Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 9 Stycznia, 2013 - 14:51, anarowska

METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wartość całkowita projektu: 3 805 076,60 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 3 234 315,11 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: V Dobre rządzenie
Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Podziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
Okres realizacji: 1.03.2012 r. – 28.02.2014 r.
Jednostka realizująca projekt: m.st. Warszawa

Partner: Powiat Pruszkowski, F5 Konsulting Sp. z o.o., Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o.

Uczestnicy projektu: pracownicy urzędu m.st. Warszawy oraz Starostwa Powiatu Pruszkowskiego


Opis projektu:

Efektywność lokalnej administracji samorządowej wpływa na wzrost gospodarczy i rozwój państwa. Przekłada się również na rozwój regionów i jakość życia ich mieszkańców. W przypadku Warszawy nie można dziś mówić o pojedynczym mieście, jednostce administracyjnej o ściśle wytyczonych granicach, należy mówić o Obszarze metropolitalnym Warszawy, zespole funkcjonalno-przestrzennym z dominującą rolą Warszawy jako ośrodkiem centralnym Centrum Badań Regionalnych wskazuje na silne związku między centrum aglomeracji a jej obrzeżnymi gminami i na znaczący wpływ Warszawy na rozwój całego obszaru metropolitalnego. Miasto st. Warszawa na etapie prac nad projektem rozpoczęło współpracę z 2 powiatami i 8 gminami z Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Ostatecznie  do projektu przystąpił Powiat Pruszkowski – to jedna z wielu inicjatyw Warszawy mających na celu zacieśnienie współpracy w ramach zdiagnozowanego w obszarze jakości usług świadczonych przez administrację Warszawy i Powiatu Pruszkowskiego. Mimo ciągłych działań podejmowanych w celu podniesienia potencjału administracji samorządowej i mimo poprawiającej się oceny jakości pracy urzędników, urzędów oraz jakości obsługi w dalszym ciągu istnieją dysproporcje w rozwoju poszczególnych JST, a zapewnienie wysokiej skuteczności pracy administracji samorządowej wiąże się z nieustanną koniecznością podnoszenia potencjału instytucjonalnego JST, zwłaszcza w zakresie usprawnień komunikacyjnych, podnoszenia kompetencji kadr i dostosowywania działań urzędów do zmian otoczenia. Miasto st. Warszawa, Powiat Pruszkowski, F5 Konsulting Sp. z o.o. oraz Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. podjęli współpracę, której celem jest podniesienie jakości usług publicznych dostosowanych do potrzeb społeczeństwa informacyjnego.

Na podstawie analiz samorządów, rekomendacji zewnętrznych autorów w poprzednich latach w ww. samorządach nowelizacji ustawy o finansach publicznych, wyników badań zleconych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdzono konieczność modernizacji Standarów zarządzania, usprawnienia współpracy z podmiotami 3 sektora, usprawnienia kontaktów mieszkańców Warszawy z administracją oraz podniesienia kompletacji ogólnych i specjalistycznych pracowników Urzędu m. st. Warszawy i Starostwa Powiatu w Pruszkowie.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez administrację samorządową obszaru metropolitalnego Warszawy: m.st. Warszawy i Powiatu Pruszkowskiego w okresie realizacji projektu.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • Modernizacja zarządzania w Urzędzie m.st. Warszawy i Starostwie Powiatu Pruszkowskiego poprzez wdrożenie skutecznego i efektywnego systemu zarządzania ryzykiem,
  • Usprawnienie i uproszczenie kontaktów obywateli z administracją m.st. Warszawy poprzez uruchomienie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami,
  • Usprawnienie współpracy m.st. Warszawy i Powiatu Pruszkowskiego z podmiotami III sektora w zakresie zlecania realizacji zadań poprzez zaktualizowanie wiedzy nt. współpracy i wyposażenie Starostwa Powiatu Pruszkowskiego w odpowiednie narzędzia elektroniczne,
  • Podniesienie kwalifikacji 440 pracowników Urzędu m. st. Warszawy i 80 pracowników Starostwa Powiatu Pruszkowskiego w obszarach mających wpływ na jakość i efektywność pracy urzędów.

 

W ramach realizacji projektu przewidziane są następujące działania:

  • Przygotowanie do wdrożenia i zarządzania ryzykiem w Urzędzie m.st. Warszawy oraz Starostwie Powiatu Pruszkowskiego. W ramach zadania przeprowadzone zostanie: mapowanie procesów w wybranych obszarach, cykl dwudniowych szkoleń w formie warsztatów z zakresu zarządzania ryzykiem oraz opracowanie podręcznika zarządzania ryzykiem i wydanie go w wersji elektronicznej.
  • Przeprowadzenie akcji promocyjnej Centrum Komunikacji z Mieszkańcami Urzędu m.st. Warszawy.
  • Stworzenie generatora wniosków dotacyjnych na zadania publiczne zlecane podmiotom III sektora oraz „Mapy Aktywności” w Starostwie Powiatu Pruszkowskiego. Przeprowadzone zostanie również szkolenie dla pracowników z obsługi ww narzędzi i seminarium informacyjne upowszechniające powstałe narzędzia wśród przedstawicieli JST oraz III sektora.
  • Szkolenia językowe i ogólne szkolenia komputerowe, szkolenia z zakresu obsługi klienta, zarządzania zasobami ludzkimi, podnoszących kompetencje miękkie oraz szkolenia podnoszące wiedzę prawna i wiedzę o funkcjonowaniu administracji dla pracowników Centrum Komunikacji z Mieszkańcami Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Komunikacji z Mieszkańcami Urzędu m.st. Warszawy oraz Starostwa Powiatu Pruszkowskiego.
  • Szkolenie z zakresu metodyki PRINCE2, podnoszące wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy i Centrum Komunikacji z Mieszkańcami Urzędu m.st. Warszawy oraz Starostwa Powiatu Pruszkowskiego.
  • Szkolenie z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, mającego na celu zaktualizowanie wiedzy o procedurach i formach pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz Starostwa Powiatu Pruszkowskiego z III sektorem.

Decyzje o przyznaniu dofinansowania projektu podjęło Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.