Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 20 Stycznia, 2020 - 15:33, bgolab

Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny

Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny

Skrócony opis: 

Lider:                              QS Zurich Sp. z o.o.

Partner:                          Gmina Miasta Sopotu, Miasto Warszawa

Partner zagraniczny:      Lectura Facil/Hiszpania

Tytuł:                               Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny

Okres realizacji:             01.11.2019 - 30.04.2022

Obszar działania:           Cała Polska

Numer projektu:             POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18

O projekcie: 

Cel główny: opracowanie we współpracy z partnerem z Hiszpanii i 2 JST sposobu świadczenia usług publicznych dostosowanych dla osób o szczególnych potrzebach w zakresie przygotowywania dokumentów i informacji wykorzystując istniejące standardy wypracowane przez Associación Lectura Facil na (podstawie wytycznych IFLA) oraz wdrożenie oprac prod w 2 JST do 2022.04.30Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER przez:

I. Wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania (NW) w zakresie poprawy funkcjonowania JST w obszarze dostępności obejmującego 2 aspekty:

1. opracowanie sposobu świadczenia usług publicznych dostosowanego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach: opracowany zostanie sposób, wytyczne przygotowywania tekstów prawnych, informacyjnych i administracyjnych w prostym języku, tak aby pomóc czytelnikowi zrozumieć komunikat zgodny z wytycznymi International Federation of Library Association and Institutions.

2. opracowanie standardów obsługi klientów dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach - w ramach co najmniej jednej instytucji: opracowany zostanie standard obsługi klientów w zakresie przygotowywania tekstów prawnych, informacyjnych i administracyjnych w prostym języku (przygotowanie standardu składającego się z następujących rozdziałów: Zarządzanie, Zasoby Ludzkie, Realizacja Usługi, Ciągłe doskonalenie), który zostanie wdrożony w 2 JST: (w tym u P. Gmina Miasta Sopotu i Miasto Warszawa)

Grupa docelowa: 

Grupę docelową stanowią, jako użytkownicy wypracowywanego w Projekcie rozwiązania JST oraz pracownicy JST.

Grupę docelową bezpośrednią stanowią, jako użytkownicy nowego rozwiązania JST oraz pracownicy tych JST:

W ramach projektu wsparciem zostaną objęci:

A) okres testowania:

SOPOT

● Pracownicy W. Zdrowia i Spraw Społecznych, W. Lokalowy, Referat Komunikacji, Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej, Biuro Rady Miasta, W. Organizacji i Kadr, MOPS, DPS (10 os 8K, 2M)

● Wydziały sporządzające dok. administracyjne dla wnioskodawców: Biuro Konserwatora Zabytków, Architektury i Urbanistyki, Inżynierii i Ochrony Środowiska, Lokalowy, Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Finansowy, Organizacji i Kadr, Prawny, Biuro Rady Miasta, Komunikacji, Referat Zamówień Publicznych, Strategii Rozwoju Miasta, Pełnomocnik Prezydenta, Obywatelski, Zarządzania Kryzysowego, Oświaty, Straż Miejska, Zdrowia i Spraw Społecznych i podległe jednostki: MOPS, DPS (35 os 25K, 10M)

WARSZAWA

● Pracownicy BPiPS 5 os, 18 prac. urzędów dzielnic (po 1 os z każdego UD), 3 prac. Ośrodków Pomocy Społecznej, po 1 os z jednostek organizacyjnych miasta, tj. Centrum Usług Społecznych Społeczna Warszawa, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie oraz 2 os ze Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych (30 os 24 K/6 M)Projektem w okresie testowania zostaną objęci pracownicy urzędu m.st. Warszawy i Sopotu mający doświadczenie w pracy z os. o szczególnych potrzebach, zajmujący się przyjmowaniem lub wydawaniem dokumentów oraz decyzji dla ww. grupy, posiadający wykształcenie wyższe oraz przechodzący regularnie szkolenia stacjonarne oraz e-learningowe z zakresu obsługi mieszkańców.

B) okres wdrażania rozwiązania:

SOPOT

● Pracownicy UM i pracownicy podległych jednostek (ł.180 os 150 K/30 M)

WARSZAWA

● Pracownicy Urzędu Miasta i podległych jednostek (w tym osoby które brały udział w fazie testowej rozwiązania) i łącznie 3300 os (2240 K/1060M) pracownicy m.in: urzędów Dzielnicy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrum Usług Społecznych, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, kadra zarządzająca biur).Wsparcie w projekcie skierowane jest do pracowników JST z uwagi na konieczność podwyższania ich kompetencji w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach oraz dostępności usług społecznych.

Rekrutacja: 

Rekrutacja będzie prowadzona poprzez promocję Projektu wśród pracowników urzędu poprzez:

● mailing,

● info zamieszczone na tablicy dla pracowników, w intranecie (m.in. portUM), na stronie miasta Sopotu oraz W-wy, spotkania informacyjne z Koordynatorem Projektu i Specjalistami ds. organizacji wsparcia JST.

REKRUTACJA TESTERÓW do fazy testowej (01.04.2020), rekrutacja do fazy wdrożeniowej (01.08.2021)

Projekt skierowany jest do pracowników JST, w związku z czym rekrutacja będzie przeprowadzona wyłącznie pośród pracowników JST, które zadeklarują wdrożenie nowego rozwiązania.W związku ze specyficznym charakterem projektu proces rekrutacji na etapie testowym będzie polegał na:

● poinformowaniu o rozpoczęciu projektu JST stanowiących partnerów

● głównie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w formie papierowej w biurze projektu lub w wersji elektronicznej pracowników oddelegowanych do udziału w projekcie wraz z oświadczeniami weryfikującymi kryteria dostępu pracowników.

Kryteria naboru: Kryteria naboru: Dostępu (0/1):

● Pracownik JST objętych wsparciem lub jednostki podległej.

Rodzaje wsparcia: 

Warsztaty z zakresu wytycznych i standardu 3 dni x 48 grup dla pracowników JST - (średnio 10 osób w grupie)

Szkolenia e-learningowe w fazie wdrożenia - zostaną nimi objęci pracownicy biur, urzędów dzielnic oraz jednostek podległych mający bezpośredni kontakt w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, ok. 3000 osób.

Wsparcie dotyczy wypracowania przy wsparciu Partnera Ponadnarodowego oraz ekspertów z zakresu językoznawstwa i prawników instrukcji i rekomendacji dla urzędów, które wdrożą i będą stosować nowe rozwiązanie.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Formularz zgłoszeniowy
  (plik: formularz_zgloszeniowy_end.docx, rozmiar pliku: 99.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Regulamin
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_end.docx, rozmiar pliku: 102.27 KB)
  Pobierz