Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Zapytanie ofertowe- opracowanie systemu identyfikacji wiz. dla 2 projektów

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 29 Stycznia, 2019 - 11:40, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

 

Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej dla dwóch projektów: 

I. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”, 

II. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”,

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Ad. I. 

Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”

 

Oferent opracuje i dostarczy Zamawiającemu podstawowe elementy identyfikacji wizualnej projektu, 

a w szczególności:

 

A. logo projektu oraz 5 jego modyfikacji odpowiadających poszczególnym obszarom działań realizowanych w ramach projektu (z zastrzeżeniem, że powinna zostać zachowana identyfikowalność projektu jako całości):

 

1) systemu „E-Opieka” wdrażanego w ramach usług opiekuńczych świadczonych seniorom w miejscu ich zamieszkania,

2) podsystemu monitoringu i koordynacji usług opiekuńczych,

3) centrum wsparcia 24/7 świadczącego teleusługi i teleopiekę, 

4) wszystkich 14 warszawskich, publicznych domów pomocy społecznej, korzystających z systemu „Syrena”,

5) aplikacji „Z@opiekowani” na urządzenia mobilne, dedykowanej seniorom.

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PROJEKTU E-Opieka - ZAŁĄCZNIK 4

 

Wszystkie wersje logo powinny być atrakcyjne wizualnie, oryginalne, nowoczesne, łatwe do rozpoznawania i zapamiętania (w szczególności dla osób starszych), nadawać się do różnorodnego zastosowania w materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz zostać przygotowane:

osobno i razem w zestawieniu: z logotypem „Zakochaj się w Warszawie”,

w rozszerzeniach: jpg, png, pdf, eps,

w wersji pionowej i poziomej,

w wersji anglojęzycznej (poziomej i pionowej),

w kolorystyce monochromatycznej, achromatycznej i pełnokolorowej – warianty kolorystyczne znaków w wersji poziomej i pionowej w CMYK, RAL, Pantone, RGB,

na różnych tłach (wzorzystym i jednolitym, jasnym i ciemnym).

 

B. Akcydensy

 

Wzory, layouty:

o zaproszenia na konferencję (w 4 różnych wersjach),

o dyplomu – podziękowania,

o plakatu,

o broszury informacyjnej/ulotki,

o roll-up,

o prezentacji PowerPoint,

o grafiki na Facebooka (grafika w tle, do postu i na fan page).

 

 

C. Księgę identyfikacji wizualnej projektu

 

Oferent opracuje i dostarczy Zamawiającemu w wersji elektronicznej i papierowej księgę identyfikacji wizualnej projektu w ramach której zostaną opisane zasady, warianty, możliwości 

i przykłady stosowania wszystkich zaprojektowanych przez Oferenta elementów identyfikacji wizualnej projektu, w tym m.in.:

opis koncepcji identyfikacji wizualnej projektu (w tym opis znaczenia logo),

opis budowy logo,

opis stosowania logo w różnych wersjach i na różnych tłach,

pole ochronne logo,

rozmiary (min.-max.) logo,

czcionka logo (czcionka powinna być bezszeryfowa),

niedozwolone modyfikacje logo,

kolorystyka,

wizualizacje użycia logo w akcydensach wymienionych w pkt. B,

propozycje gadżetów promocyjnych, które warto byłoby wykorzystać w ramach promocji projektu.

 

Wszystkie elementy systemu identyfikacji wizualnej projektu powinny zostać dostarczone Zamawiającemu 

w plikach edytowalnych (m.in. Word, Power Point, jpg), możliwych do praktycznego wykorzystania.

 

Opracowany przez Oferenta system identyfikacji wizualnej projektu powinien nawiązywać do opisanych 

w Załączniku nr 3 głównych założeń projektu.

 

Ad. II. 

 

Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

 

Oferent opracuje i dostarczy Zamawiającemu podstawowe elementy identyfikacji wizualnej projektu, 

a w szczególności:

 

A. logo projektu oraz 5 jego modyfikacji odpowiadających poszczególnym komponentom tematycznym projektu (z zastrzeżeniem, że powinna zostać zachowana identyfikowalność projektu jako całości):

1) e-dostępność,

2) e-turystyka,

3) e-transport,

4) e-parkowanie,

5) e-środowisko.

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PROJEKTU Virtual WOF - ZAŁĄCZNIK 5


Wszystkie wersje logo powinny być atrakcyjne wizualne, oryginalne, nowoczesne, łatwe do rozpoznawania i zapamiętania, nadawać się do różnorodnego zastosowania w materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz zostać przygotowane:

osobno i razem w zestawieniu: z logotypem „Zakochaj się w Warszawie”,

w rozszerzeniach: jpg, png, pdf, eps,

w wersji pionowej i poziomej,

w wersji anglojęzycznej (poziomej i pionowej),

w kolorystyce monochromatycznej, achromatycznej i pełnokolorowej – warianty kolorystyczne znaków w wersji poziomej i pionowej w CMYK, RAL, Pantone, RGB,

na różnych tłach (wzorzystym i jednolitym, jasnym i ciemnym).

 

B. Akcydensy

 

Wzory, layouty:

o zaproszenia na konferencję (w 4 różnych wersjach),

o dyplomu – podziękowania,

o plakatu,

o broszury informacyjnej/ulotki,

o roll-up,

o prezentacji PowerPoint,

o grafiki na Facebooka (grafika w tle, do postu i na fan page).

 

 

C. Księgę identyfikacji wizualnej projektu

 

Oferent opracuje i dostarczy Zamawiającemu w wersji elektronicznej i papierowej księgę identyfikacji wizualnej projektu w ramach której zostaną opisane zasady, warianty, możliwości i przykłady stosowania wszystkich zaprojektowanych przez Oferenta elementów identyfikacji wizualnej projektu, w tym m.in.:

opis koncepcji identyfikacji wizualnej projektu (w tym opis znaczenia logo),

opis budowy logo,

opis stosowania logo w różnych wersjach i na różnych tłach,

pole ochronne logo,

rozmiary (min.-max.) logo,

czcionka logo (czcionka powinna być bezszeryfowa),

niedozwolone modyfikacje logo,

kolorystyka,

wizualizacje użycia logo w akcydensach wymienionych w pkt. B,

propozycje gadżetów, które warto byłoby wykorzystać w ramach promocji projektu.

 

Wszystkie elementy systemu identyfikacji wizualnej projektu powinny zostać dostarczone Zamawiającemu 

w plikach edytowalnych (m.in. Word, Power Point, jpg), możliwych do praktycznego wykorzystania.

 

Opracowany przez Oferenta system identyfikacji wizualnej projektu powinien nawiązywać do opisanych 

w Załączniku nr 3 głównych założeń projektu.

 

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1) Oferent zobowiązany jest przeprowadzić w jednym dniu 2 warsztaty max 3-godzinne dla każdego z projektów (łącznie max 6 godzin) w Warszawie z przedstawicielami Zamawiającego w terminie ustalonym wspólnie z Zamawiającym w celu zebrania potrzeb i oczekiwań Zamawiającego.

a) Za przygotowanie materiałów (np. papier, flamastry) i programu warsztatów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów (np. laptop) odpowiada Oferent.

b) Zamawiający udostępni salę wraz z rzutnikiem na terenie Warszawy, w której przeprowadzone będą warsztaty.

c) Po przeprowadzeniu warsztatów Oferent przygotuje i wyśle w wersji elektronicznej Zamawiającemu prezentację multimedialną przedstawiającą zebrane wnioski z przeprowadzonych warsztatów oraz omówi ją na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego.

2) Poszczególne elementy zamówienia powinny być spójne z Katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5293/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z 6 września 2010 r. http://symbole.um.warszawa.pl/system-identyfikacji-wizualnej-mst-warszawy.

3) Oferent na podstawie wniosków z przeprowadzonych warsztatów strategicznych o których mowa w pkt. 1) oraz sugestii i uwag Zamawiającego opracuje i przedstawi 3 propozycje każdego z logo i jego modyfikacji oraz innych elementów identyfikacji wizualnej obu projektów, a następnie Zamawiający wybierze i zatwierdzi jedną z propozycji (do ewentualnej modyfikacji) przed oddaniem produktu ostatecznego.

4) Oferent przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów powstałych w ramach realizacji zamówienia na polach eksploatacji i w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

5) Oferent powinien posiadać odpowiedni profesjonalny sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia.

6) Oferent zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich elementów zamówienia w wersji elektronicznej i wydrukowanej w ciągu 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

7) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 

1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia 

 

W celu spełnienia warunku Oferent musi wykazać w tabeli nr 1 w Załączniku nr 1, że wykonał 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie podobne usługi odpowiadające charakterem przedmiotowi niniejszego zamówienia oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru).

 

2) dysponują potencjałem ludzkim niezbędnym do realizacji zamówienia

 

W celu spełnienia warunku Oferent musi złożyć oświadczenie w tabeli nr 2 w Załączniku nr 1.

 

W celu spełnienia wszystkich warunków należy wypełnić tabelę nr 1 i 2 w Załączniku nr 1 i podpisany Formularz oferty (Załącznik nr 1) wraz z załącznikami wysłać na adres e-mailowy m.nawrot@um.warszawa.pl  do  dnia 10 lutego 2019 roku (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

 

Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełniania warunków według formuły: „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w przesłanych dokumentach. Oferent, który nie spełni powyższych wymagań, nie przejdzie pozytywnie oceny formalnej. Przesłane dokumenty będą oceniane pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu. Oferenci nie spełniający warunków określonych w zapytaniu ofertowym, zostaną przez Zamawiającego wykluczeni 

z udziału w postępowaniu, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.

 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

 

1) Cena brutto oferty - 30% (max 30 pkt.)

 

Zamawiający przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „cena brutto” wg wzoru:

 

                                 Najniższa cena łączna za wykonanie usługi złożonej oferty

 Liczba punktów =  --------------------------------------------------------------------------------  x 30%

                                       Cena łączna za wykonanie usługi rozpatrywanej oferty

 

2) Wstępna propozycja koncepcji logo projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” opracowana przez Oferenta – 35% (max 35 pkt.)

 

Zamawiający oceni przesłaną przez Oferenta wstępną propozycję koncepcji logo projektu „Budowa 

i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” zawierającą: 

I. logo w formacie JPG,

II. opis znaczenia logo w formacie PDF (na max 1 stronę A4).

 

Punkty przyznawane będą przez 3-osobową komisję według następujących kryteriów:

max 20 pkt – Zgodność z założeniami projektu w wyglądzie logo i w opisie do niego.

max 10 pkt – Oryginalność, innowacyjność logo i opisu do niego.

max 5 pkt – Walory estetyczne logo.

 

3) Wstępna propozycja koncepcji logo projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” opracowana przez Oferenta – 35% (max 35 pkt.)

 

Zamawiający oceni przesłaną przez Oferenta wstępną propozycję koncepcji logo projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” zawierającą: 

I. logo w formacie JPG,

II. opis znaczenia logo w formacie PDF (na max 1 stronę A4).

 

Punkty przyznawane będą przez 3-osobową komisję według następujących kryteriów:

max 20 pkt – Zgodność z założeniami projektu w wyglądzie logo i w opisie do niego.

max 10 pkt – Oryginalność, innowacyjność logo i opisu do niego.

max 5 pkt – Walory estetyczne logo.

 

Zamawiający dokona wyboru Oferenta, którego oferta nie została odrzucona oraz uzyskała najwięcej punktów obliczonych jako suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria (max. 100 punktów). 

 

W przypadku, gdy dwie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w pierwotnie złożonej ofercie.

 

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

1) Oferta powinna zawierać:

I. podpisany i wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 

II. dokumenty potwierdzające, że Oferent wykonał należycie co najmniej dwie podobne usługi odpowiadające charakterem przedmiotowi niniejszego zamówienia (np. referencje, protokoły odbioru),

III. wstępną propozycję koncepcji logo projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” opracowaną przez Oferenta, zawierającą: logo w formacie JPG i opis znaczenia logo w formacie PDF (na max 1 stronę A4),

IV. wstępną propozycję koncepcji logo projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” opracowaną przez Oferenta, zawierającą: logo w formacie JPG i opis znaczenia logo w formacie PDF (na max  1 stronę A4).

 

2) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie m.nawrot@um.warszawa.pl  do dnia 10 lutego 2019 roku (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

1) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

2) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3) Wszystkie materiały przygotowane przez Oferenta powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

4) Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5)  Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

6) Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody. 

7) Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

8) Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

9) W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

10) Dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. 

 

8. UWAGI: 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” (http://senioralna.um.warszawa.pl/eopieka) oraz projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. 

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna,

Załącznik nr 3 – Fiszka informacyjna o projektach 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_z_zalacznikami_nr_1-3.pdf, rozmiar pliku: 1041.82 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 1 Formularz oferty
  (plik: zal._nr_1._formularz_ofertowy.doc, rozmiar pliku: 1428.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik 2 Klauzula informacyjna RODO
  (plik: zal._nr_2._klauzula_informacyjna_rodo.pdf, rozmiar pliku: 284.68 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik 3 Fiszka informacyjna
  (plik: zal._nr_3_fiszka_informacyjna_o_projektach.pdf, rozmiar pliku: 152.1 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik nr 4 - SCHEMAT ORGANIZACYJNY E-Opieka
  (plik: schemat_organizacyjny.jpg, rozmiar pliku: 58.17 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Załącznik nr 5 - SCHEMAT ORGANIZACYJNY Virtual WOF
  (plik: schemat_organizacyjny_2.jpg, rozmiar pliku: 39.71 KB)
  Pobierz