Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 12 Stycznia, 2017 - 11:35, lzelazowska

Projekt pn. „Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie” jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Tytuł projektu: Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie

Wartość projektu: 9 932 272,10 zł

Wkład m.st. Warszawy: 2 760 888,32 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:  7 171 383,78

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Biuro Funduszy Europejskiej i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnica Ursus m.st. Warszawy

Projekt realizowany jest na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na nieruchomościach, które obecnie stanowią tereny zieleni nieuporządkowanej o powierzchni około 4 ha. Są to działki po byłych zakładach ZPC URSUS, które w Opracowaniu ekofizjograficznym do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oznaczone zostały jako jedne z terenów o największym pozytywnym wpływie na przewietrzanie miasta.

Realizacja inwestycji obejmuje uporządkowanie terenu i podzielenie go na różne strefy, od dzikich łąk, przez obszary mieszane (tereny podmokłe), aż po uporządkowane trawniki pełniące funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne. Park będzie miał charakter naturalistyczny, zbliżony do dzikiego z zachowaniem ponad 70% powierzchni biologicznie czynnej. Istniejące cenne przyrodniczo drzewa zostaną zachowane, a gatunki drzew i krzewów inwazyjnych zostaną zastąpione przez gatunki rodzime. Projekt przewiduje, że część istniejących zbiorowisk zostanie zaadoptowana do nowych nasadzeń, co przyczyni się do zwiększenia różnorodności biologicznej. W konsekwencji, większa bioróżnorodność, wielopiętrowość i wielogatunkowość przyczynią się także do stworzenia miejsc bytowania różnych gatunków zwierząt. Założono wprowadzenie roślin stanowiących bazę pokarmową owadów i małych zwierząt kręgowych, a także adaptację i uzupełnienie budek lęgowych oraz poidełek. Nasadzenia krzewów w formie żywopłotów zapewnią schronienie i warunki gniazdowania wielu gatunków ptaków. Urozmaicenie rzeźby terenu z wykorzystaniem ziemi pochodzącej z wykopów pod niecki i piętrowe nasadzenia roślin będą stanowić także osłonę od hałasu i zanieczyszczeń pochodzących z sąsiednich ulic. W parku stworzony zostanie system niecek bioretencyjnych - odbierających, gromadzących i rozsączających wodę z całego parku. System będzie odbierał wody opadowe z powierzchni parku i utwardzonych ciągów pieszych. Rozwiązanie to umożliwi stałe nawodnienie terenu parku. Na terenie parku powstaną m.in.: naturalistyczny plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa, ścieżki edukacyjne, wybieg dla psów, toaleta publiczna.

W projekcie planowane jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań z ekologicznym mechanizmem wykorzystania elementów pochodzących z recyklingu. Do budowy nawierzchni ciągów komunikacyjnych zostaną wykorzystane materiały mineralne przyjazne środowisku. Elementy małej architektury będą wykonane z najprostszych materiałów (drewno, stal ocynkowana) przy zastosowaniu niezbędnego minimum ich obróbki w trakcie procesu produkcyjnego. Projekt przewiduje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych dla oświetlenia parkowego.

Obszar parku będzie otwarty, dostępny bezpłatnie dla wszystkich użytkowników i dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana także dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Planowany termin zakończenia realizacji prac to IV kwartał 2019 r.

Celem głównym realizacji inwestycji jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Dzielnicy Ursus, poprzez stworzenie unikalnego miejsca służącego ochronie środowiska oraz rozwoju w kierunku zrównoważonej przyszłości. Inwestycja spowoduje zwiększenie powierzchni terenów zielonych, poprawę stanu środowiska naturalnego przyczyniającego się do zachowania różnorodności biologicznej i poprawy możliwości przewietrzania miasta oraz wykorzystywania wody opadowej. Pośrednim efektem natomiast będzie poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ekologii i poszanowania przyrody. Wymiernym rezultatem realizacji projektu będzie niewątpliwie zwiększenie powierzchni terenów zieleni w dzielnicy, co ważne dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.