Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 17 Września, 2020 - 15:23, bgolab

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020

Informacje dotyczące projektu:

Wartość dofinansowania: 2 388 620,00 zł PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020

Działanie:  2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

Planowany okres realizacji projektu: 20-07.2020 – 30.11.2020

Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa 

Opis projektu: 

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemiiCovid-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:

a) zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania isprzętu audiowizualnego) oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością;

b) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek,rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych;

c) zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.