Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 7 Czerwca, 2017 - 11:58, lzelazowska

Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.

 

Tytuł projektu: Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica

Wartość całkowita projektu: 7 297 527,67 PLN 

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 5 836 107,89 PLN 

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Społeczny Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” 

Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 

Działanie: 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” 

Poddziałanie: 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” 

Okres realizacji: 01.06.2017 – 30.11.2019  

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Żłobków m.st. Warszawy 

 

Celem głównym projektu jest ułatwienie 250 osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 powrotu lub wejścia na rynek pracy, poprzez zapewnienie dzieciom opieki  w  dwóch nowych żłobkach na terenie miasta stołecznego Warszawy. Projekt zakłada objęcie opieką 100 dzieci w żłobku przy ul. Rydygiera 8a (Dzielnica Żoliborz) oraz 150 dzieci w żłobku  przy ul. Szkoły Orląt (Dzielnica Praga Południe) poprzez zapewnienie im opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

Dofinansowanie przeznaczone jest na przygotowanie bazy lokalowej niezbędnej do uruchomienia placówek oraz na wydatki związane z zapewnieniem bieżącej działalności żłobków w okresie realizacji projektu w tym zatrudnienie personelu na miejsca pracy powstałe w wyniku realizacji projektu oraz przeprowadzenie szkoleń zawodowych.  Szkolenia przewidziane są dla osób nieposiadających odpowiednich kwalifikacji na stanowisko opiekuna w żłobku. Planuje się również organizację szkoleń specjalistycznych obejmujących wszystkich zatrudnionych opiekunów w zakresie wdrażania nowoczesnych metod pracy z dziećmi.

W związku z realizacją projektu „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” pierwszeństwo przyjęcia do żłobków projektowych mają dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych spełnia warunki uczestnictwa w projekcie. Bezwzględnym warunkiem projektu jest objęcie opieką dzieci tych rodziców/opiekunów prawnych, którzy powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka lub rodziców/opiekunów prawnych pozostających bez pracy. Wsparciem projektu zostanie objętych 250 osób, którzy pracują, uczą się lub zamieszkują na terenie m. st. Warszawy (w tym osoby niepełnosprawne) a w okresie 6 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do żłobka powrócą lub wejdą na rynek pracy oraz utrzymają zatrudnienie na rynku pracy do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie.

Regulamin rekrutacji, Harmonogram rekrutacji i Regulamin uczestnictwa w projekcie będą dostępne na stronie internetowej Zespołu Żłobków m.st. Warszawy pod adresem: http://www.zlobki.waw.pl.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Harmonogram rekrutacji
  (plik: harm_rektr_do_proj60_2017.pdf, rozmiar pliku: 313.75 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Regulamin uczestnictwa w projekcie
  (plik: reg_uczestnictwa_zl60.pdf, rozmiar pliku: 460.41 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Regulamin rekrutacji
  (plik: regulamin_rekrutacji_do_zlobka_nr_60.pdf, rozmiar pliku: 311.43 KB)
  Pobierz