Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 14 Lutego, 2020 - 10:54, kgruba

Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy

Projekt pn. Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Tytuł projektu: Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy  

Wartość projektu: 6 887 350,00 zł 

Wkład m.st. Warszawy: 1 033 102,50

Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 5 854 247,50

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

 

Projekt polega na realizacji kompleksowych działań in situ służących czynnej ochronie zagrożonych gatunków i siedlisk związanych z ekosystemami wodnymi na terenie Warszawy. Planowane działania mają za zadanie poprawić warunki bytowania populacji rzadkich i ginących w kraju gatunków zwierząt, których ostoje znajdują się w granicach Warszawy oraz przyczynić się do zatrzymania procesu degradacji i zanikania środowisk wodno-błotnych a także zachowania ich naturalnego charakteru i funkcji. Działania będą realizowane m.in. na obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz na terenie trzech rezerwatów przyrody: Morysin, Jeziorko Czerniakowskie, Las Kabacki. Część działań będzie prowadzona w obrębie zbiorników wodnych w dzielnicy Żoliborz, Bielany, Mokotów oraz Śródmieście.
Celem głównym projektu jest poprawa stanu zachowania i ochrona zagrożonych gatunków zwierząt i siedlisk związanych ze zbiornikami oraz ciekami wodnymi na terenie m.st. Warszawy.

Główne zadania realizowane w ramach projektu będą dotyczyły częściowej renaturyzacji strefy brzegowej wokół wybranych zbiorników wodnych oraz prowadzeniu nasadzeń rodzimej roślinności przybrzeżnej. W wybranych lokalizacjach zostaną wyeliminowane obce gatunki inwazyjne, przede wszystkim klon jesionolistny oraz rdestowce. W obszarze Natura 2000 na terenie dzielnicy Wilanów będą prowadzone działania polegające na odkrzaczaniu muraw i piaszczystych brzegów. Ponadto, założenia projektu przewidują budowę infrastruktury niezbędnej dla poprawy stanu zachowania zagrożonych gatunków zwierząt i siedlisk.
Równolegle do zadań przyrodniczych oraz infrastrukturalnych prowadzone będą działania informacyjno-promocyjne, których celem jest wzmocnienie świadomości ekologicznej mieszkańców Warszawy oraz nauka dobrych, proekologicznych nawyków. Poprzez takie działania planowane jest także szerzenie wiedzy na temat występowania i sposobów ochrony środowisk wodno-błotnych na terenie Warszawy.

Zaplanowane w ramach projektu działania przyczynią się do zatrzymania procesu degradacji i zanikania środowisk wodno-błotnych spowodowanego postępującą urbanizacją, rozbudową infrastruktury miejskiej oraz powstawaniem tzw. barier ekologicznych, a także zachowania naturalnego charakteru i funkcji tych obszarów. Planowana w wyniku realizacji projektu poprawa stanu ochrony siedlisk mierzona za pomocą powierzchni siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony dotyczy 290 ha. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia wpłynie na poprawę stanu zachowania 5 siedlisk oraz 13 gatunków występujących na terenie m.st. Warszawy.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 27 stycznia 2020 roku.