Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 20 Stycznia, 2020 - 15:33, bgolab

Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny

Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny

Skrócony opis: 

Lider:                              QS Zurich Sp. z o.o.

Partner:                          Gmina Miasta Sopotu, Miasto Warszawa

Partner zagraniczny:      Lectura Facil/Hiszpania

Tytuł:                               Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny

Okres realizacji:             01.11.2019 - 30.04.2022

Obszar działania:           Cała Polska

Numer projektu:             POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18

O projekcie: 

Cel główny: opracowanie we współpracy z partnerem z Hiszpanii i 2 JST sposobu świadczenia usług publicznych dostosowanych dla osób o szczególnych potrzebach w zakresie przygotowywania dokumentów i informacji wykorzystując istniejące standardy wypracowane przez Associación Lectura Facil na (podstawie wytycznych IFLA) oraz wdrożenie oprac prod w 2 JST do 2022.04.30Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER przez:

I. Wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania (NW) w zakresie poprawy funkcjonowania JST w obszarze dostępności obejmującego 2 aspekty:

1. opracowanie sposobu świadczenia usług publicznych dostosowanego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach: opracowany zostanie sposób, wytyczne przygotowywania tekstów prawnych, informacyjnych i administracyjnych w prostym języku, tak aby pomóc czytelnikowi zrozumieć komunikat zgodny z wytycznymi International Federation of Library Association and Institutions.

2. opracowanie standardów obsługi klientów dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach - w ramach co najmniej jednej instytucji: opracowany zostanie standard obsługi klientów w zakresie przygotowywania tekstów prawnych, informacyjnych i administracyjnych w prostym języku (przygotowanie standardu składającego się z następujących rozdziałów: Zarządzanie, Zasoby Ludzkie, Realizacja Usługi, Ciągłe doskonalenie), który zostanie wdrożony w 2 JST: (w tym u P. Gmina Miasta Sopotu i Miasto Warszawa)

Grupa docelowa: 

Grupę docelową stanowią, jako użytkownicy wypracowywanego w Projekcie rozwiązania JST oraz pracownicy JST.

Grupę docelową bezpośrednią stanowią, jako użytkownicy nowego rozwiązania JST oraz pracownicy tych JST:

W ramach projektu wsparciem zostaną objęci:

A) okres testowania:

SOPOT

● Pracownicy W. Zdrowia i Spraw Społecznych, W. Lokalowy, Referat Komunikacji, Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej, Biuro Rady Miasta, W. Organizacji i Kadr, MOPS, DPS (10 os 8K, 2M)

● Wydziały sporządzające dok. administracyjne dla wnioskodawców: Biuro Konserwatora Zabytków, Architektury i Urbanistyki, Inżynierii i Ochrony Środowiska, Lokalowy, Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Finansowy, Organizacji i Kadr, Prawny, Biuro Rady Miasta, Komunikacji, Referat Zamówień Publicznych, Strategii Rozwoju Miasta, Pełnomocnik Prezydenta, Obywatelski, Zarządzania Kryzysowego, Oświaty, Straż Miejska, Zdrowia i Spraw Społecznych i podległe jednostki: MOPS, DPS (35 os 25K, 10M)

WARSZAWA

● Pracownicy BPiPS 5 os, 18 prac. urzędów dzielnic (po 1 os z każdego UD), 3 prac. Ośrodków Pomocy Społecznej, po 1 os z jednostek organizacyjnych miasta, tj. Centrum Usług Społecznych Społeczna Warszawa, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie oraz 2 os ze Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych (30 os 24 K/6 M)Projektem w okresie testowania zostaną objęci pracownicy urzędu m.st. Warszawy i Sopotu mający doświadczenie w pracy z os. o szczególnych potrzebach, zajmujący się przyjmowaniem lub wydawaniem dokumentów oraz decyzji dla ww. grupy, posiadający wykształcenie wyższe oraz przechodzący regularnie szkolenia stacjonarne oraz e-learningowe z zakresu obsługi mieszkańców.

B) okres wdrażania rozwiązania:

SOPOT

● Pracownicy UM i pracownicy podległych jednostek (ł.180 os 150 K/30 M)

WARSZAWA

● Pracownicy Urzędu Miasta i podległych jednostek (w tym osoby które brały udział w fazie testowej rozwiązania) i łącznie 3300 os (2240 K/1060M) pracownicy m.in: urzędów Dzielnicy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrum Usług Społecznych, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, kadra zarządzająca biur).Wsparcie w projekcie skierowane jest do pracowników JST z uwagi na konieczność podwyższania ich kompetencji w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach oraz dostępności usług społecznych.

Rekrutacja: 

Rekrutacja będzie prowadzona poprzez promocję Projektu wśród pracowników urzędu poprzez:

● mailing,

● info zamieszczone na tablicy dla pracowników, w intranecie (m.in. portUM), na stronie miasta Sopotu oraz W-wy, spotkania informacyjne z Koordynatorem Projektu i Specjalistami ds. organizacji wsparcia JST.

REKRUTACJA TESTERÓW do fazy testowej (01.04.2020), rekrutacja do fazy wdrożeniowej (01.08.2021)

Projekt skierowany jest do pracowników JST, w związku z czym rekrutacja będzie przeprowadzona wyłącznie pośród pracowników JST, które zadeklarują wdrożenie nowego rozwiązania.W związku ze specyficznym charakterem projektu proces rekrutacji na etapie testowym będzie polegał na:

● poinformowaniu o rozpoczęciu projektu JST stanowiących partnerów

● głównie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w formie papierowej w biurze projektu lub w wersji elektronicznej pracowników oddelegowanych do udziału w projekcie wraz z oświadczeniami weryfikującymi kryteria dostępu pracowników.

Kryteria naboru: Kryteria naboru: Dostępu (0/1):

● Pracownik JST objętych wsparciem lub jednostki podległej.

Rodzaje wsparcia: 

Warsztaty z zakresu wytycznych i standardu 3 dni x 48 grup dla pracowników JST - (średnio 10 osób w grupie)

Szkolenia e-learningowe w fazie wdrożenia - zostaną nimi objęci pracownicy biur, urzędów dzielnic oraz jednostek podległych mający bezpośredni kontakt w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, ok. 3000 osób.

Wsparcie dotyczy wypracowania przy wsparciu Partnera Ponadnarodowego oraz ekspertów z zakresu językoznawstwa i prawników instrukcji i rekomendacji dla urzędów, które wdrożą i będą stosować nowe rozwiązanie.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Formularz zgłoszeniowy
  (plik: formularz_zgloszeniowy_end.docx, rozmiar pliku: 99.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Regulamin
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_end.docx, rozmiar pliku: 102.27 KB)
  Pobierz