Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 20 Stycznia, 2017 - 17:32, pszczesna

Projekt pn.: "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną"

Wartość całkowita projektu: 101 250,00 PLN
Wkład własny: 3 037,50 PLN
Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 95 468,62 PLN
Wartość dofinansowania ze środków dotacji celowej: 2 743,88 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Okres realizacji projektu: 1 listopada 2016–28 lutego 2017
Partnerzy w projekcie: Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Celem projektu jest opracowanie kompleksowego i zindywidualizowanego modelu środowiskowego wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną (i sprzężoną) oraz ich najbliższego środowiska, opartego na koordynacji i wzajemnej współpracy podmiotów rządowych, samorządowych i pozarządowych z resortu pomocy społecznej, edukacji, zdrowia i zatrudnienia działających na rzecz tej grupy na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Grupami docelowymi projektu są:
- osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby im bliskie i społeczności lokalne (odbiorcy modelu),
- wszystkie podmioty działające na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną (użytkownicy modelu).

Działania
Na model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną złożą się.
1. Procedury, czyli ścieżki postępowania użytkowników modelu, które będą uruchamiane w określonych sytuacjach życiowych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
2. Standardy, czyli zasady postępowania, w zakresie:
- partnerskiej współpracy międzysektorowej na poziomie miejskim,
- mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego,
- wzmacniania społeczności lokalnych,
- wspierania środowiska rodzinnego osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- współpracy pomiędzy pracodawcami zatrudniającymi osoby z niepełnosprawnością intelektualną i środowiskiem pracowniczym,
- ewaluacji.
3. Rekomendacje zmian legislacyjnych w zakresie orzecznictwa, rehabilitacji, mieszkalnictwa, prawno-finansowego zabezpieczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Rezultatem projektu będzie kompleksowy środowiskowy model wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, a także zawiązane partnerstwo, którego zadaniem będzie przetestowanie wypracowanego modelu na terenie miasta stołecznego Warszawy.