Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 8 Listopada, 2016 - 15:07, lzelazowska

Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej

Projekt pn. „Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności

Tytuł projektu: Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej”

Wartość projektu: 1 285 811,49 zł

Wkład m.st. Warszawy:  668 047,92 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:  617 763,57 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Partner: Gmina Stare Babice

Jednostka realizująca projekt: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, Lasy Miejskie-Warszawa, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

Celem projektu jest wzmocnienie ochrony bioróżnorodności na terenie województwa mazowieckiego poprzez działania podejmowane przez jednostki m.st. Warszawy w partnerstwie z gminą Stare Babice.

Najbardziej nowatorskim elementem projektu jest przeprowadzenie przez Miejski Ogród Zoologiczny reintrodukcji młodych osobników żółwia błotnego, gatunku chronionego, znajdującego się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt i mającego status EN (gatunek bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożonego wyginięciem). Nikt wcześniej na terenie woj. mazowieckiego nie przeprowadzał przedsięwzięcia, polegającego na ponownym wprowadzeniu do starych miejsca bytowania żółwi błotnych, kiedyś tam żyjących, lecz obecnie niezasiedlających tych terenów z takich powodów jak: konkurencja ze strony nielegalnie wypuszczanych do środowiska żółwi ozdobnych, nieprawidłowe prowadzone zabiegi melioracji, osuszanie terenów itp. W celu przywrócenia żółwia błotnego dla województwa mazowieckiego w warszawskim ZOO zostanie zbudowane oczko wodne wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto zostanie zakupiony sprzęt niezbędny do rozwoju młodych żółwi oraz zostaną  wykonane niezbędne badania w celu dokładnego określenia miejsca wypuszczenia młodych osobników na wolność.

W ramach projektu planowana jest również ochrona zagrożonych ptaków. W tym celu w „Ptasim Azylu” na terenie warszawskiego ZOO zostanie zbudowanych 11 wolier rehabilitacyjnych, w których kontuzjowani przedstawiciele awifauny będą mogli wracać do zdrowia.

W innym miejskim azylu tj. Leśnym Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt przy ul. Korkowej poszkodowane ssaki będą poddawane leczeniu, dlatego też ww. ośrodek zostanie doposażony w niezbędny sprzęt weterynaryjny i urządzenia monitorujące. Bez pomocy nie pozostaną zagrożone ptaki i nietoperze – budki lęgowe wzmocnią bioróżnorodność kompleksów leśnych w Warszawie. Z kolei w rezerwatach: Łosiowe Błota i Króla Jana III Sobieskiego zostaną wsparte naturalne siedliska przyrodnicze poprzez wykaszanie, odkrzaczanie i usuwanie gatunków obcych. Skorzystają na tym m.in. torfowiska niskie, świetlista dąbrowa i wiele innych gatunków roślin. W projekcie planowane jest również zmniejszenie negatywnego oddziaływania ze strony ruchu turystycznego oraz promocja form ochrony przyrody poprzez budowę drewnianej kładki w Rezerwacie Łosiowe Błota oraz instalację tablic informacyjno-edukacyjnych na terenie rezerwatów: Kalinowa Łąka, Łosiowe Błota, Las Kabacki.  Powyższe zadania będą prowadzić Lasy Miejskie-Warszawa. Rezerwat Kalinowa Łąka i Rezerwat Łosiowe Błota znajdują się terenie gm. Stare Babice, stąd naturalnym krokiem było zawiązanie partnerstwa pomiędzy m.st. Warszawa a gm. Stare Babice.

Dopełnieniem ww. działań będą różne formy edukacji ekologicznej, które zwiększą wiedzę mieszkańców nt. proekologicznych i prośrodowiskowych inicjatyw m.st. Warszawy i gm. Stare Babice. Planowana jest organizacja m.in. 3 różnych form imprez edukacyjnych oraz przygotowanie materiałów w wersji elektronicznej.