Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 26 Listopada, 2013 - 11:49, epietr

Projekt Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM realizuje cele i założenia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w zakresie terytorializacji polityk przestrzennych i rozwojowych w obszarze powiązanym funkcjonalnie z m. st. Warszawą.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Wartość całkowita projektu: 2 568 300,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2 259 630,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Jednostka realizująca projekt: m.st. Warszawa, Biuro Funduszy Europoejskich i Rozwoju Gospodarczego

Partnerzy:
• Samorząd Województwa Mazowieckiego, reprezentowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego (MBPR),
• Gm. Izabelin, gm. wiejska
• Gm. Legionowo, gm. miejska
• Gm. Lesznowola, gm. wiejska
• Gm. Ząbki, gm. miejska
• Gm. Piaseczno, gm. miejsko-wiejska

Projekt realizuje cele i założenia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w zakresie terytorializacji polityk przestrzennych i rozwojowych w obszarze powiązanym funkcjonalnie z m. st. Warszawą.

Cel główny projektu:

Wsparcie funkcjonowania Obszaru Metropolitalnego Warszawy, zgodnie z polityką rozwoju kraju i województwa mazowieckiego.

Cele szczegółowe:

1. Wzmocnienie powiązań funkcjonalnych Obszaru Metropolitalnego Warszawy poprzez ich identyfikację, zdiagnozowanie i dostosowanie oczekiwanej interwencji w ujęciu terytorialnym.
2. Wzmocnienie współpracy pomiędzy jst wchodzącymi w skład Obszaru Metropolitalnego Warszawy.  Każda gmina wchodząca w skład Obszaru Metropolitalnego Warszawy będzie włączona w proces formułowania Strategii i Programów. Istniejące związki, stowarzyszenia i porozumienia jst, w ramach Obszaru Metropolitalnego Warszawy, będą szczególnie uwzględnione w procesie badawczym i uspołeczniania wyników projektu.
3. Wspólne zaprogramowanie wizji i celów rozwojowych Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Choć projekt jest realizowany przez 7 jst, wszystkie gminy Obszaru Metropolitalnego Warszawy będą konsultowały i uzgadniały cele w ramach warsztatów strategicznych. Proces budowania identyfikacji jst z projektem rozpocznie się jeszcze przed rozpoczęciem działań projektowych.
4. Operacjonalizacja celów Strategii oraz przygotowanie Programów rozwoju. Programy będą przełożeniem celów na konkretne działania i projekty. Dokonają tego głównie uczestnicy grup roboczych dedykowanych każdemu celowi z osobna. Dzięki temu gminy Obszaru Metropolitalnego Warszawy będą dysponowały konkretnymi propozycjami współpracy i inwestycji w ramach Obszaru Metropolitalnego Warszawy.
5. Przygotowanie samorządów Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roli beneficjentów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Idea współpracy wymaga zmiany sposobu myślenia i postrzegania sąsiadującej gminy jako potencjalnego rywala. Samorządy powinny nauczyć się działać w kompromisie i traktować sukces całego obszaru metropolitalnego jako swój własny. O randze  inwestycji zintegrowanych decydować będzie ich wielowymiarowość i otwartość na różne aspekty życia społeczno-gospodarczego mieszkańców.

W ramach realizacji projektu przewidziane są następujące działania:

1. Administracja i zarządzanie projektem.
2. Promocja i upowszechnienie informacji o projekcie.
3. Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego m.st. W-wy.
4. Diagnoza społeczno-gospodarcza Obszaru Metropolitalnego Warszawy, z wykorzystaniem nowych badań, jak i wcześniejszych, m.in. z projektu Trendy Rozwojowe Mazowsza.  .
5. Opracowanie Strategii rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030.
6. Wypracowanie  Programów Rozwoju.
7. Opracowanie dokumentacji dla wybranych projektów.

Kontakt:

Przemysław Gabrysiak  
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego    
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa  
tel. +48224431347  
pgabrysiak@um.warszawa.pl