Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

6,2 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

5,6 mld zł

to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2015

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10,8 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich od 2004 r.

Facebook

"Praski kokon"

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 22 Lutego, 2018 - 15:46, mwieczorek

Projekt pn. „Praski kokon” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 927 860,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 869 524,70 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Planowany okres realizacji projektu: 03.04.2017 – 31.12.2019
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:
- Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
- Fundacja Wspierania Rodzin "Korale"
- Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Opis działania:

Celem projektu jest wypracowanie zintegrowanego kompleksowego modelu przeciwdziałania wykluczeniu biedy, wspierającego całą rodzinę w jej najbliższym sąsiedztwie, który zakłada współpracę lokalnych podmiotów i koordynację działań.

Rezultatami projektu będą:

- model, na który złożą się opracowane programy i wytyczne oraz rekomendacje

- wzrost potencjału jst i ngo, działających na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

- wzrost współpracy międzysektorowej

- zmniejszenie liczby dzieci kierowanych do pieczy zastępczej

Grupę docelową stanowić będą:

- rodziny o dziedziczonej formie ubóstwa wraz z ich najbliższym sąsiedztwem, z koncentracją uwagi na dzieciach i młodzieży

- jst, jej podmioty i pracownicy z obszaru pomocy społecznej i edukacji

- ngo świadczące działania na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu zakłada się przeprowadzenie pogłębionej diagnozy terytorium, wypracowanie modelu w ścisłej współpracy z przedstawicielami odbiorców (empowerment), przetestowanie i upowszechnienie modelu, a następnie włączenie modelu do polityki i praktyki na poziomie lokalnym.

 

Model będzie opracowany i testowany na obszarze zdegradowanym społecznie i fizycznie na terenie wielkiej aglomeracji miejskiej, na którym występuje koncentracja ubóstwa oraz negatywnych zjawisk, transmitowanych na następne pokolenia. To dzielnica Praga-Północ, podobszar Nowa Praga, obejmujący następujący kwartał ulic: Wileńska, Targowa, 11 Listopada, Stalowa, Czynszowa (z ulicami Inżynierską, Zaokopową, Środkową na odcinkach od Stalowej do Wileńskiej).

 

Odbiorcy wypracowywanego modelu:

- rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi o dziedziczonej formie ubóstwa wraz z ich najbliższym sąsiedztwem

- podmioty samorządowe (działające w sektorze pomocy społecznej i edukacji ) oraz organizacje pozarządowe działające w sferze integracji społecznej  i aktywizacji zawodowej