Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

„Housing first - najpierw mieszkanie”

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 9 Października, 2019 - 14:44, bgolab

Opis najważniejszych założeń projektu „Housing first - najpierw mieszkanie”

Informacje o projekcie:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa Instytucja pośrednicząca: Centrum Projektów Europejskich; 

Numer naboru: POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 

Okres realizacji projektu: od: 2019-07-01 do: 2021-12-31 (30 miesięcy) 

Wartość projektu: 5 574 025,60 zł 

Wartość dofinansowania: 5 391 745,60 zł  

Wnioskodawca i lider projektu: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny 

Partnerzy: Associao para o Estudo e Integrao Psicossocial (Portugalia)Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiazywania Problemu Bezdomności Urząd Miasta Stołecznego Warszawa Urząd Miejski Wrocławia Urząd Miejski w Gdańsku 

Informacja publiczna w zakresie projektu „Housing first – najpierw mieszkanie”

Projekt „Housing first - najpierw mieszkanie …” jest odpowiedzią na problem bezdomności, którego doświadcza w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku około 5 tysięcy osób. Realizatorzy projektu poszukują nowych rozwiązań gwarantujących skuteczność i efektywność w procesie wychodzenia z bezdomności.

Celem głównym jest wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim, metody „Housing first”, powstałego dzięki współpracy z partnerem zagranicznym z Portugalii, w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności w okresie 30 miesięcy realizacji projektu. 

Projekt obejmuje realizację działań współpracy ponadnarodowej: transfer, zaadaptowanie i wdrożenie kompleksowego rozwiązania oraz wymianę informacji i doświadczeń. Projekt przyczynia się do osiągniecia celu szczegółowego osi IV POWER: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych POWER, właściwymi zasadami unijnymi takimi jak równość szans i niedyskryminacji oraz zasadą zrównoważonego rozwoju a także prawodawstwem unijnym. 

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do użytkowników rozwiązania czyli jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminnym lub powiatowym, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej i instytucji rynku pracy. Rezultatem zadania będzie liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym. Projekt zakłada wypracowanie nowej metody rozwiazywania problemu bezdomności, w szczególności w zakresie wsparcia osób doświadczających tego kryzysu, w osiągnięciu przez nich samodzielności i pokonaniu trudności. 

Projekt będzie realizowany w partnerstwie krajowym: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny, Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Urząd Miejski Wrocławia oraz Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiazywania Problemu Bezdomności. Partnerem zagranicznym jest portugalska organizacja Associao para o Estudo e Integrao Psicossocial (AEIPS). Użytkownikami rozwiązania będą także Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie i Koło Gdańskie, Fundacja Homo Sacer z Wrocławia a także Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Integracji Społecznej, Poradnie Zdrowia Psychicznego i Ośrodki Leczenia Uzależnień.