Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 3 Sierpnia, 2016 - 09:55, pszczesna

SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy

Projekt pn. „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 425 590,45 PLN
Wkład własny: 71 562,04 PLN
Wartość dofinansowania: 1 354 028,41 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 30.06.2018
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:
- Powiślańska Fundacja Społeczna
- Stowarzyszenie ASLAN
- Fundacja Wspierania Rodzin "Korale"
- Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej  CIS
- Stowarzyszenie OD-DO
- Fundacja Miejsce Kreatywne

Opis projektu:

Cel główny projektu: Poprawa sytuacji społeczno-zatrudnieniowej 120 os. z min. 40 rodzin wieloproblemowych, ubogich, wykluczonych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z 15 dzielnic m. st. Wa-wy poprzez zapewnienie zindywidualizowanego kompleksowego wsparcia opartego na sieci współpracy JST i NGO.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 120 os. w wieku 7-65 lat (50 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 18-65 lat oraz 70 osób w wieku 7-65 lat), członków rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności korzystające ze wsparcia i świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Główne działania w projekcie:
- Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów oraz opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR),
- Wsparcie rodzin
- Asystent rodziny
- Poradnictwo rodzinne
- Międzypokoleniowe działania integrujące rodziny
- Działania edukacyjne i ogólnorozwojowe dla dzieci
- Doradztwo prawno – finansowe
- Trening kompetencji dotyczący edukacji finansowej
- Działania aktywizujące do podjęcia/kontynuacji nauki
- Indywidualne zajęcia reedukacyjne
- Coaching zawodowy
- Doradztwo zawodowe
- Szkolenia zawodowe
- Staże

Punkty Przyjmowania Zgłoszeń:

1.Powiślańska Fundacja Społeczna
ul. Dobra 3 lok. 12/16, 00-384 Warszawa
godziny otwarcia: w poniedziałek i czwartek w godzinach 10:00-12:00,

2.Fundacja Wspierania Rodzin „Korale”
ul. Narbutta 27A oficyna – wejście od ul. Melsztyńskiej,  02-536 Warszawa
tel. 508 071 047, 693 339 335
godziny otwarcia: w środę w godzinach 15:30-19:00.

3.Stowarzyszenie ASLAN
ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa
godziny otwarcia: we wtorek w godzinach 16:30-20:00
i piatek w godzinach 17:00-19:00,

4.Stowarzyszenie OD-DO
ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa
tel. 22 632 09 09
godziny otwarcia: we wtorek w godzinach 12:00-14:00.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_sosrodzina.pdf, rozmiar pliku: 345.72 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy
  (plik: zalacznik_nr_1_-_formularz_zgloszeniowy_do_projektu_sos.pdf, rozmiar pliku: 415.16 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika
  (plik: zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie_uczestnika_projektu_sos.pdf, rozmiar pliku: 448.92 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3 - Oświadczenie o statusie na rynku pracy
  (plik: zalacznik_nr_3_-oswiadczenie_o_statusie_na_rynku_pracy.pdf, rozmiar pliku: 275.11 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik nr 4 - Umowa uczestnictwa
  (plik: zalacznik_nr_4_-_umowa_uczestnictwa_w_projekcie_sos.pdf, rozmiar pliku: 293.83 KB)
  Pobierz