Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

"Praski kokon"

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 22 Lutego, 2018 - 15:46, mwieczorek

Projekt pn. „Praski kokon” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 2 659 889,13 PLN
Wartość dofinansowania: 2 580 092,46 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Planowany okres realizacji projektu: 03.04.2017 – 14.08.2021
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:
- Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
- Fundacja Wspierania Rodzin "Korale"
- Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Opis działania:

Projekt „Praski kokon” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Praski kokon” realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, Fundacją Wspierania Rodzin „Korale" i Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Celem projektu jest wypracowanie zintegrowanego kompleksowego Modelu Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy, wspierającego całą rodzinę w jej najbliższym sąsiedztwie, który zakłada współpracę lokalnych podmiotów i koordynację działań.

Projekt „Praski Kokon” jest obecnie w drugiej z trzech faz – fazie testowania na terenie dzielnicy Praga-Północ, podobszarze Nowej Pragi obejmującym kwartał ulic: ul. Starzyńskiego, ul. Wybrzeże Helskie, Al. Solidarności i ul. Szwedzką.

Projekt skierowany jest do:

 • rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi o dziedziczonej formie ubóstwa wraz z ich najbliższym sąsiedztwem z koncentracją uwagi na pokoleniu znajdującym się w okresie wczesnego dzieciństwa i w okresie edukacji szkolnej
 • przedstawicieli podmiotów realizujących wsparcie na rzecz rodzin oraz same podmioty samorządowe, w tym te działające w sektorze pomocy społecznej i edukacji, oraz organizacje pozarządowe działające w sferze integracji społecznej i aktywizacji zawodowej.

W ramach projektu zostały założone 3 etapy:

I. Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy terytorium, wypracowanie modelu w ścisłej współpracy z mieszkańcami oraz przedstawicielami instytucji i organizacji działających na terenie realizacji projektu - zrealizowany(od 03.04.2017 do 23.10.2017 r.)

II. Przetestowanie i upowszechnienie modelu - aktualnie realizowany (od 15.03.2019 do 14.04.2021 r.)

III. Włączenie modelu do polityki i praktyki na poziomie lokalnym – (planowany 15.05.2021 – 14.11.2021 r.)

W ramach pierwszej fazy projektu „Praski kokon” przeprowadzono diagnozę potencjału środowiska lokalnego Nowej Pragi oraz wypracowano Model Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy (Model PDB). W efekcie tych prac powstały następujące produkty:

 1. Diagnoza środowiskowa i instytucjonalna potencjału środowiska lokalnego części Dzielnicy Praga-Północ w ramach projektu „Praski kokon”.
 2. Model Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy (Model PDB) wraz z następującymi załącznikami:
 • Standard Lokalnego Systemu Wsparcia Praski Kokon,
 • Rekomendacje dotyczące współpracy asystenta rodzin i organizacji pozarządowych na rzecz rodziny z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi (wraz z dwoma załącznikami), 
 • Akademia Rozwoju Talentów,
 • Poradnik dla specjalistów - jak pracować z rodzicami programem „Odzyskać dziecko”,
 • Poradnik Rodziny Wspierające, 
 • Załączniki do Edukacji Rodzinnej,
 • Załączniki do Animacji Samopomocy Sąsiedzkiej.

 

Działania w ramach Modelu skierowane są do Odbiorców korzystających ze wsparcia w sposób:

 • intensywny -  to 15 rodzin (około 60 osób),
 • okazjonalny - to grupa około 180 osób - osoby z otoczenia rodzinnego, sąsiedzkiego i społecznego.

Dla grupy odbiorców korzystających ze wsparcia intensywnie przewidziano szereg działań wspierających:

 1. Wsparcie asystenta rodziny - asystent rodziny będzie pomagał w poprawie sytuacji życiowej. Jego działania ukierunkowane będą głównie pomoc w rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców , rozwiązywaniu problemów w relacjach z dziećmi oraz rozwijaniu umiejętności społecznych. Asystent ponadto będzie towarzyszyć w kontaktach z instytucjami i służbami, edukował oraz wspierał w korzystaniu z przysługujących praw, form pomocy, leczenia, opieki nad dziećmi. Działania asystenta realizowane będą zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2019 poz. 1111 t.j.)
 2. Wsparcie rodzin wspierających - wsparcie rodziny wspierającej to pomoc w różnych aspektach życia np. pomóc w organizowaniu czasu wolnego dzieciom, pomoc w nauce, udzielanie  wskazówek dotyczących wychowania dzieci. Celem wsparcia jest zaszczepienie pozytywnych wzorców w rodzinach, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2019 poz. 1111 t.j.).
 3. Wsparcie pielęgniarki środowiskowej - objęcie rodzin wsparciem pielęgniarki środowiskowej, która pomoże rodzinom w zapewnieniu właściwej pielęgnacji oraz w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych rodziny.
 4. Usługi opiekuńcze – wsparcie dostępne według zapotrzebowania w sytuacjach, w których niezbędne jest zapewnienie opieki nad dziećmi podczas uczestnictwa rodziców i opiekunów w działaniach w Projekcie.
 5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – wsparcie dla dzieci, które mogą być realizowane przez rehabilitanta, fizjoterapeutę, logopedę, psychoterapeutę lub innych specjalistów, po zdiagnozowaniu potrzeb w tym zakresie zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2019 poz. 1111 t.j.).
 6. Korzystanie przez dzieci w wieku 6-18 lat ze wsparcia w ramach Akademii Rozwoju Talentów (ART) zgodnie z Indywidualną Ścieżką Rozwoju Dziecka (IŚRD) w tym możliwe jest wsparcie: mentorów ds. rozwoju dzieci i młodzieży, psychologa, wzięcie udziału w weekendowych laboratoriach, kursie językowym, kursie komputerowym, kursie przedsiębiorczości i kooperacji, sprofilowanych warsztatach rozwoju zainteresowań, warsztatach twórczego myślenia i działania, korepetycjach, warsztatach wyrównywania kompetencji społecznych.
 7. Edukacja Rodzinna – wsparcie edukacyjne w obszarze umiejętności wychowawczych oraz edukacji finansowej obejmujące dwa warsztaty wyjazdowe: oraz 9 warsztatów jednodniowych w Warszawie.
 8. Wsparcie w ramach Animacji Samopomocy Sąsiedzkiej –wsparcie realizowane przez specjalistę aktywizacji rodzin w społeczności oraz animatorów samopomocy sąsiedzkiej w środowisku lokalnym, które będą umożliwiać spędzenie czasu i nawiązanie relacji w lokalnej społeczności. Wsparcie to uwzględnia także organizację wydarzeń sąsiedzkich.
 9. Udział w programie „Odzyskać dziecko”- w rodzinach, w których zdiagnozuje się taką potrzebę, będzie mogło zostać zastosowane wsparcie w postaci udziału w programie „Odzyskać dziecko” realizowanego w formie spotkań indywidualnych oraz grupowych, w tym warsztatów.

Działania te mają na celu wsparcie rodziny w przeprowadzeniu zmian w obszarach:

 • praca zarobkowa i sytuacja finansowa rodziny
 • wyniki edukacyjne dzieci w tym frekwencja w szkole i uczestnictwo w zajęciach pozaszkolnych
 • relacje w rodzinie
 • relacje w lokalnej społeczności
 • spędzanie czasu wolnego
 • korzystanie z systemu wsparcia

Faza testowania zakłada również rozwój współpracy w ramach LSW. Opracowany zostanie program współpracy między instytucjami i organizacjami w ramach fazy testowania, uwzględniający cykliczne spotkania dla użytkowników Modelu i potencjalnych użytkowników Modelu oraz warsztaty merytoryczne dla użytkowników w fazie testowania, które zostaną wybrane i opracowane w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych.

Rezultat rozwoju współpracy w ramach LSW weryfikowany będzie na podstawie opisu sytuacji, uwzględniającego obszary:

 • wspólnie podejmowanie inicjatywy (przez różne podmioty)
 • znajomość usług oferowanych przez inne podmioty na rzecz mieszkańców
 • atmosfera współpracy
 • świadomość mocnych i słabych stron systemu wsparcia.

W ramach komponentu rozwoju współpracy planowane jest także stworzenie Mapy Potencjałów Lokalnych oraz budowanie Bazy Inicjatyw skierowanych do rodzin na wybranym terytorium.

W Modelu PDB zakładamy, że istniejące działania dla rodzin będą identyfikowane w ramach Mapy Potencjałów Lokalnych i następnie opisywane i rekomendowane w ramach Bazy Inicjatyw. Będzie to swoista baza danych o przedsięwzięciach realizowanych na terenie wsparcia dla danej grupy odbiorców. W etapie testowanie do programu współpracy międzyinstytucjonalnej  zaproszone zostaną  nie tylko podmioty z terenu Pragi-Północ, ale także z innych części miasta, jeżeli oferują wsparcie rodzinom zamieszkującym podobszar Nowej Pragi, na którym testowany jest Model PDB.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  harmonogram wsparcia marzec 2021 r.
  (plik: praski_kokon_harmonogram_wsparcia_marzec_2021.pdf, rozmiar pliku: 212.95 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  harmonogram wsparcia luty 2021 r.
  (plik: praski_kokon_harmonogram_wsparcia_luty_2021.pdf, rozmiar pliku: 188.47 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  harmonogram wsparcia styczeń 2021 r.
  (plik: praski_kokon_harmonogram_wsparcia_styczen_2021.pdf, rozmiar pliku: 448.77 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  harmonogram wsparcia grudzień 2020 r.
  (plik: praski_kokon_harmonogram_wsparcia_grudzien_2020.pdf, rozmiar pliku: 701.24 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  harmonogram wsparcia listopad 2020 r.
  (plik: praski_kokon_harmonogram_wsparcia_listopad_2020.pdf, rozmiar pliku: 507.86 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  harmonogram wsparcia październik 2020 r.
  (plik: harmonogram_wsparcia_pazdziernik_2020_praski_kokon.pdf, rozmiar pliku: 498.52 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  harmonogram wsparcia wrzesień 2020 r.
  (plik: harmonogram_wsparcia_wrzesien_2020_praski_kokon.pdf, rozmiar pliku: 216.92 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  harmonogram wsparcia sierpien 2020 r.
  (plik: harmonogram_wsparcia_sierpien_2020_praski_kokon_zaktualiowany_20.08.pdf, rozmiar pliku: 745.11 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  harmonogram wsparcia lipiec 2020 r.
  (plik: harmonogram_wsparcia_lipiec_2020.pdf, rozmiar pliku: 690.98 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  harmonogram wsparcia maj-czerwiec 2020 r.
  (plik: harmonogram_wsparcia_maj_czerwiec_2020.pdf, rozmiar pliku: 167.32 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  harmonogram wsparcia kwiecień 2020 r.
  (plik: harmonogram_wsparcia_kwiecien_2020.pdf, rozmiar pliku: 156.78 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Harmonogram wsparcia marzec 2020 r.
  (plik: harmonogram_wsparcia_na_marzec_2020.pdf, rozmiar pliku: 512.52 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Harmonogram wsparcia luty 2020 r.
  (plik: harmonogram_wsparcia_luty_2020.pdf, rozmiar pliku: 443.59 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Newsletter Praski kokon nr 1
  (plik: newsletter_praski_kokon_nr_1.pdf, rozmiar pliku: 1076.8 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Newsletter Praski kokon nr 2
  (plik: newsletter_praski_kokon_nr_2.pdf, rozmiar pliku: 695.65 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Newsletter Praski kokon nr 3
  (plik: newsletter_praski_kokon_nr_3.pdf, rozmiar pliku: 1143.24 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  Newsletter Praski kokon nr 4
  (plik: newsletter_praski_kokon_nr_4.pdf, rozmiar pliku: 975.15 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  Newsletter Praski kokon nr 5
  (plik: newsletter_praski_kokon_nr_5.pdf, rozmiar pliku: 266.13 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  Newsletter Praski kokon nr 6
  (plik: newsletter_praski_kokon_nr_6.pdf, rozmiar pliku: 1061.28 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  Raport z badania wspieranie rodzin w czasie epidemii
  (plik: praski_kokon_raport_z_badania_wspieranie_rodzin_w_czasie_epidemii.pdf, rozmiar pliku: 1711.94 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Praski kokon od 11.07.2019
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_praski_kokon_od_11.07.2019.pdf, rozmiar pliku: 1080.33 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  Załącznik nr 1 - Formularz Zgłoszeniowy Praski kokon od 11.07.2019
  (plik: zalacznik_nr_1_-_formularz_zgloszeniowy_praski_kokon_od_11.07.2019.pdf, rozmiar pliku: 1136.35 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu
  (plik: zalacznik_nr_2_oswiadczenie_uczestnika_projektu_praski_kokon.pdf, rozmiar pliku: 341.68 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  Załącznik nr 3 deklaracja uczestnictwa w projekcie Praski kokon
  (plik: zalacznik_nr_3_deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie_praski_kokon.pdf, rozmiar pliku: 391.99 KB)
  Pobierz
 25. 25.
  Akademia Rozwoju Talentów
  (plik: praski_kokon_akademia_rozwoju_talentow.pdf, rozmiar pliku: 2428.33 KB)
  Pobierz
 26. 26.
  Diagnoza
  (plik: praski_kokon_diagnoza.pdf, rozmiar pliku: 1866.83 KB)
  Pobierz
 27. 27.
  Model PDB
  (plik: praski_kokon_model_pdb.pdf, rozmiar pliku: 2605.32 KB)
  Pobierz
 28. 28.
  Poradnik dla specjastów Odzyskać dziecko
  (plik: praski_kokon_poradnik_dla_specjalistow_odzyskac_dziecko.pdf, rozmiar pliku: 832.15 KB)
  Pobierz
 29. 29.
  Poradnik rodziny wspierające
  (plik: praski_kokon_poradnik_rodziny_wspierajace.pdf, rozmiar pliku: 2616.54 KB)
  Pobierz
 30. 30.
  Rekomendacje dotyczące asystenta rodzin i ngo na rzecz rodziny
  (plik: praski_kokon_rekomendacje_dotyczace_wspolpracy_asystenta_rodzin_i_ngo_na_rzecz_rodziny.pdf, rozmiar pliku: 851.06 KB)
  Pobierz
 31. 31.
  Standard Lolaknego Systemu Wsparcia
  (plik: praski_kokon_standard_lokalnego_systemu_wsparcia.pdf, rozmiar pliku: 930.23 KB)
  Pobierz
 32. 32.
  Załączniki do animacji sąsiedzkiej
  (plik: praski_kokon_zalaczniki_do_animacji_samopomocy_sasiedzkiej.pdf, rozmiar pliku: 981.16 KB)
  Pobierz
 33. 33.
  Załączniki do edukacji rodzinnej
  (plik: praski_kokon_zalaczniki_do_edukacji_rodzinnej.pdf, rozmiar pliku: 2459.07 KB)
  Pobierz
 34. 34.
  Załącznik do rekomendacji asystenckiej
  (plik: praski_kokon_zalaczniki_do_rekomendacji_asystentura.pdf, rozmiar pliku: 561 KB)
  Pobierz
 35. 35.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Praski kokon do 10.07.2019 - ARCHIWUM
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_praski_kokon_do_10.07.2019.pdf, rozmiar pliku: 1080.17 KB)
  Pobierz
 36. 36.
  Załącznik nr 1 Formularz Zgłoszeniowy Praski kokon do 10.07.2019 - ARCHIWUM
  (plik: zalacznik_nr_1_-_formularz_zgloszeniowy_praski_kokon_do_10.07.2019.pdf, rozmiar pliku: 1117.6 KB)
  Pobierz