Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Facebook

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie superwizji

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 8 Sierpnia, 2019 - 15:24, bkrzyszton
Sporządził: Magdalena Usiądek

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne i szkoleniowe w obszarze społecznym polegające na prowadzeniu superwizji grupowej dla specjalistów pracujących z rodzinami w projekcie „Praski kokon”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
a) prowadzenia superwizji grupowej:
• rozumianej jako pomoc specjalistom pracującym z rodzinami w projekcie „Praski kokon” w przezwyciężaniu trudności merytorycznych i emocjonalnych we współpracy z rodziną, zapewnieniu wysokiej jakości ich pracy, zapobieganiu wypaleniu zawodowemu, wsparciu w wymianie doświadczeń i rozwiązywaniu problemów;
• z wykorzystaniem nurtu terapii systemowej rodzin;
• w formie spotkań trwających standardowo 3 godziny zegarowe, realizowanych ze średnią częstotliwością 1 raz w miesiącu, w okresie od podpisania umowy do 14 kwietnia 2021 r.; z zastrzeżeniem, że w ustalonych terminach spotkanie może trwać do 5 godzin;
• o łącznym czasie trwania wynoszącym 60 godzin w całym cyklu;
• dla grupy maksymalnie 10 osób;
• w sali na terenie m.st. Warszawy wskazanej przez Zamawiającego;
b) prowadzenia dokumentacji w postaci: list obecności na spotkaniach, ewidencji przepracowanych godzin i harmonogramu spotkań;
c) bieżącej współpracy z Zamawiającym, w szczególności w celu ustalania harmonogramu realizacji zamówienia oraz rozliczenia zrealizowanych spotkań.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli dotyczy) :
1) Oferent w ciągu ostatnich trzech przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), zrealizował co najmniej 30 godzin superwizji indywidualnej lub grupowej dla pracowników socjalnych lub asystentów rodzin lub psychologów lub psychoterapeutów.
Realizacja usługi będzie potwierdzona referencjami lub protokołami odbioru/wykonania usługi bez zastrzeżeń, które należy załączyć do oferty.
2) Wykształcenie wyższe na kierunku psychologia
Dysponowanie personelem niezbędnym do realizacji zamówienia – osoba przeprowadzająca superwizję powinna posiadać co najmniej tytuł magistra psychologii lub równorzędny.
Oferent zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia w treści oferty. Warunkiem podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jest przedstawienie kopii dyplomów osób wyznaczonych do przeprowadzenia superwizji.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:
1) cena: 60 % (maksymalnie 60 pkt)
Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „cena” wg wzoru:
cena brutto za wykonanie usługi najniższej oferty
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------------- x 60%
cena brutto za wykonanie usługi badanej oferty
2) Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), w zakresie realizacji superwizji indywidualnej lub grupowej 40% (maksymalnie 40 pkt).
Doświadczenie należy opisać w Tabeli nr 2 Załącznika nr 1 i oceniane będzie w następujący sposób:
• od 30 do 60 godzin superwizji – 10 pkt
• od 61 do 90 godzin superwizji – 20 pkt
• od 91 do 120 godzin superwizji – 30 pkt
• 121 i więcej godzin superwizji – 40 pkt.
Realizacja usług będzie potwierdzona referencjami lub protokołami odbioru/wykonania usługi bez zastrzeżeń, które należy załączyć do oferty. Usługi superwizji wskazane na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt. 3 „Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego”, nie będą oceniane w części 4 „Kryteria oceny oferty”.
Maksymalna łączna liczba punktów do uzyskania w ramach ww. kryteria oceny: 100 pkt.
Wybrana zostanie oferta, która spełnia warunki i otrzyma najwyższą liczbę punktów.

5.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
od dnia podpisania umowy do 14 kwietnia 2021 r. przy uwzględnieniu następujących terminów:
• przedstawienie przez Wykonawcę propozycji harmonogramu spotkań na rok 2019 – do 10 dni od dnia podpisania umowy;
• uwzględnienie poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego do przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu - do 5 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawianego;
• przedstawienie przez Wykonawcę harmonogramu spotkań w kolejnych kwartach roku 2020 i 2021 - najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem danego kwartału.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.08.2019 r.
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.
Ofertę należy: wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: musiadek@um.warszawa.pl do dnia 16.08.2019 r. do godz. 16.00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).
g. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_superwizja.pdf, rozmiar pliku: 3985.33 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: z.1_formularz_ofertowy_superwizja.doc, rozmiar pliku: 68 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: z.2_klauzula_informacyjna_zgoda.pdf, rozmiar pliku: 236.35 KB)
  Pobierz