Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa –...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 26 Listopada, 2020 - 12:18, agrabias

Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III

Projekt pn. „ Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Nazwa projektu: Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Wartość całkowita projektu: 63 373 455,00  PLN
Wartość wkładu miasta: 10 798 272,40 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: Maksymalnie do 52 575 182,60 PLN
Źródła finansowania: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Oś Priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego
Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
Okres realizacji: 01.01.2018 r. – 30.06.2022 r.
Jednostka realizująca projekt: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest etap III przedsięwzięcia dotyczącego modernizacji ciągu dróg wojewódzkich nr 637 i 631 (ciąg ulic Marsa - Żołnierska), na odcinku od ul. Naddnieprzańskiej (rejon węzła Marsa z Trasą Siekierkowską) do granicy administracyjnej miasta Warszawy, do parametrów drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP).

Realizacja projektu obejmuje rozbudowę skrzyżowania ulic Marsa i Żołnierskiej w Warszawie poprzez budowę obiektu mostowego (estakady) o długości 0,55 km w ciągu ulic Żołnierska - Marsa (w kierunku jazdy do centrum miasta) wraz z przebudową istniejącego układu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu. Zakres robót objętych niniejszą inwestycją obejmuje:

- rozbiórkę części nawierzchni wlotu z ulicy Żołnierskiej (jezdnia lewa),

- rozbiórkę części nawierzchni ulicy Marsa (jezdnia lewa),

- budowa obiektu mostowego (estakada) łączącego ul. Marsa z ul. Żołnierską,

- wykonanie włączenia projektowanej estakady z istniejącym układem drogowym ulicy Marsa (etap II),

- wykonanie włączenia projektowanej estakady z projektowanym układem drogowym ul. Żołnierskiej,

- przebudowę skrzyżowania ulicy Marsa z ulicą Żołnierską w rejonie wlotu ulicy Żołnierskiej,

- przebudowę skrzyżowania ulicy Marsa z ulicą Chełmżyńską.

Zrealizowanie inwestycji przyczyni się do wzmocnienia integracji aglomeracji warszawskiej od strony wschodniej. Prowadzić będzie do podwyższenia komfortu i standardu życia mieszkańców poprzez poprawę warunków podróżowania. Ponadto przyczyni się do wzrostu atrakcyjności aglomeracji warszawskiej jako potencjalnego miejsca dla realizacji nowych inwestycji. W bezpośrednim sąsiedztwie projektu wpłynie na zwiększenie przepustowości drogi i skrócenie czasu przejazdu, a także na zmniejszenie szkodliwych skutków spowodowanych nadmiernym hałasem komunikacyjnym i poprawi bezpieczeństwo ruchu.

Dodatkowe informacje:
W dniu 5.11.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.
Informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej www.zmid.waw.pl

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zgłoszenia można dokonać poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub wypełniając formularz na stronie internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci .