Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

„Housing first - najpierw mieszkanie”

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 9 Października, 2019 - 14:44, bgolab

Opis najważniejszych założeń projektu „Housing first - najpierw mieszkanie”

Informacje o projekcie:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa Instytucja pośrednicząca: Centrum Projektów Europejskich; 

Numer naboru: POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 

Okres realizacji projektu: od: 2019-07-01 do: 2021-12-31 (30 miesięcy) 

Wartość projektu: 5 574 025,60 zł 

Wartość dofinansowania: 5 391 745,60 zł  

Wnioskodawca i lider projektu: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny 

Partnerzy: Associao para o Estudo e Integrao Psicossocial (Portugalia)Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiazywania Problemu Bezdomności Urząd Miasta Stołecznego Warszawa Urząd Miejski Wrocławia Urząd Miejski w Gdańsku 

Informacja publiczna w zakresie projektu „Housing first – najpierw mieszkanie”

Projekt „Housing first - najpierw mieszkanie …” jest odpowiedzią na problem bezdomności, którego doświadcza w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku około 5 tysięcy osób. Realizatorzy projektu poszukują nowych rozwiązań gwarantujących skuteczność i efektywność w procesie wychodzenia z bezdomności.

Celem głównym jest wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim, metody „Housing first”, powstałego dzięki współpracy z partnerem zagranicznym z Portugalii, w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności w okresie 30 miesięcy realizacji projektu. 

Projekt obejmuje realizację działań współpracy ponadnarodowej: transfer, zaadaptowanie i wdrożenie kompleksowego rozwiązania oraz wymianę informacji i doświadczeń. Projekt przyczynia się do osiągniecia celu szczegółowego osi IV POWER: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych POWER, właściwymi zasadami unijnymi takimi jak równość szans i niedyskryminacji oraz zasadą zrównoważonego rozwoju a także prawodawstwem unijnym. 

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do użytkowników rozwiązania czyli jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminnym lub powiatowym, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej i instytucji rynku pracy. Rezultatem zadania będzie liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym. Projekt zakłada wypracowanie nowej metody rozwiazywania problemu bezdomności, w szczególności w zakresie wsparcia osób doświadczających tego kryzysu, w osiągnięciu przez nich samodzielności i pokonaniu trudności. 

Projekt będzie realizowany w partnerstwie krajowym: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny, Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Urząd Miejski Wrocławia oraz Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiazywania Problemu Bezdomności. Partnerem zagranicznym jest portugalska organizacja Associao para o Estudo e Integrao Psicossocial (AEIPS). Użytkownikami rozwiązania będą także Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie i Koło Gdańskie, Fundacja Homo Sacer z Wrocławia a także Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Integracji Społecznej, Poradnie Zdrowia Psychicznego i Ośrodki Leczenia Uzależnień.