Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Facebook

Zapytanie ofetowe dot. przeprowadzenia 2 warsztatów edukacyjnych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 14 Listopada, 2018 - 16:40, j.kuczynska

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.    Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie 2 warsztatów na temat: „Dobry biznesplan kluczem do sukcesu”. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.

a)   Uczestnicy warsztatów: maksymalnie 50 osób podzielonych na 2 grupy (ok. 25 osób na jednych warsztatach). Uczestnikami będą osoby prowadzące lub planujące założenie własnej działalności gospodarczej, a także przedstawiciele sektora MŚP. Za rekrutację uczestników warsztatów odpowiada Zamawiający.

b)   Lokalizacja warsztatów: sala konferencyjna Urzędu Miasta Wołomin oraz sala konferencyjna Urzędu Miasta Legionowo (sale konferencyjne wyposażone w krzesła, komputer, rzutnik, mikrofon). Koszty wynajmu sali, sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia warsztatów oraz cateringu pokrywa Zamawiający.

c)   Program warsztatów: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz dostarczenia wraz z ofertą programu warsztatów szkoleniowych, opartego na tematyce określonej w treści zapytania, który będzie podlegał ocenie w ramach kryterium wskazanym w pkt 5 i pkt 6 niniejszego zapytania. Program warsztatów szkoleniowych powinien składać się w 50% z części merytorycznej (wprowadzenie do tematu, wyjaśnienie problematyki, wykład) i w 50% z części  praktycznej (ćwiczenia, zadania indywidualne lub grupowe dla uczestników).

Program warsztatów pn.: „Dobry biznesplan kluczem do sukcesupowinien obejmować obligatoryjnie następujące zagadnienia:

 • wprowadzenie do tematyki biznesplanu (Co to jest biznesplan? Jakie są funkcje i cele biznesplanu?  Jakie są korzyści płynące z prawidłowo przygotowanego biznesplanu? Skuteczny biznesplan i jego podstawowa struktura);
 • biznesplan krok po kroku (szczegółowa analiza struktury biznesplanu, najczęściej popełniane błędy)
 • biznesplan i co dalej?

d)   Materiały szkoleniowe: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz dostarczenia dla wszystkich uczestników materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej oraz drukowanej (min. 50 egzemplarzy). Materiały szkoleniowe muszą być oznakowane zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://symbole.um.warszawa.pl/ oraz ze wskazanymi przez Zamawiającego logotypami i informacją
o współfinansowaniu warsztatów ze środków Unii Europejskiej. Wykonawca przedstawi materiały szkoleniowe do akceptacji Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów. Po uzyskaniu akceptacji, Wykonawca dostarczy wydrukowane materiały szkoleniowe bezpośrednio na miejsce szkolenia. Szkolenie i materiały szkoleniowe zostaną przygotowane w języku polskim.

e)    Zaświadczenia: Wykonawca zobowiązany jest wydać uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu warsztatów szkoleniowych. Treść zaświadczenia zaakceptowana zostanie uprzednio przez Zamawiającego. Dokumenty muszą być oznakowane zgodnie z przedstawionymi powyżej zasadami dotyczącymi materiałów szkoleniowych.

f)   Ankieta ewaluacyjna: Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wśród uczestników ewaluację przebiegu warsztatów szkoleniowych za pomocą ankiet, zgodnie ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi podsumowanie/raport z przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej wraz z załączonymi ankietami w terminie do 07.12.2018 roku.

g)   Tematyka warsztatów szkoleniowych: Celem warsztatów jest nabycie przez uczestników nowych, wartościowych i praktycznych umiejętności i kompetencji, służących rozwojowi przedsiębiorstwa.

2.  Termin realizacji zamówienia: 07.12.2018 r.

W ciągu 2 dni przeprowadzone zostaną 2 warsztaty - każdy trwający min. 3,5 godziny z uwzględnieniem
2 przerw po 15 min.

a)   4 grudnia 2018 roku, w godz. 15:00 – 18:30 - warsztat pt. „Dobry biznesplan kluczem do sukcesu”, warsztat odbędzie się na terenie gminy Legionowo

b)   5 grudnia 2018 roku, w godz. 15:00 – 18:30 - warsztat pt. „Dobry biznesplan kluczem do sukcesu”, warsztat odbędzie się na terenie gminy Wołomin

c)  Do dnia 07.12.2018 roku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ewaluację przebiegu warsztatów szkoleniowych w oparciu o badanie ankietowe uczestników.

 3.    Warunki udziału w postępowaniu:

a)    Doświadczenie Wykładowcy w przeprowadzeniu - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - min. 5 warsztatów, seminariów lub szkoleń z tematyki dotyczącej biznes planu. Wykonawca wykaże ww. doświadczenie Wykładowcy
w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego – formularzu ofertowym

b)   Trenerzy dedykowani do przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

c)    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do uzupełnienia złożonej oferty o dokumentację potwierdzającą spełnianie wymagań obligatoryjnych. 

4.   Inne istotne warunki zamówienia:

a)     Oferta na powyżej opisany przedmiot zamówienia powinna zostać przesłana na wzorze Załącznika nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego  - Formularzu ofertowym wraz z CV wykładowców prowadzących szkolenie oraz programem warsztatów.

b)   Brak załączonego do oferty któregokolwiek z powyższych dokumentów będzie traktowany jako niespełnienie warunków zapytania ofertowego.

c)    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

d)   Oferty wariantowe nie będą brane pod uwagę.

e)    Wszystkie koszty związane z dojazdem trenerów na miejsce warsztatów, wyżywieniem oraz ew. zakwaterowaniem pokrywa Wykonawca.

f)     Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie i prowadzenie list obecności podczas wszystkich dni szkoleniowych. Listy powinny być każdorazowo opatrzone własnoręcznymi podpisami osób uczestniczących w warsztatach i oznakowane zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu po warsztatach oryginały list obecności.

g)   W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie warsztatów, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy.

 5.    Kryteria oceny ofert:

a)    Cena brutto oferty

b)    Program warsztatów

c)    Referencje

 6.    Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert:

Cena brutto oferty (50%)  - maksymalnie 50 pkt 

Program warsztatów (30%) - maksymalnie 30 pkt 

Referencje (20%) – maksymalnie 20 pkt 

      Ocena końcowa oferty = Cena brutto oferty + Program warsztatów + Referencje 

7.    Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

A.   Cena brutto oferty - 50%.

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

 

                                 cena najniższej oferty brutto

Liczba punktów =  ------------------------------------------  x100 x 50%

                                 cena badanej oferty brutto

 B.   Program warsztatów - 30%.

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

 

                                   punkty przyznane oferentowi

Liczba punktów =  --------------------------------------------- x 100 x 30%

                       maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów

a) Część merytoryczna – związana z poziomem merytorycznym programu, zakresem tematycznym, poziomem szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień programu każdego warsztatu. Punktacja od 0 do 15 punktów.

    Ocena części merytorycznej programów będzie uwzględniała następujące elementy:

 • Spójność programu z tematem warsztatu
 • Zróżnicowanie zakresu tematycznego
 • Innowacyjne ujęcie tematu / Zgodność tematyczna ze współczesnymi trendami
 • Dostosowanie treści do grupy odbiorców
 • Skupienie na praktycznych aspektach

b) Część praktyczna - związana z wymiarem praktycznym programu, technikami użytymi podczas warsztatów. Punktacja od 0 do 15 punktów.

     Ocena części praktycznej programów będzie uwzględniała następujące elementy:

 • Interaktywne ćwiczenia, angażujące uczestników
 • Zastosowanie nowoczesnych metod szkoleniowych
 • Praktyczne ujęcie tematu poprzez analizę konkretnych przykładów / Case study

 

Program warsztatu

Część merytoryczna 

Część praktyczna 

Suma punktów

„Dobry biznesplan kluczem do sukcesu”

0, 5, 10 lub 15 punktów

0, 5, 10 lub 15 punktów

max. 30 punktów

Skala ocen w każdym kryterium powinna być rozumiana w następujący sposób:

Część merytoryczna:

•     15 pkt: najwyższy poziom merytoryczny: zakres tematyczny zawiera spójne z tematyką warsztatów elementy dodatkowe oraz bardzo wysoki poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień programu.

      Program szkolenia w najwyższym stopniu spełnia oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

•     10 pkt: wysoki poziom merytoryczny: zakres tematyczny programu uwzględnia założenia tematyki warsztatów oraz zawiera wysoki poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień programu.

      Program szkolenia w dużym stopniu spełnia oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

•     5 pkt: dostateczny poziom merytoryczny: zakres tematyczny programu uwzględnia założenia tematyki warsztatów oraz zawiera niski poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień programu. Program szkolenia w zadowalającym stopniu spełnia oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

•     0 pkt: niski poziom merytoryczny: zakres tematyczny programu nie uwzględnia założeń tematyki warsztatów oraz przedstawia bardzo ogólny opis zagadnień programu.

      Program szkolenia w bardzo niskim stopniu spełnia oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

Część praktyczna:

•     15 pkt: Program szczegółowo opisuje przebieg minimum 3 interaktywnych ćwiczeń, spełniając w najwyższym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

•     10 pkt: Program szczegółowo opisuje przebieg minimum 2 interaktywnych ćwiczeń, w dużym stopniu spełniając oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

•     5 pkt: Program szczegółowo opisuje przebieg minimum 1 interaktywnego ćwiczenia, w zadowalającym stopniu spełniając oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

•     0 pkt: Program nie przewiduje w ogóle interaktywnych ćwiczeń, angażujących Uczestników warsztatów,
w bardzo niskim stopniu spełniając oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

Program zostanie oceniony przez 3-osobową Komisję, składającą się z przedstawicieli Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, w tym z przedstawicieli Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa. Komisja oceniająca stworzy ranking Wykonawców pod względem zaproponowanego programu szkolenia. Końcowa ocena przyznana Oferentowi za to kryterium będzie średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez wszystkie 3 oceniające osoby.

Maksymalna liczba punktów: 30.

C.   Referencje – 20%

Zamawiający przyzna po 5 punktów za każdy z załączonych listów referencyjnych (maksymalnie 20 pkt za załączenie 4 referencji), dotyczących warsztatów lub szkoleń przeprowadzonych przez wskazanego w ofercie Wykładowcę, wymienionych przez oferenta w załączniku nr 1 – formularzu ofertowym. Imię i nazwisko prowadzącego powinno być wyszczególnione w liście referencyjnym. Pozytywny protokół odbioru nie będzie uznawany za list referencyjny.

Punktacja:

5 pkt – za 1 list referencyjny

10 pkt – za 2 listy referencyjne

15 pkt – za 3 listy referencyjne

20 pkt – za 4 listy referencyjne

Maksymalna liczba punktów: 20

8.    Termin składania ofert: 21.11.2018 r. W przypadku ofert przesłanych pocztą liczy się data wpływu. W sytuacji, gdy oferta będzie przesyłana pocztą, Wykonawca ma obowiązek poinformowania o tym Zamawiającego telefonicznie lub mailowo do dnia 21.11.2018 r.

9.    Warunki zmiany umowy: umowa dot. realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. 

10.   Oferenci będący osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, na etapie składania ofert zobowiązani są do złożenia oświadczenia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 11.   Oferenci będący osobami prawnymi na etapie składania ofert zobowiązani są do złożenia oświadczenia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

12.   W załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego została określona klauzula informacyjna przetwarzaniu danych osobowych, z którą Wykonawca ma obowiązek zapoznania się.

13.   Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

Adres pocztowy: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Mail: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl (w tym wypadku proszę zwrócić się o potwierdzenie otrzymania od nas oferty).

Osobą prowadzącą postępowanie jest Pani Jagoda Kuczyńska tel. (+48) 22 443 07 80, e-mail: j.kuczynska@um.warszawa.pl

 

Pliki do pobrania

 1. 1.

  (plik: zapytanie_ofertowe_warsztatyz_podpisem.pdf, rozmiar pliku: 4315.2 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: zalacznik_nr_1-3_do_zapytania_ofertowego.pdf, rozmiar pliku: 181.06 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Pobierz
 4. 4.

  (plik: zalacznik_nr_1-3_do_zapytania_ofertowego.docx, rozmiar pliku: 97.75 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Pobierz