Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 21 Lipca, 2020 - 13:59, mkryger

Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności

Projekt pn. „Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Miasto stołeczne Warszawa jest Partnerem Projektu pn. „Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności". Projekt realizowany jest w partnerstwie
z partnerami krajowymi i partnerem zagranicznym.

Informacje dotyczące Projektu

Tytuł Projektu: „Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności"

Numer naboru: POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18

Numer Projektu: WND-POWR.04.03.00-00-0066/18

Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Wartość całkowita Projektu (wszyscy partnerzy): 5.255.838,50 zł

Wartość dofinansowania Projektu (wszyscy partnerzy): 5.097.838,50 zł, w tym:
→ dofinansowanie z EFS: 4.955.730,12 zł
→ dofinansowanie z dotacji celowej: 142.108,38 zł

Poziom dofinansowania: 97% wydatków kwalifikowalnych , w tym:
→ dofinansowanie z EFS: 97,2124%
→ dofinansowanie z dotacji celowej: 2,7876%

Wkład własny w Projekcie: 158.000,00 zł

Instytucja, w której wniosek został złożony: Centrum Projektów Europejskich

Wnioskodawca/Beneficjent/Lider Projektu: Fundacja Fundusz Współpracy z siedzibą w Warszawie

Partnerzy Projektu:
Partnerzy krajowi:
→ Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska z siedzibą w Warszawie
→ m. st. Warszawa
Partner zagraniczny: organizacja Y-Foundation z Finlandii

Okres realizacji Projektu: 01.08.2019 - 31.07.2022

Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 28 czerwca 2019 roku.

Komórka merytoryczna i główny realizator Projektu w obrębie m.st. Warszawy: Biuro Polityki Lokalowej

Opis Projektu

Cel główny Projektu:
Celem Projektu jest opracowanie, testowanie i wdrożenie modelu trwałego kończenia bezdomności opartego o Metodę Najpierw Mieszkanie poprzez transfer, zaadaptowanie i wdrożenie oraz wymianę informacji i doświadczeń z Finlandii.

Metoda Najpierw Mieszkanie to innowacyjna w Polsce metoda, która polega na jednoczesnym zapewnieniu osobie bezdomnej mieszkania i objęcie jej kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem zespołu specjalistów (psychiatry, psychoterapeuty, terapeuty, pracownika socjalnego, doradcy pracy, prawnika itp.). Dzięki tak dobranemu wsparciu, osoba bezdomna będzie w stanie rozwiązać część swoich problemów i stopniowo powrócić do samodzielności. Miasto przekaże na czas realizacji Projektu 20 lokali z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy dla uczestników Projektu. Wyznacznikiem świadczącym o poprawie sytuacji osoby bezdomnej będzie jej zdolność do utrzymania się w mieszkaniu oraz informacje dotyczące poprawy jej stanu zdrowia i zdolności adaptacyjnych na podstawie informacji gromadzonych przez zespół specjalistów. Metoda testowana będzie w oparciu o doświadczenia fińskie, przy wsparciu partnera z Finlandii Y-Foundation. Zastosowanie tej metody w Finlandii umożliwiło całkowite wyeliminowanie w tym kraju problemu chronicznej bezdomności.

Grupa docelowa – 20 osób:
1) które pozostają w kryzysie bezdomności powyżej 3 lat;
2) mających zdiagnozowane i/lub podejrzewane zaburzenia psychiczne oraz uzależnienia (skumulowane zaburzenia);
3) dla których Warszawa jest miejscem ich stałego pobytu.

Główne działania w Projekcie:
1) zapewnienie grupie docelowej mieszkań z zasobu m.st. Warszawy;
2) zapewnienie grupie docelowej kompleksowej pomocy od początku (tuż po decyzji o udziale
w Projekcie) intensywnej zindywidualizowanej pomocy specjalistów;
3) zapewnienie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia zespołu specjalistów dodatkowo dla 20 osób, które są już lokatorami w zasobach mieszkaniowych i które są zagrożone utratą lokalu;
4) zapewnienie grupie min. 130 osób doświadczających bezdomności konkretnego wybranego wsparcia uzupełniającego (np. psychiatrycznego) do dostępnego w Mieście.

Projekt uzupełnia działania Miasta w zakresie przeciwdziałania bezdomności. W ramach realizacji Projektu Miasto przetestuje Metodę Najpierw Mieszkanie oraz razem z partnerami opracuje jego ostateczną wersję do zaimplementowania w polskich warunkach. Ponadto, Miasto planuje wypracować procedurę umożliwiającą otrzymanie pomocy mieszkaniowej uczestnikom Projektu po jego zakończeniu, pod warunkiem spełnienia przez te osoby kryteriów określonych w uchwale Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.
Działania prowadzone w ramach Projektu są zgodne z polityką Miasta przyjętą w rozdziale 7 Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2018-2022 przyjętego uchwałą Nr LIX/1535/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 12422).

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacje o projekcie
    (plik: projekt_nm_-_info_na_www_20_07_2020_bpl.docx, rozmiar pliku: 48.08 KB)
    Pobierz