Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Zapytanie ofertowe -Usługa polegająca na opracowaniu audytów...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 12 Lutego, 2020 - 14:06, lzelazowska
Sporządził: Renata Nastula

Zapytanie ofertowe -Usługa polegająca na opracowaniu audytów energetycznych

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu audytów energetycznych oraz analizy audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie

Zapytanie ofertowe z 7 lutego 2020 roku zostaje anulowane z uwagi na zmniejszenie zakresu zamówienia w części dotyczącej wykonania audytów energetycznych

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na opisany poniżej przedmiot zamówienia:

1.       PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu audytów energetycznych oraz analizy audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Zamówienie obejmuje wykonanie 3 (trzech) audytów energetycznych budynków szpitali m.st. Warszawy,
w których planowane są prace termomodernizacyjne lub w których takie prace już się zakończyły/rozpoczęły. Audyt energetyczny jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu. Analiza dotyczy max. 6 (sześciu) audytów energetycznych dot. budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy (łącznie z audytami będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia).

Ww. audyty energetyczne i analiza mają na celu wybór najbardziej optymalnych lokalizacji do wniosku o dofinansowanie, który zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20 ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się na stronie internetowej:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-2-efektywnosc-energetyczna-typ-projektow-termomodernizacja-budynkow-uzytecznosci-publicznej-nr-rpma-04-02-00-ip-01-14-104-20/

Ogólne założenia badania:

 1. Audyty energetyczne będą dotyczyły budynków następujących szpitali zlokalizowanych na terenie
  m.st. Warszawy:

ü  Warszawski Szpital dla dzieci SPZOZ, ul. M. Kopernika 43, 00-328 Warszawa

a)    przebudowa i modernizacja zabytkowego budynku A (powierzchnia całkowita 2.523,1 m², powierzchnia użytkowa 2.180,91 m²,  kubatura 13.410 m³)

ü  Szpital Wolski SPZOZ, ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa

b)    wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej w zakresie instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu Pawilonu nr 11 (powierzchnia całkowita 1.755 m², pow. użytkowa 4.578 m², kubatura
21.583 m³)

c)     modernizacja pawilonu nr 10 na potrzeby Oddziału Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej
i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej wraz z zapleczem dydaktycznym (powierzchnia całkowita 980,13 m², powierzchnia użytkowa 2.968 m², kubatura 13.175 m³)

ü  Przy opracowaniu audytów energetycznych termomodernizowanych obiektów kluczowe będzie dostosowanie ich do Regulaminu konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20 ogłoszonego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie, 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (dalej: Regulamin konkursu) oraz do kryteriów wyboru projektu znajdujących się w dokumencie:  Wykaz warunków formalnych oraz kryteriów wyboru projektów.doc. W szczególności audyt energetyczny powinien określać koszty kwalifikowane (optymalny zakres działań) projektu.

ü  Zamawiający posiada dokumentację techniczną obiektów a) i c) oraz niekompletną dokumentację techniczną budynku b) wymienionych powyżej, która jest dostępna w siedzibach audytowanych Szpitali. Wykonawca w celu pozyskania informacji i dokumentacji niezbędnych do opracowania audytu zobowiązany jest do bezpośredniego kontaktu z pracownikami audytowanych Szpitali.

2.       Analiza max. 6 audytów energetycznych dot. budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy (łącznie z audytami będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia) wraz z dokumentami i informacjami pomocniczymi m.in. w następujących obszarach:

ü  zgodność planowanych/realizowanych inwestycji z Regulaminem konkursu;

ü  zgodność planowanych/realizowanych inwestycji z kryteriami dostępu w ww. konkursie znajdującymi się w dokumencie: Wykaz warunków formalnych oraz kryteriów wyboru projektów.doc;  

ü  określenie przy każdej termomodernizowanej lokalizacji wskaźników wynikających z kryteriów merytorycznych szczegółowych (dokument: Wykaz warunków formalnych oraz kryteriów wyboru projektów.doc) i Regulaminu konkursu - w odniesieniu do możliwych kosztów kwalifikowanych danej inwestycji;

ü  ocena planowanych/realizowanych inwestycji pod kątem punktacji w ramach kryteriów merytorycznych szczegółowych zawartych w ww. konkursie,

ü  porównanie ww. lokalizacji pod kątem wskaźników i możliwych do zdobycia punktów, wynikających
z kryteriów konkursowych (analiza zbiorcza i analiza poszczególnych lokalizacji);

 • Wykonanie dodatkowych badań w przypadku braku w audytach energetycznych informacji, wskaźników, wynikających z Wykazu warunków formalnych oraz kryteriów wyboru projektów i/lub Regulaminu konkursu;  
 • Rekomendacja 3-4 najbardziej optymalnych lokalizacji do wniosku o dofinansowanie pod kątem punktacji konkursowej.

Audyty energetyczne oraz analiza powinny zostać oddane w postaci drukowanej – (3 egzemplarze oddzielnie dla każdego obiektu oraz 3 egzemplarze analizy) oraz w wersji elektronicznej – format: doc (MS Word) oraz xls (MS Excel – dotyczy tabel z wyliczeniami).

 

2.       TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 23.03.2020 r.

3.        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

a)       posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b)       nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

c)       w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przygotował minimum 5 audytów energetycznych, co jest potwierdzone referencjami lub innymi dokumentami poświadczającymi prawidłowe wykonanie usługi.

 

4.         KRYTERIA OCENY OFERT:

a)         W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryterium: cena brutto oferty,

b)         Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego
z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia;

c)          Oferta musi zawierać cenę brutto za całość zamówienia;

d)         Oferta powinna zostać przedstawiona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;

e)         Oferta powinna zostać złożona w języku polskim;

f)           Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie 7. nie będą rozpatrywane;

g)         Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę;

h)         Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę przed upłynięciem terminu składania ofert;

i)           W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

 

Do oceny ofert w kryterium cena zostaną dopuszczeni tylko i wyłącznie ci Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w wykonaniu co najmniej 5 audytów energetycznych wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie usługi.

5.       WAGI PUNKTOWE LUB PROCENTOWE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OFERT:

Kryterium cena brutto zaproponowana przez Wykonawcę – 100%, max 100 pkt

6.       OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT:

                              cena  brutto oferty z najniższą ceną

Liczba punktów =  ---------------------------------------------------- x 100 pkt

                                      cena brutto oferty badanej

W wyniku oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryteria, zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

7.       TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 19.02.2020 roku

8.       WARUNKI ZMIANY UMOWY:

Umowa dotycząca realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

 

9.       INNE POSTANOWIENIA:

1)       Audyty i analiza powinny zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującą ustawą o efektywności energetycznej i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu
i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

2)       Wykonawca zobowiązuje się do skompletowania we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania umowy.

3)       W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca będzie zobowiązany do stawienia się na wezwanie Zamawiającego w jego siedzibie (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu
m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, Warszawa);

4)       Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania przyczyny modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, rezygnacji z realizacji zamówienia, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia o dodatkowe etapy. W przypadku podjęcia jednej z powyższych decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o niej za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy wszystkich Oferentów);

5)       Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego;

6)       Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych
i praw zależnych do wszystkich dokumentów – utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 666);

7)       Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej/-ego przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie później niż w terminie do 21 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy;

8)       Oferenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia, którego wzór został określony w załączniku
nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego;

9)       Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

 

Ofertę prosimy przesłać odpowiednio:

a)       pocztą na adres: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, z dopiskiem: „Audyty energetyczne wraz z analizą, pokój 1922” (liczy się data wpływu do biura) lub

b)       faxem na numer 022 443 07 98 lub

c)       pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj. pani Renaty Nastuli: rnastula@um.warszawa.pl (tel. 22 443 28 75).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_-_korekta.pdf, rozmiar pliku: 3193.13 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załączniki 1 i 2 wersja edytowalna
  (plik: zalacznik_1_i_2.doc, rozmiar pliku: 67 KB)
  Pobierz