Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania,...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 2 Lipca, 2012 - 14:34, anarowska

NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wartość całkowita projektu: 4 998 628,55 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 4 498 765,69 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: V Dobre rządzenie
Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Podziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
Okres realizacji: 1.04.2010 r. – 31.03.2012 r.
Jednostka realizująca projekt: m.st. Warszawa
Partnerzy: Miasto Poznań, Miasto Łódź, Miasto Lublin, Gmina Miasto Ełk
Uczestnicy projektu: pracownicy urzędów miast: Warszawy, Poznania, Łodzi, Lublina i Ełku

 

Opis projektu:

Efektywność lokalnej administracji samorządowej wpływa na wzrost gospodarczy i rozwój państwa. Konkurencyjność miast, tj. zdolność od wytwarzania trwałego wzrostu regionalnego dobrobytu jest w dużym stopniu zależna od sprawności administracji i jakości polityki publicznej.

Wysoka skuteczność pracy administracji publicznej wiąże się z nieustanną koniecznością dostosowywania działań urzędów do zmian otoczenia. 1/3 Polaków uważa, że w najbliższych latach praca urzędów nie poprawi się, wskazując na siłę przyzwyczajenia urzędników i niechęć do zmian. Zachodzące przemiany społeczno-gospodarcze, technologiczne i konieczność dostosowywania do oczekiwań klientów wymagają oprawy efektywności działania administracji. Samorządy Warszawy, Ełku, Poznania, Lublina i Łodzi podjęły współpracę partnerską, której celem jest podniesienie jakości usług publicznych dostosowanych do potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Na podstawie wewnętrznych analiz przeprowadzonych na potrzeby projektu rekomendacji zewnętrznych audytorów w poprzednich latach m.in. w Urzędzie Miasta st. Warszawy, Urzędzie Miasta Poznania oraz Urzędzie Miasta Ełku, stwierdzono konieczność modernizacji standardów zarządzania i opracowania systemu podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadr. Działania w projekcie stanowią odpowiedź na najpilniejsze potrzeby rozwojowe i jednocześnie wpisują się w założenia filarów Dobrego rządzenia: państwo prawa, skuteczność i efektywność, partycypacja i przejrzystość.  

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości usług publicznych realizowanych przed administrację m.st. Warszawy, Ełku, Lublina, Łodzi i Poznania.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • usprawnienie procesu wydawania decyzji administracyjnych z zakresu urbanistyki,
  • poprawę zarządzania jakością JST poprzez wdrożenie systemów rozwoju kompetencji kadr, rozwój systemów zarządzania jakością i wdrożenie monitoringu poziomu satysfakcji klientów, szkolenia specjalistyczne kadr,
  • usprawnienie procesu zlecania zadań publicznych podmiotom prywatnym i parterom społecznym,
  • wzrost partycypacji reprezentantów społecznych w realizację polityki publicznej poprzez usprawnienie procesu konsultacji społecznych.

Projekt obejmie łącznie 1520 osób: 415 pracowników Urzędu m.st. Warszawy, 420 pracowników Urzędu Miasta Poznania, 150 pracowników Urzędu Miasta Łodzi, 405 pracowników Urzędu Miasta Lublina oraz 130 pracowników Urzędu Miasta Ełku.

W ramach realizacji projektu przewidziane są następujące działania:

Zadania realizowane będą w dwojaki sposób, jedne będą realizowane indywidualnie przez Partnerów, to takie zadania, które skierowane są tylko do jednego urzędu i odpowiadają na potrzeby poszczególnych Partnerów. Druga forma realizacji zadań, to zadania wspólne, w których uczestniczyć będą wszyscy Partnerzy, a wypracowane efekty będą upowszechniane wśród innych samorządów. Do takich zadań wspólnych należy:

  • Usprawnienie konsultacji społecznych - wynikiem tego zadania będzie opracowanie wspólnej koncepcji usprawnienia procedury konsultacji społecznych. Za koordynację  tego  zadania odpowiada UM Warszawy.
  • Usprawnienie procedury udzielania zamówień publicznych podmiotom III sektora (organizacjom pozarządowym) – celem tego zadania jest stworzenie generatora wniosków dotacyjnych (narzędzia elektronicznego), które ma ułatwić organizacjom pozarządowym przejście przez procedurę przygotowania wniosku dotacyjnego oraz zapobiec dużej liczbie błędów formalnych, które często są powodem odrzucenia oferty. W ramach tego zadania stworzona zostanie również Mapa Aktywności organizacji pozarządowych, dzięki której będzie można zobaczyć na  mapie gdzie i jakie projekty realizują organizacje pozarządowe w danym mieście.  Za koordynację  tego  zadania odpowiada UM Łodzi.
  • Usprawnienie procedury i wzrost liczby zadań publicznych zleconych w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) – realizacja tego zadania ma przybliżyć Partnerom oraz innym podmiotom publicznym sposób zlecania inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Opracowany zostanie przewodnik „PPP krok po kroku” a także szablony umów PPP koncesyjnych i materiały przetargowe PPP do zastosowania  dla podmiotów publicznych. Za koordynację  tego  zadania odpowiada UM Warszawy.
  • Usprawnienie procesu wydawania decyzji administracyjnych w miastach partnerskich – realizacja tego zadania będzie polegała przeprowadzeniu szkoleń z zakresu przepisów prawa budowlanego, KPA, ustalenie lokalizacji celu publicznego – każde szkolenie będzie dostosowane do specyficznych potrzeb miasta. Za koordynację  tego  zadania odpowiada UM Warszawy.

Pozostałe zadania realizowane są przez Partnerów i dotyczą poprawy standardów zarządzania poszczególnych urzędów.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie projektu: http://www.projekt-novus.pl.

Decyzje o przyznaniu dofinansowania projektu podjęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.