Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 18 Maja, 2017 - 11:34, lzelazowska

Projekt pn. „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I”, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Tytuł projektu: Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I
Wartość projektu: 185 452 233,04 zł
Wkład m.st. Warszawy:113 194 282,67 zł
Wkład Gminy Miasta Marki: 665 836,23 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE:  71 592 114,14 zł
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Partnerzy: Gmina Miasto Marki, Miasto Ząbki
Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Miejskich / Zarząd Transportu Miejskiego

W dniu 30.12.2016 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Projekt obejmuje budowę, przebudowę oraz modernizację 20 odcinków istniejących dróg rowerowych w Warszawie o charakterze komunikacyjnym, o łącznej długości ok. 74 km, przy czym jedna z nich Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej w partnerstwie z sąsiadującą Gminą Miastem Marki oraz Miastem Ząbki.

Projekt tworzy spójne połączenia międzygminne oraz wpisuje się w istniejącą już sieć dróg rowerowych metropolii warszawskiej. Utworzy korytarze transportowe zintegrowane z różnymi rodzajami transportu publicznego. Będzie to doskonała alternatywa dla mieszkańców codziennie dojeżdżających do pracy samochodem. Rower jako codzienny środek transportu to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczenia powietrza na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych oraz efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.