Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Facebook

Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 17 Sierpnia, 2018 - 15:23, lzelazowska

Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy

Projekt pn. Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy, jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektu Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

Tytuł projektu: Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy

Wartość projektu: 10 547 657,12 zł

Wkład m.st. Warszawy:  4 820 879,02 zł

Wartość dofinansowania: 5 726 778,10 zł, w tym:

  • z funduszy UE:  4 716 170,20 zł
  • ze środków Budżetu Państwa: 1 010 607,90 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Biuro Funduszy Europejskiej i Polityki Rozwoju, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

Partner: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

Celem głównym projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze najbardziej zmarginalizowanych obszarów warszawskiej Pragi poprzez rewitalizację dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Otwockiej 7 (Szmulowizna) i ul. Strzeleckiej 10 (Nowa Praga). 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków lokalowych mieszkańców warszawskiej Pragi poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy  ul. Otwockiej 7 i ul. Strzeleckiej 10. Prace remontowe zmniejszą ryzyko degradacji obiektów objętych ochroną konserwatorską, natomiast prace termomodernizacyjne przyczynią się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków o ponad 50%. Remont lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych stworzy sprzyjające warunki dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Ponadto poprzez realizację przez m.st. Warszawa zrównoważonej polityki lokalowo-mieszkaniowej na obszarze warszawskiej Pragi projekt przyczyni się do przeciwdziałania przewidywanym, negatywnym skutkom gentryfikacji.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o.. która posiada ekspertów w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych. Planowane jest przeprowadzenie prelekcji na temat korzyści społecznych, środowiskowych i finansowych z zastosowania nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych.