Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

6,2 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

5,6 mld zł

to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2015

10,8 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich od 2004 r.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

STWÓRZ DZIECKU SZCZĘŚLIWY DOM

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 2 Stycznia, 2018 - 10:19, ejozwiak

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w partnerstwie z Fundacją Chrześcijańską NEBO

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 2 341 427,60 PLN

Wkład własny: 301 769,52 PLN

Wartość dofinansowania: 2 174 911,60 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Planowany okres realizacji projektu:
01.01.2018 – 31.12.2019
Jednostka realizująca projekt:
miasto stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:

- Fundacja Chrześcijańska NEBO

Opis projektu:

Cel główny projektu: zwiększenie dostępu do usług społecznych 118 osób, mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez działania ukierunkowane na wyrównywanie deficytów opiekuńczo-wychowawczych rodziny, mające ograniczać umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej oraz poprzez działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności- stworzenie dwóch 14 osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 118 osób mieszkańców m.st. Warszawy w tym:

- 28 dzieci przebywających w pieczy zastępczej,

-90 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których występują deficyty opiekuńczo-wychowawcze, a dzieci są zagrożone umieszczeniem lub powrotem do pieczy zastępczej, w tym 30 dzieci i 60 członków ich rodzin (rodziców, opiekunów, rodzeństwa).

Główne działania w projekcie:

- Wsparcie asystenta rodziny

- Wsparcie rodzin wspierających

- Praca podwórkowa

- Usługi wsparcia rodziny

- Stworzenie 2 placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 osób