Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 21 Października, 2020 - 16:29, mkryger

Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi (Capital Cities Collaborating on Common Challenges in Hazardous Waste Management - Yerevan, Warsaw, Tirana)

Podstawowe informacje dotyczące projektu:

Źródło dofinansowania: Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju na lata 2014-2020 (EuropeAid)
Lider: Miasto Erywań (Armenia)
Pozostali partnerzy: Miasto Stołeczne Warszawa (Polska), Miasto Tirana (Albania)
Jednostka realizująca w ramach m.st. Warszawy: Biuro Gospodarki Odpadami
Wartość całkowita (wszyscy partnerzy): 5.326.377,00 €
Wartość całkowita (m.st. Warszawa): 1.080.030,00 €
Poziom dofinansowania z UE: 90%
Okres realizacji: 18.12.2019 – 17.12.2023

Cel i zakres projektu:

Projekt „Capital Cities (…)”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, zakłada wypracowanie systemowych rozwiązań oraz usprawnień w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów zawierających azbest. Celem jest zwiększenie dostępności punktów, do których mieszkańcy mogą oddawać odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych. W m.st. Warszawie w ramach projektu zostaną podjęte działania ułatwiające mieszkańcom zbiórkę odpadów niebezpiecznych, np. poprzez pilotażowe ustawienie w wybranych miejscach (tzw. Miejskich Punktach Elektroodpadów) pojemników do gromadzenia tego rodzaju odpadów. W ramach wyznaczenia sieci punktów zbiórki, pod uwagę zostaną wzięte różne warianty i lokalizacje, np. centra handlowe, miejsca przy przystankach komunikacji miejskiej itp. Dodatkowo ustalone zostaną rodzaje odpadów zbierane w ramach pilotażu. Wyniki prac w Warszawie zostaną poddane transferowi w Erywaniu.

Ponadto, w ramach projektu m.st. Warszawa zobowiązane jest do promowania jego rezultatów na poziomie krajowym oraz międzynarodowym, wymiany dobrych praktyk oraz prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do interesariuszy, w tym przede wszystkim: mieszkańców, przedsiębiorców, administratorów i zarządców nieruchomości itp. W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej zorganizowane zostaną m.in.: wydarzenia plenerowe, zajęcia w ramach programu edukacyjnego w placówkach oświatowych oraz konferencja w Warszawie dla przedstawicieli samorządów i branży odpadowej (tzw. Szczyt Technologiczny).

Dzięki przewidywanym do realizacji działaniom m.st. Warszawy, stworzony zostanie jednolity, spójny system w zakresie zarządzania odpadami niebezpiecznymi – w szczególności komunalnymi odpadami niebezpiecznymi, który będzie spełniał wymogi realizacji w przyszłości na terenie wszystkich dzielnic m.st. Warszawy i będzie odpowiadał na kryteria związane z wymaganiami systemowymi oraz obostrzeniami prawnymi. Jednocześnie zwiększy się świadomość i wiedza mieszkańców na temat właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi, w tym wykorzystywania wyrobów zawierających azbest, co jest szczególnie istotne w związku z koniecznością usunięcia tego typu wyrobów do dnia 31.12.2032 r.