Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 21 Grudnia, 2017 - 08:22, mwieczorek

SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa

Projekt "SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa" współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 250 518,75 PLN

Wkład własny: 7 515,57 PLN

Wartość dofinansowania 243 003,18 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie: 4.1 Innowacje społeczne

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2017–30 kwietnia 2018 

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

 

Opis projektu

Cel główny projektu 

Celem projektu jest poprawa jakości i skuteczności działań miasta stołecznego Warszawy na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami poprzez wypracowanie nowego rozwiązania opartego na mechanizmie obligacji społecznych i płatności za efekty.

 

Grupa docelowa

Odbiorcy

Odbiorcy modelu to osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, mieszkanki i mieszkańcy m.st. Warszawy.

Interesariusze

Interesariuszami w projekcie są podmioty, które w przyszłości mogą być zaangażowane we wdrażanie modelu, między innymi instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, instytucje finansowe, pracodawcy i organizacje pracodawców.

 

 Główne działania w projekcie

Praca nad modelem przebiegać będzie w kilku etapach.

W pierwszym etapie między listopadem 2017 a  styczniem 2018 odbywać się będą spotkania interdyscyplinarnych eksperckich zespołów roboczych do spraw:

-         zarządzania lub wdrażania instrumentów finansowych podlegających zwrotowi,

-         pozyskiwania funduszy od inwestorów,

-         realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami,

-         projektowania efektów działań społecznych,

-         wyceny usług społecznych,

-         finansów publicznych,

-         mechanizmu „płatność za rezultaty”.

Wnioski ze spotkań zespołów podsumowane zostały podczas panelu z udziałem odbiorców i interesariuszy.

Wstępna wersja modelu poddana została konsultacjom społecznym. Raport z konsultacji znaleźć można pod adresem: http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/jaki-warszawski-model-obligacji-spolecznych

Miasto stołeczne Warszawa poszukuje obecnie partnera biznesowego, gotowego wspólnie z nami przetestować wypracowany model obligacji społecznych, dzięki któremu możemy przyczynić się do rozwiązania problemu braku zatrudnienia osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności w Warszawie. Podmiotom, które zdecydują się na wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu w charakterze inwestora, środki zainwestowane w aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami zostaną zwrócone z zyskiem w przypadku osiągnięcia rezultatu zatrudnienia 50 odbiorców modelu lub z niewielką stratą, jeśli rezultat nie zostanie osiągnięty.

Podmioty zainteresowane możliwością zainwestowania w działania, które mogą przynieść nie tylko korzyści finansowe, ale również pozytywny wpływ społeczny, zapraszamy do kontaktu na adres mailowy: sib@um.warszawa.pl.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Modelem obligacji społecznych dla m.st. Warszawy uwzględniającym wnioski z przeprowadzonych konsultacji.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Model obligacji społecznych
    (plik: model_sib_dla_m.st_._warszawy.pdf, rozmiar pliku: 2470.61 KB)
    Pobierz