Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Zapytanie ofertowe nr 33/2018/AW Google Analytics i Analytics PRO

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 25 Maja, 2018 - 15:35, ljaskulska
Sporządził: Lidia Jaskulska

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego Google Analytics i Analytics PRO, zwanego dalej kursem zawodowym, dla jednego Uczestnika projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15. 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość, aby Uczestnik dołączył do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym kursie zawodowym, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla Uczestnika kierowanego na kurs zawodowy przez Zamawiającego.

2) Liczba Uczestników: 1.

3) Liczba godzin kursu zawodowego (część teoretyczna i/lub praktyczna): minimalnie 16 godzin dydaktycznych, przy czym 1 godzina oznacza 45 minut.

4) Program kursu zawodowego musi obejmować minimum 16 godzin dydaktycznych oraz zawierać informacje dotyczące tematyki prowadzonego kursu zawodowego, z podziałem na zajęcia teoretyczne i/lub praktyczne.

5) Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie i/lub w weekendy.

6) Przedmiot zamówienia musi być zakończony wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego,  poświadczającego udział w kursie zawodowym.

2.   WARUNKI  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

1)  Oferent zobowiązany jest do organizacji kursu zawodowego (zajęcia teoretyczne i/lub praktyczne) na terenie miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.

2) Oferent zobowiązuje się do kompleksowego przeprowadzenia zajęć teoretycznych i/lub praktycznych.

3) Oferent zobowiązany jest opracować/przekazać szczegółowy program kursu zawodowego, po zrealizowaniu którego Uczestnik będzie zdolny do podjęcia zatrudnienia w zawodzie. Ww. program powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4) Szczegółowy harmonogram kursu zawodowego zostanie uzgodniony z Oferentem po wyborze najkorzystniejszej oferty.

5) Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość lub w formie e-learningu.

6) Oferent zobowiązuje się do zapewnienia sal szkoleniowych (zarówno do części teoretycznej, jak i praktycznej)  spełniających wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Oferent odpowiednio oznaczy sale, w których odbywać się będą zajęcia, logotypem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM), zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WM.

7) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Oferent zapewni wykwalifikowaną kadrę, która posiada doświadczenie w obszarze merytorycznym kursu zawodowego, stosowne uprawnienia do prowadzenia kursu zawodowego, o ile są wymagane odrębnymi przepisami, oraz zapewni właściwe i bezpieczne warunki realizacji przedmiotu zamówienia. Prowadzący kurs zawodowy obligatoryjnie będzie posiadał wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie kursu zawodowego oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie kursu zawodowego.

8)  Oferent zapewni Uczestnikowi kursu zawodowego materiały szkoleniowe (książka/książki, skrypt lub opracowanie własne osób prowadzących zajęcia będące w posiadaniu Oferenta, wzory dokumentów – nie naruszające praw autorskich osób trzecich, niezbędne do prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia zajęć), które przechodzą na własność Uczestnika. Komplet materiałów szkoleniowych musi być przekazany Uczestnikowi kursu zawodowego w pierwszym/drugim dniu zajęć, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Materiały muszą być adekwatne do treści kursu zawodowego.

9) Oferent gwarantuje bezpieczeństwo Uczestnikowi i mienia podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Oferent.

10) Odpowiedzialność wobec Uczestnika kursu zawodowego z tytułu szkód poniesionych w związku ze świadczeniem przedmiotu zamówienia ponosi wyłącznie Oferent. Na nim też spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od wszystkich ryzyk związanych ze świadczeniem przedmiotu zamówienia.

11) W ramach realizacji zadania, Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia osobnej, następującej dokumentacji, która musi być oznaczona logotypami, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WM (poza ppkt. d):

a) prowadzenia listy obecności na zajęciach,

b) prowadzenia listy odbioru materiałów szkoleniowych,

c) prowadzenia dziennika zajęć,

d) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z realizowanego kursu zawodowego.

12) Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, m.in. sali szkoleniowej, koszt materiałów szkoleniowych, koszty dojazdu, wyżywienia, noclegu i ubezpieczenia prowadzącego/ych na czas wykonywania przedmiotu zamówienia ponosi Oferent.

13) Oferent zobowiązuje się do nieobciążania Uczestnika żadnymi dodatkowymi kosztami.

14) Oferent zobowiązany będzie – pod rygorem odmowy zapłaty za kurs zawodowy - do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji przedmiotu zamówienia, które mogą polegać na przykład, na nieobecności Uczestnika, rezygnacji Uczestnika, zmianach w harmonogramie zajęć, rażącym naruszeniu norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu zajęć uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzenie oraz udziału w zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających).

15) Zamawiający zastrzega, że w przypadku pisemnej rezygnacji z kursu zawodowego przez Uczestnika przed rozpoczęciem kursu, Oferent nie otrzyma wynagrodzenia, natomiast w przypadku rezygnacji Uczestnika w trakcie realizacji kursu zawodowego, wynagrodzenie wypłacone zostanie proporcjonalnie do części zrealizowanego kursu zawodowego.

16) Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania płatności zaliczkowych.

17) Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 138). Oferent zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania tych danych tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu zawodowego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

18) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego kursu zawodowego, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie Oferenta lub w miejscu realizacji kursu zawodowego.

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki dopuszczające:

1) Są wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: w celu spełnienia warunku należy wypełnić i przekazać podpisany Formularz oferty (Załącznik 1).

2) Dysponowanie odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym (oświadczenie w Załączniku 1). Zamawiający uzna, że Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym, jeżeli zapewni między innymi bazę dydaktyczną i wyposażenie (w salach szkoleniowych i egzaminacyjnych), z uwzględnieniem wymagań BHP i przeciwpożarowych, z dostępem do pomieszczeń sanitarnych oraz sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające prawidłową realizację planu nauczania (oświadczenie w Załączniku 1).

Opis weryfikacji spełnienia warunku: w celu spełnienia warunku należy wypełnić i przekazać podpisany Formularz oferty (Załącznik 1).

3) Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia (oświadczenie i Tabela numer 1 w Załączniku 1).

Opis weryfikacji spełnienia warunku: w celu spełnienia warunku należy wypełnić i przekazać podpisany Formularz oferty, wraz z wypełnioną Tabelą numer 1 (Załącznik 1) 

4) Zgodność programu kursu zawodowego z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik 2).

Opis weryfikacji spełnienia warunku: wypełnienie Załącznika 2 zgodnie z wymogami opisu przedmiotu   zamówienia oraz załączenie podpisanego Załącznika nr 2 do oferty.

Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełniania warunków według formuły: „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Oferent, który nie spełni powyższych wymagań, nie przejdzie pozytywnie oceny formalnej. Oświadczenia będą oceniane pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu (np. zgodność danych z opisu przedmiotu zamówienia z załącznikami). Oferenci nie spełniający warunków określonych w zapytaniu ofertowym, zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z udziału w postępowaniu, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

1) Przy wyborze oferty Zamawiający kierował będzie się następującymi kryteriami:

 1. K1 - Cena – waga 60% - ilość punktów, która zostanie przyznana danej ofercie zostanie wyliczona w następujący sposób:

           K1 = (Kmin : Kx) x 60% x 100

          gdzie:

          K1 – ilość punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

          Kmin – najniższa cena złożonej oferty

          Kx – cena oferty rozpatrywanej

       2. K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku– waga 40%

Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów w prowadzeniu kursów/szkoleń zawodowych Google Analytics i Analytics PRO, których uczestnikiem/ami był/i osoba/y z niepełnosprawnością wzroku lub kursów/szkoleń zawodowych o innej nazwie niż Google Analytics i Analytics PRO, lecz tematyce pokrywającej się z przedmiotem zamówienia, których uczestnikiem/ami był/i osoba/y z niepełnosprawnością wzroku, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (Tabela 1 w Załączniku 1).

Zamawiający przyzna po 20 punktów za każdy zrealizowany kurs/szkolenie (jeżeli kilku wykładowców/instruktorów/trenerów prowadziło ten sam kurs/szkolenie należy przyjąć wartość zrealizowanych kursów 1). Oferenci mogą uzyskać nie więcej niż 40 punktów.

Zamawiający dokona wyboru Oferenta, którego oferta nie została odrzucona oraz uzyskała najwięcej punktów obliczonych jako suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria (K1 + K2), maksymalnie 100 punktów.

W przypadku, gdy dwie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w pierwotnie złożonej ofercie.

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia rozpoczęcia kursu zawodowego, nie dłużej niż do 27.06.2018 r. 

1) Czas trwania kursu zawodowego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu zawodowego.

2) Szczegółowy harmonogram kursu zawodowego zostanie uzgodniony z Oferentem po wyborze najkorzystniejszej oferty.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

4) Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1) Oferta musi zawierać:

a) Formularz ofertowy z oświadczeniami stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,

b) Program kursu zawodowego - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Plik stanowiący załącznik do e-maila nie może przekraczać 10 MB.

2) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie ljaskulska@um.warszawa.pl do dnia 4 czerwca 2018 r.

3) Pytania można kierować pod adres e-mail ljaskulska@um.warszawa.pl lub telefonicznie, numer telefonu (22) 443 0240.

7.       INNE  ISTOTNE  WARUNKI  ZAMÓWIENIA:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta.

2) Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Oferentów, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

4) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych (Biuro), ul. Niecała 2, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z umową / zamówieniem.

5) Treść umowy z Oferentem, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

6) Wszystkie materiały przygotowane przez Oferenta powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

7) Oferent jest związany ofertą nie dłużej niż 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

8) Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w umowie.

9) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny.

11) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:

a) zmiany terminu i harmonogramu realizacji kursu zawodowego,

b) ostatecznej ilości godzin do zrealizowania.

8.       UWAGI:

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, IX Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe Google Analytics i Analytics PRO
  (plik: zapytania_ofertowe_google_analytics_i_analytics_pro.pdf, rozmiar pliku: 410.78 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 1 Formularz oferty
  (plik: zalacznik_numer_1_33-2018-aw.doc, rozmiar pliku: 616 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik 2 Program kursu
  (plik: zalacznik_numer_2_33-2018-aw.doc, rozmiar pliku: 609 KB)
  Pobierz