Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

6,2 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

5,6 mld zł

to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2015

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10,8 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich od 2004 r.

Facebook

"Praski kokon"

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 22 Lutego, 2018 - 15:46, mwieczorek

Projekt pn. „Praski kokon” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 927 860,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 869 524,70 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Planowany okres realizacji projektu: 03.04.2017 – 31.12.2019
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:
- Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
- Fundacja Wspierania Rodzin "Korale"
- Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Opis działania:

Celem projektu jest wypracowanie zintegrowanego kompleksowego modelu przeciwdziałania wykluczeniu biedy, wspierającego całą rodzinę w jej najbliższym sąsiedztwie, który zakłada współpracę lokalnych podmiotów i koordynację działań.

Rezultatami projektu będą:

- model, na który złożą się opracowane programy i wytyczne oraz rekomendacje

- wzrost potencjału jst i ngo, działających na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

- wzrost współpracy międzysektorowej

- zmniejszenie liczby dzieci kierowanych do pieczy zastępczej

Grupę docelową stanowić będą:

- rodziny o dziedziczonej formie ubóstwa wraz z ich najbliższym sąsiedztwem, z koncentracją uwagi na dzieciach i młodzieży

- jst, jej podmioty i pracownicy z obszaru pomocy społecznej i edukacji

- ngo świadczące działania na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu zakłada się przeprowadzenie pogłębionej diagnozy terytorium, wypracowanie modelu w ścisłej współpracy z przedstawicielami odbiorców (empowerment), przetestowanie i upowszechnienie modelu, a następnie włączenie modelu do polityki i praktyki na poziomie lokalnym.

 

Model będzie opracowany i testowany na obszarze zdegradowanym społecznie i fizycznie na terenie wielkiej aglomeracji miejskiej, na którym występuje koncentracja ubóstwa oraz negatywnych zjawisk, transmitowanych na następne pokolenia. To dzielnica Praga-Północ, podobszar Nowa Praga, obejmujący następujący kwartał ulic: Wileńska, Targowa, 11 Listopada, Stalowa, Czynszowa (z ulicami Inżynierską, Zaokopową, Środkową na odcinkach od Stalowej do Wileńskiej).

 

Odbiorcy wypracowywanego modelu:

- rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi o dziedziczonej formie ubóstwa wraz z ich najbliższym sąsiedztwem

- podmioty samorządowe (działające w sektorze pomocy społecznej i edukacji ) oraz organizacje pozarządowe działające w sferze integracji społecznej  i aktywizacji zawodowej