Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 14 Lutego, 2020 - 10:54, kgruba

Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy

Projekt pn. Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Tytuł projektu: Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy  

Wartość projektu: 6 887 350,00 zł 

Wkład m.st. Warszawy: 1 033 102,50

Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 5 854 247,50

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

 

Projekt polega na realizacji kompleksowych działań in situ służących czynnej ochronie zagrożonych gatunków i siedlisk związanych z ekosystemami wodnymi na terenie Warszawy. Planowane działania mają za zadanie poprawić warunki bytowania populacji rzadkich i ginących w kraju gatunków zwierząt, których ostoje znajdują się w granicach Warszawy oraz przyczynić się do zatrzymania procesu degradacji i zanikania środowisk wodno-błotnych a także zachowania ich naturalnego charakteru i funkcji. Działania będą realizowane m.in. na obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz na terenie trzech rezerwatów przyrody: Morysin, Jeziorko Czerniakowskie, Las Kabacki. Część działań będzie prowadzona w obrębie zbiorników wodnych w dzielnicy Żoliborz, Bielany, Mokotów oraz Śródmieście.
Celem głównym projektu jest poprawa stanu zachowania i ochrona zagrożonych gatunków zwierząt i siedlisk związanych ze zbiornikami oraz ciekami wodnymi na terenie m.st. Warszawy.

Główne zadania realizowane w ramach projektu będą dotyczyły częściowej renaturyzacji strefy brzegowej wokół wybranych zbiorników wodnych oraz prowadzeniu nasadzeń rodzimej roślinności przybrzeżnej. W wybranych lokalizacjach zostaną wyeliminowane obce gatunki inwazyjne, przede wszystkim klon jesionolistny oraz rdestowce. W obszarze Natura 2000 na terenie dzielnicy Wilanów będą prowadzone działania polegające na odkrzaczaniu muraw i piaszczystych brzegów. Ponadto, założenia projektu przewidują budowę infrastruktury niezbędnej dla poprawy stanu zachowania zagrożonych gatunków zwierząt i siedlisk.
Równolegle do zadań przyrodniczych oraz infrastrukturalnych prowadzone będą działania informacyjno-promocyjne, których celem jest wzmocnienie świadomości ekologicznej mieszkańców Warszawy oraz nauka dobrych, proekologicznych nawyków. Poprzez takie działania planowane jest także szerzenie wiedzy na temat występowania i sposobów ochrony środowisk wodno-błotnych na terenie Warszawy.

Zaplanowane w ramach projektu działania przyczynią się do zatrzymania procesu degradacji i zanikania środowisk wodno-błotnych spowodowanego postępującą urbanizacją, rozbudową infrastruktury miejskiej oraz powstawaniem tzw. barier ekologicznych, a także zachowania naturalnego charakteru i funkcji tych obszarów. Planowana w wyniku realizacji projektu poprawa stanu ochrony siedlisk mierzona za pomocą powierzchni siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony dotyczy 290 ha. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia wpłynie na poprawę stanu zachowania 5 siedlisk oraz 13 gatunków występujących na terenie m.st. Warszawy.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 27 stycznia 2020 roku.