Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 17 Września, 2020 - 15:23, bgolab

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020

Informacje dotyczące projektu:

Wartość dofinansowania: 2 388 620,00 zł PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020

Działanie:  2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

Planowany okres realizacji projektu: 20-07.2020 – 30.11.2020

Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa 

Opis projektu: 

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemiiCovid-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:

a) zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania isprzętu audiowizualnego) oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością;

b) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek,rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych;

c) zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.