Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st....

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 1 Grudnia, 2017 - 13:05, lzelazowska

Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy

Projekt pn. Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Tytuł projektu: Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy

Wartość projektu: 28 826 960,00 zł

Wkład m.st. Warszawy: 7 214 044,00

Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 21 612 916,00

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostki realizujące projekt: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Włochy

 

Teren wokół Kopca Powstania Warszawskiego – Park Akcji „Burza”, Fort V Włochy oraz Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK to trzy parki, na które miasto Warszawa otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości ponad 21 mln zł. Wspomniane obszary mają razem powierzchnię ok. 25 ha i obecnie tereny te są obszarami zieleni nieuporządkowanej o znacznym stopniu degradacji.

Celem głównym projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych w mieście, poprzez stworzenie unikalnych miejsc służących ochronie środowiska. Realizacja projektu przyczyni się do zachowania różnorodności biologicznej i poprawy możliwości przewietrzania miasta. Zakres projektu zakłada utworzenie zorganizowanego, zielonego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na obszarze Fortu V Włochy oraz zagospodarowanie terenu wokół Kopca Powstania Warszawskiego – Parku Akcji „Burza” (Mokotów) oraz Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK (Ursynów).

Zagospodarowanie terenów zieleni będzie polegało na: renowacji i wzmocnieniu istniejących skarp, usunięciu gatunków obcych inwazyjnych, wprowadzeniu wielogatunkowej szaty roślinności rodzimej oraz stworzeniu infrastruktury rekreacyjno-sportowo-edukacyjnej m.in. wykonaniu ścieżek rowerowych i edukacyjno-spacerowych, boisk, placów zabaw dla dzieci, młodzieży oraz zwierząt, oraz obiektów małej architektury.

Utworzone tereny podzielone będą na różne strefy, służące mieszkańcom: od terenów trawiastych poprzez ścieżki przyrodnicze po place do rekreacji. Ważnym elementem projektu jest ograniczenie dalszej degradacji terenu, poprzez jego zaśmiecanie i eksplorację w miejscach zagrażających elementom historycznym, zabytkowym oraz prowadzących do destabilizacji pierwotnie ukształtowanych skarp. Przewidziano, aby powstałe parki miały naturalny charakter, zbliżony do dzikiego, o powierzchni w ponad 70% biologicznie czynnej.

Działania zaplanowane w projekcie pozwolą w pełni wykorzystać potencjał naturalny (poprawa bioróżnorodności) i historyczny (upowszechnienie wiedzy historycznej) tych terenów oraz nadadzą im istotną funkcję w przestrzeni ogólnomiejskiej oraz dzielnicowej. Planowany termin zakończenia realizacji prac to 2022 rok.

Umowa o dofinansowanie w/w projektu została podpisana w dniu 22.11.2017 r.

Informacje dotyczące podpisania umowy dostępne są pod linkiem: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/trzy-nowe-parki-o-symbolice-historycznej