Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 3 Listopada, 2015 - 14:43, lzelazowska

Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno- epidemiologicznych.

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 3 999 000,00 PLN

Wkład m.st. Warszawy: 839 790,00 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 3 159 210,00 PLN

Źródła finansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

Program Operacyjny: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych

Okres realizacji: 07.08.2015r. do 30.04.2017

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa

 

Opis projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa stanu zdrowia poprzez rozwój i dostosowanie opieki medycznej do rzeczywistego stanu zdrowia populacji i czynników demograficznych.

W celu podnoszenia jakości świadczonych usług przez warszawskie domy pomocy społecznej oraz w celu rozwoju miejskich systemowych rozwiązań dla osób starszych i niesamodzielnych, działania w projekcie będą polegały na:

 1. Dostosowaniu infrastruktury warszawskich Domów Pomocy Społecznej (DPS) do potrzeb osób starszych. Zakupionych zostanie: 12 samochodów do przewozu osób niesamodzielnych, 3 wanny specjalistyczne z osprzętem, 148 łóżek rehabilitacyjnych. W Domu Pomocy Społecznej „Chemik” wyremontowane zostaną także pomieszczenia pralni i przystosowane do potrzeb pokoju kąpielowego.
 2. Opracowaniu i publikacji standardów opieki i pracy opiekuna w domach pomocy społecznych, które mają wzmocnić poszanowanie godności osób starszych i niesamodzielnych.
 3. Prowadzeniu wspólnych zajęć mieszkańców domów pomocy społecznej z osobami ze środowiska lokalnego. W ramach tego działania będą także prowadzone szkolenia personelu DPS w zakresie hortiterapii oraz założone zostaną ogrody sensoryczne. Ogrody te będą wykorzystywane do działań terapeutycznych, rehabilitacyjnych, dydaktycznych oraz integrujących. Ponadto w każdym domu pomocy społecznej zorganizowane zostaną imprezy plenerowe oraz spotkania promocyjno-integracyjno-edukacyjne otwarte na środowisko lokalne.
 4. Przeprowadzeniu szkoleń dla kadr 14 Domów Pomocy Społecznej m.st. Warszawy, udoskonalających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi. Szkolenia obejmą 15 zakresów tematycznych, w których wezmą udział m.in.: pielęgniarki i pielęgniarze, opiekunowie, fizjoterapeuci, konsultanci ds. rehabilitacji, masażyści, psycholodzy, lekarze oraz członkowie rodzin mieszkańców domów pomocy społecznej.
 5. Stworzeniu strony internetowej, na której będą znajdować się informacje o działaniach i usługach na rzecz seniorów w Warszawie.
 6. Wydaniu broszury informacyjno-edukacyjnej informującej o możliwościach zapobiegania chorobom związanym ze stylem życia. Dodatkowo, w broszurze zostaną umieszczone informacje o podmiotach publicznych funkcjonujących w Warszawie, realizujących świadczenia dla seniorów tj. o: Domach Pomocy Społecznej, Dziennych Domach Pobytu, warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz o Ośrodkach Pomocy Społecznej. W broszurze będzie można znaleźć informacje o ww. placówkach, m.in. gdzie szukać wsparcia, gdzie udać się w pierwszej kolejności oraz jakie są alternatywy dla domów pomocy społecznej, umożliwiające seniorom pozostanie w swoim środowisku jak najdłużej.
 7. Zorganizowaniu stoiska projektu podczas cyklicznych imprez ogólnomiejskich. Na stoisku będą zapewnione bezpłatne badania profilaktyczne m.in.: pomiar ciśnienia, pomiar wzrostu, masy ciała, wyliczenia BMI, poradnictwo dotyczące profilaktyki chorób.

 

Projekt obejmuje swoim zakresem 14 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawę:

 1. Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków, ul. Arabska 3
 2. Dom Pomocy Społecznej „Syrena”, ul. Syreny 26
 3. Dom Pomocy Społecznej „Chemik”, ul. Borotyńskiego 10
 4. Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”, ul. Bohaterów 46/48
 5. Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”, ul. Elekcyjna 6
 6. Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty, ul. Parkowa 7a
 7. Dom Pomocy Społecznej, ul. Wójtowska 13
 8. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, ul. Sternicza 125
 9. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Dickensa 25
 10. Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Kawęczyńska 4b
 11. Dom Pomocy Społecznej „Leśny”, ul. Tułowicka 3
 12. Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa”, ul. Bachusa 7
 13. Centrum Alzheimera, Al. Wilanowska 257
 14. Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”, ul. Przedwiośnie 1

 

W ww. domach pomocy społecznej łączna liczba miejsc dla pensjonariuszy to 1512.