Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

STOŁECZNE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Opracowanie, promocja i pilotażowe

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 8 Marca, 2013 - 11:54, agrabias

STOŁECZNE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Opracowanie, promocja i pilotażowe wdrożenie nowych metod współpracy warszawskiego samorządu i przedsiębiorstw dla skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 3 607 000,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 3 065 950,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Okres realizacji: Od 01.06.2012 do 31.10.2014
Jednostka realizująca projekt: m.st. Warszawa
Partnerzy: Akademia Leona Koźmińskiego

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie do połowy 2014 w Warszawie sieci współpracujących ze sobą 6 dzielnicowych partnerstw przedsiębiorców z sektora MSP oraz JST realizujących wspólnie proaktywny model zarządzania zmianą gospodarczą poprzez wsparcie dynamicznych procesów rozwojowych, w tym usieciowienia przedsiębiorstw i dyfuzję dobrych praktyk.

Cele szczegółowe:
- usprawnienie procesów sieciowania MSP i kontaktów JST na poziomie dzielnic (portal internetowy, baza danych);
-  zwiększenie zdolności JST do skutecznego zarządzania kontaktami z MSP (modyfikacja struktur i metod działania 6 Wydziałów EDG w dzielnicach);
- usprawnienie zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym (opracowanie i wdrożenie dzielnicowych strategii wspierania MSP);
- zaktywizowanie przedsiębiorstw do tworzenia sieci współpracy w ramach sektora MSP (organizacja spotkań, moderowanie kontaktów, promocja dobrych praktyk);
- absorpcja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie zarządzania zmianą gospodarczą w sektorze MSP
(w pozostałych 12 dzielnicach i w innych miastach w Polsce).

Ciekawostka o projekcie:

Potencjał i doświadczenie projektodawcy:
Projekt zrealizuje partnerstwo: Urząd m.st. Warszawy (LIDER- odp. BFEiRG) i Akademia Leona Koźmińskiego (PARTNER- odp. Centrum Przedsiębiorczości ALK). Miasto Stołeczne Warszawa w latach 2008-2011 otrzymało z EFS środki na realizację 142 projektów dot. edukacji, pomocy społ., rynku pracy i administracji o wartości 151mln zł. W 2010 realizowano m.in.: 4 proj. Z POKL 6.2 i 1 proj. z POKL 8.2.1. o łącznej wartości  ok.12mln zł. ALK zrealizowała szereg proj. z EFS m.in.: „Akademia Zarządzania” (SPO RZL) o wartości ponad 13mln zł; „Jak uruchomić własny biznes” (ZPORR 2.5) – 0,43mln zł. Obecnie ALK realizuje projekty w ramach POKL 2.1.1.;4.1.1.;8.1.1. Partnerzy wspólnie realizują projekt „Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu” (POKL 6.2 - 6,4mln zł). Wydatki m.st. Warszawy za 2010 r. wynoszą 6 177 463 642,40 zł. Partnerzy posiadają konieczne doświadczenie, kadry oraz warunki techniczne. W ramach dyfuzji dobrych praktyk zostaną opracowane i wydane publikacje przygotowane w oparciu o wyniki badań i doświadczenia wdrażania projektu.