Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

6,2 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

10,8 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich od 2004 r.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

5,6 mld zł

to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2015

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 21 Grudnia, 2017 - 08:22, mwieczorek

SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa

Projekt "SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa" współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 250 518,75 PLN

Wkład własny: 7 515,57 PLN

Wartość dofinansowania 243 003,18 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie: 4.1 Innowacje społeczne

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2017–30 kwietnia 2018 

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

 

Opis projektu

Cel główny projektu 

Celem projektu jest poprawa jakości i skuteczności działań miasta stołecznego Warszawy na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami poprzez wypracowanie nowego rozwiązania opartego na mechanizmie obligacji społecznych i płatności za efekty.

 

Grupa docelowa

Odbiorcy

Odbiorcy modelu to osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, mieszkanki i mieszkańcy m.st. Warszawy.

Interesariusze

Interesariuszami w projekcie są podmioty, które w przyszłości mogą być zaangażowane we wdrażanie modelu, między innymi instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, instytucje finansowe, pracodawcy i organizacje pracodawców.

 

 Główne działania w projekcie

Praca nad modelem przebiegać będzie w kilku etapach.

W pierwszym etapie między listopadem 2017 a  styczniem 2018 odbywać się będą spotkania interdyscyplinarnych eksperckich zespołów roboczych do spraw:

-         zarządzania lub wdrażania instrumentów finansowych podlegających zwrotowi,

-         pozyskiwania funduszy od inwestorów,

-         realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami,

-         projektowania efektów działań społecznych,

-         wyceny usług społecznych,

-         finansów publicznych,

-         mechanizmu „płatność za rezultaty”.

Wnioski ze spotkań zespołów podsumowane zostaną w panelu z udziałem odbiorców i interesariuszy zaplanowanym na luty 2018. Następnie wstępna wersja modelu poddana będzie konsultacjom społecznym. Wnioski z konsultacji uwzględnione będą w ostateczniej wersji modelu obligacji społecznych, która powstanie w marcu 2018 r.