Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Nowy zawód – nową szansą

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 1 Sierpnia, 2014 - 10:08, agrabias

Celem głównym projektu jest przygotowanie 100 osób z miasta stołecznego Warszawy, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy ( w tym min. 50 kobiet) do podjęcia zatrudnienia w nowym zawodzie.

Wartość całkowita projektu: 1 613 266,25 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 371 276,31 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program operacyjny: Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne Kadry Gospodarki", Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.05.2015
Jednostka realizująca projekt: Syntea S.A., Lublin
Partnerzy: Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Włochy, Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Białołęka

Działania:
W ramach przedsięwzięcia uczestnicy otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci:

 • Indywidualnego doradztwa zawodowego, podczas którego dla każdego uczestnika zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania, określający kroki do przekwalifikowania lub podniesienia kompetencji i uzyskania zatrudnienia (4 h na osobę)
 • Poradnictwa psychologicznego, prowadzonego przez ekspertów rynku pracy, którzy pomogą uczestnikom w zwiększeniu motywacji, poruszaniu się po rynku pracy, radzeniu sobie ze stresem (12 h na osobę).
 • Szkoleń zawodowych zakończonych uzyskaniem certyfikatów VCC w zawodach:
  • Administrator sieci komputerowych,
  • Administrator baz danych,
  • Florysta,
  • Grafik komputerowy,
  • Logistyk/spedytor,
  • Opiekun dziecięcy,
  • Opiekun osób starszych,
  • Organizator ruchu turystycznego,
  • Pracownik obsługi biurowej,
  • Projektant baz danych,
  • Projektant stron internetowych,
  • Sekretarka,
  • Telemarketer,
  • Monter suchej zabudowy

(każda osoba będzie uczestniczyć w wybranym bloku w łącznym wymiarze 240 h).

 • 3-miesiecznych staży zawodowych, za które każdy uczestnik otrzyma stypendium ((3 miesiące x 150 h).

Pośrednictwa pracy - ostatnim etapem projektu będzie przedstawienie każdemu uczestnikowi 4 sprawdzonych ofert pracy i wprowadzenie go powtórnie na rynek pracy.

Dzięki uczestnictwu w projekcie wzmocni się wizerunek miasta jak również zmniejszy się wskaźnik bezrobocia.

Rekrutacja: 
nabór uczestników prowadzą Partnerzy Projektu tj. Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Włochy oraz Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Białołęka  wraz z Liderem Projektu. Nabór do projektu jest otwarty. Rekrutacja odbywa się sukcesywnie w okresie realizacji Projektu, do momentu uzyskania wymaganej liczby uczestników. Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w Projekcie jest wypełnienie Dokumentów rekrutacyjnych tj. Formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i ich złożenie osobiście bądź listownie. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu i punktach konsultacyjnych u partnerów oraz na podstronie Internetowej Projektu http://projekty.syntea.pl