dzielnicy Targówek, jak również zniweluje problemy dotyczące braku zagospodarowania brzegów kanału oraz zanieczyszczenia gruntu niewybuchami, które mogą powodować niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt.

Realizacja projektu zakłada przekształcenie częściowo zalesionych nieużytków
w ekologiczny teren służący wypoczynkowi i rekreacji w otoczeniu przyrody. Planowane jest utworzenie pieszo-rowerowych ścieżek zdrowia prowadzących po dawnych nasypach kolejowych oraz miejscach ciekawych przyrodniczo. Korzystanie z atrakcji będzie w całości bezpłatne. Założeniem projektu jest także uporządkowanie terenów leśnych oraz nasadzenie roślinności rodzimej. Wykonane prace spowodują odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej w niemal 100%.

Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa jakości środowiska naturalnego, przestrzenie dotychczas zdegradowane zyskają nową, ekologiczną funkcję. Zostaną przywrócone walory przyrodnicze obszaru. Mieszkańcy Warszawy będą mogli korzystać z nowego, oddalonego od zgiełku aglomeracji miejskiej, miejsca sprzyjającego odpoczynkowi. Prowadzone
w ramach projektu działania promocyjno-edukacyjne przyczynią się do zwiększenia świadomości społeczeństwa odnośnie potrzeby ochrony środowiska.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją prac nad zagospodarowaniem terenu wzdłuż Kanału Bródnowskiego, w wyniku których powstał już np. zbiornik retencyjno – rekreacyjny znajdujący się w pobliżu obszaru realizacji projektu.

Planowany termin zakończenia realizacji prac to 2019 rok.