Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

Facebook

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 18 Maja, 2017 - 11:34, lzelazowska

Projekt pn. „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I”, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Tytuł projektu: Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I

Wartość projektu: 187 593 533,15 zł

Wkład m.st. Warszawy: 111 898 122,25 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:  71 592 114,14 zł

Beneficjent:    Miasto Stołeczne Warszawa

Partnerzy:      Gmina Miasto Marki, Miasto Ząbki

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Miejskich / Zarząd Transportu Miejskiego

W dniu 30.12.2016 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Projekt obejmuje budowę, przebudowę oraz modernizację 19 odcinków istniejących dróg rowerowych w Warszawie o charakterze komunikacyjnym, o łącznej długości ok. 74 km, przy czym jedna z nich Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej w partnerstwie z sąsiadującą Gminą Miastem Marki oraz Miastem Ząbki.

Projekt tworzy spójne połączenia międzygminne oraz wpisuje się w istniejącą już sieć dróg rowerowych metropolii warszawskiej. Utworzy korytarze transportowe zintegrowane z różnymi rodzajami transportu publicznego. Będzie to doskonała alternatywa dla mieszkańców codziennie dojeżdżających do pracy samochodem. Rower jako codzienny środek transportu to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczenia powietrza na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych oraz efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Więcej inf. źródłowych http://rowery.um.warszawa.pl/aktualnosci/na-g-wnej/rozw-j-sieci-dr-g-rowerowych-w-metropolii-warszawskiej