Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i stworzenie narzędzia IT

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 15 Listopada, 2018 - 10:45, jkrzyzanowski

Przedmiotem zamówienia jest usługa składająca się z trzech etapów: 1) prototypowania i 2) wykonania Narzędzia IT, dedykowanego instytucjom i organizacjom pozarządowym zajmującym się aktywizacją społeczno-zawodową w Warszawie, 3) odbioru Narzędzia IT, Dokumentacji Technicznej i Kodów Źródłowych.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 (Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych)  

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w  Załącznik Nr 1 - ”Opis przedmiotu zamówienia”.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

I.1. Zakres realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia nastąpi w trzech etapach:

Etap 1. Prototypowanie (user experience)

Uwaga: Ilekroć mowa jest o „prototypie” komponentu lub Narzędzia IT, należy przez to rozumieć wersję demonstracyjną danego komponentu lub Narzędzia IT.

 

W ramach etapu prototypowanie Wykonawca:

 • zapozna się z dokumentami opracowanymi na etapie dotychczasowej realizacji projektu:
  • „Analiza stanu rynku pracy na obszarze rewitalizacji”
  • „Mapa interesariuszy modelu współpracy”
  • „Baza danych na temat usług i narzędzi dostępnych dla osób nieaktywnych zawodowo oraz osób zagrożonych wykluczeniem”
  • „Charakterystyka instytucji wsparcia”
  • „Systematyka i charakterystyka grup zagrożonych wykluczeniem zawodowym oraz nieaktywnych zawodowo”
  • „Model współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, podmiotami i organizacjami zajmującymi się aktywizacją zawodową w celu skoordynowania i zwiększenia skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i ograniczenia jego skutków” (stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).

Dokumenty, o których mowa powyżej zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy, z wyłączeniem dokumentu stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

 • spotka się z przedstawicielami Zamawiającego oraz Ekspertem w celu szczegółowego omówienia koncepcji Narzędzia IT,
 • opracuje następujące propozycje prototypów oraz produkty (opisane szczegółowo w części zatytułowanej Opis komponentów oraz w tab. Zestawienie prototypów),

 

Tab. Zestawienie prototypów

Nazwa prototypu/produktu

Krótki opis

Dodatkowe informacje

„Księga tożsamości wizualnej narzędzia IT”

Księga tożsamości będzie obejmował co najmniej:

- proponowaną kolorystykę strony,

- rodzaj i wielkość stosowanych czcionek,

- rodzaje poszczególnych ekranów prezentujących treści Narzędzia IT.

Jedna prototyp który będzie stanowił podstawę dla dalszych prac na etapie wykonania Narzędzia IT.

„Prototyp Komponentu 1. Jak pracować z narzędziem”

Prototyp będzie obejmował co najmniej:

- wygląd strony logowania do Narzędzia IT,

- wygląd ekranu powitalnego,

- wygląd i rozmieszczenie treści w ramach Komponentu 1.

Jeden prototyp, który będzie stanowił podstawę dla dalszych prac na etapie wykonania Narzędzia IT.

„Prototyp Komponentu 2. Zaplanuj wsparcie, Moduł I – Diagnoza potrzeb”

Prototyp będzie obejmował co najmniej:

- wygląd poszczególnych ekranów Modułu I oraz przejść między nimi,

- sposób rozmieszczenia treści.

Jeden prototyp, który będzie stanowił podstawę dla dalszych prac na etapie wykonania Narzędzia IT.

„Prototyp Komponentu 2. Zaplanuj wsparcie, Moduł II – Indywidualna ścieżka wsparcia”

Prototyp będzie obejmował co najmniej:

- wygląd poszczególnych ekranów Modułu II oraz przejść między nimi,

- sposób rozmieszczenie treści,

- sposób generowania i prezentacji wyników wyszukiwania.

Jeden prototyp, który będzie stanowił podstawę dla dalszych prac na etapie wykonania Narzędzia IT.

„Prototyp Komponentu 2. Zaplanuj wsparcie, Moduł III – Repozytorium”

Prototyp będzie obejmował:

- dostępne statystki i raporty w zakresie korzystania z Narzędzia IT.

Jeden prototyp, który będzie stanowił podstawę dla dalszych prac na etapie wykonania Narzędzia IT.

„Mechanizm wyszukiwania (algorytm)”

Mechanizm będzie pozwalał wyszukiwać najbardziej adekwatne i dostępne formy wsparcia dla osoby wspieranej w oparciu o listę cech osoby wspieranej.

Jeden prototyp, który będzie stanowił podstawę dla dalszych prac na etapie wykonania Narzędzia IT.

„Prototyp komponentu 3. Podmioty aktywizacyjne w Warszawie”

Prototyp będzie obejmował co najmniej: Kartę podmiotu i Kartę projektu umożliwiające samodzielne wprowadzanie danych.

Jeden prototyp, który będzie stanowił podstawę dla dalszych prac na etapie wykonania Narzędzia IT.

„Prototyp komponentu 4. Rodzaje podmiotów aktywizacyjnych”

Prototyp będzie obejmował co najmniej:

- wygląd poszczególnych ekranów,

- sposób prezentacji treści,

możliwości powiązania treści i przechodzenia z Komponentu 4. do Komponentu 3.,

- możliwość edytowania i wprowadzania zmian w treści.

Jeden prototyp, który będzie stanowił podstawę dla dalszych prac na etapie wykonania Narzędzia IT.

 

 • przeprowadzi test prototypu Komponentu 2. Zaplanuj wsparcie, Moduł II – Indywidualna ścieżka wsparcia” z grupą testującą wskazaną przez Zamawiającego,  składającą się z przedstawicieli podmiotów aktywizacyjnych z Warszawy (przyszłych użytkowników Narzędzia IT), której zadaniem będzie testowanie i zgłaszanie uwag do zaproponowanych prototypów. Zamawiający zapewni salę oraz sprzęt do przeprowadzenia testów z udziałem grupy testującej,
 • podda prototypy, o których mowa w części zatytułowanej Opis komponentów oraz w tab. Zestawienie prototypów, ocenie Zamawiającego i Eksperta w celu wprowadzenia niezbędnych zmian i dokonania wyboru prototypów dla wykonania Narzędzia IT,
 • opracuje ostateczną wersję prototypu uwzględniającą uwagi grupy testującej, Eksperta oraz Zamawiającego, który zostanie wykorzystany na etapie wykonania Narzędzia IT.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą po etapie Prototypowania w przypadku, jeśli zaproponowane prototypy nie będą gwarantowały realizacji celów zamówienia i będą niskiej jakości, pomimo zgłaszanych przez Zamawiającego uwag i propozycji ich modyfikacji. W takim przypadku Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemne uzasadnienie odstąpienia od umowy zawierające listę uwag i zastrzeżeń.

Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie za wykonanie Etapu Prototypowania proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac.  Etap Prototypowania  zostanie odebrany przez Zamawiającego Protokołem Odbioru, który zostanie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Przekazana przez Zamawiającego lista uwag i zastrzeżeń do Etapu Prototypowania, zostanie zawarta w Protokole Odbioru i będzie podstawą do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości od 5% do 15%  wynagrodzenia przewidzianego za nienależyte wykonanie Etapu Prototypownia, a zatem niezgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.  Kara umowna zostanie potrącona Wykonawcy z kwoty Wynagrodzenia. W sytuacji, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kary umownej z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej.

 

Etap 2. Wykonanie Narzędzia IT

W ramach etapu wykonania Narzędzia IT Wykonawca:

 • wykona Narzędzie IT na podstawie prototypu opracowanego w ramach Etapu 1,
 • podda Narzędzie IT  testowaniu przez grupę testującą, wskazaną przez Zamawiającego  składającą się z przedstawicieli podmiotów aktywizacyjnych z Warszawy (przyszłych użytkowników narzędzia IT), której zadaniem będzie testowanie i zgłaszanie uwag do zaproponowanego Narzędzia IT. Zamawiający zapewni salę oraz sprzęt do przeprowadzenia testów z udziałem grupy testującej,
 • podda Narzędzie IT  testowaniu przez Zamawiającego. Zamawiający zapewni salę oraz sprzęt do przeprowadzenia testów z udziałem grupy testującej,
 • wprowadzi niezbędne zmiany w Narzędziu IT, zgodnie ze wskazaniami zgłoszonymi przez grupę testującą,
 • przeprowadzi testy działania Systemu, o których mowa w części „Dodatkowe informacje o Narzędziu IT, a następnie przedstawi Zmawiającemu dokumentację z przeprowadzonych testów,
 • udostępni Narzędzie IT Ekspertowi, który dokona ewaluacji narzędzia i opracuje Raport z ewaluacji z uwzględnieniem uwag  Zamawiającego, wprowadzi niezbędne zmiany w Narzędziu IT, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Raporcie z ewaluacji,
 • przeszkoli użytkowników narzędzia i administratora Narzędzi IT (oraz wybranych administratorów podmiotów aktywizacyjnych) z obsługi Narzędzia. Wykonawca przeszkoli 50 użytkowników w podziale na grupy max. 10-12 osobowe. Szkolenie odbędzie się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w dni robocze w godz. 8.00-16.00. Czas trwania szkolenia dla jednej grupy użytkowników min. 5 godz.
 • udostępni Narzędzie IT dla użytkowników.

 

Etap 3. Odbiór Dokumentacji Technicznej i Kodów Źródłowych

W ramach etapu Wykonawca:

 • przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczną Narzędzia IT oraz Kody Źródłowe,
 • po zatwierdzeniu Narzędzia IT przez Zamawiającego Wykonawca weźmie aktywny udział
  w przeprowadzeniu działania promującego Narzędzie IT wśród pracowników podmiotów aktywizacyjnych w Warszawie w formie seminarium dla min. 50 osób, w ramach którego zaprezentuje Narzędzie IT i jego funkcjonalność. Zapewnienie usługi cateringowej oraz sali
  w czasie seminarium będzie należało do Zamawiającego. Seminarium odbędzie się w dni robocze, czas trwania spotkania to min. 4 godz.

 

I. 2. Współpraca przy realizacji zamówienia

Zadanie będzie realizowane we współpracy z:

 • przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy,
 • Ekspertem.

 

I.3. Wymagania ogólne

 

Prawa autorskie:

Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe do Narzędzia IT na Zamawiającego na zasadach opisanych w Umowie.

 


 

Założenia ogólne do metodyki realizacji projektu:

Przystępując do realizacji projektu, Zamawiający wymaga od Wykonawcy współpracy na zasadach bliskiej i bogatej komunikacji. Konieczne dla Zamawiającego elementy współpracy to:

 1. wypracowanie reguł komunikacji w projekcie wraz z określeniem częstotliwości, formy i kanałów przesyłania dokumentacji projektowej, w szczególności dotyczącej postępów prac,
 2. zdefiniowanie Zespołu projektowego zapewniającego niezbędne dla realizacji projektu kompetencje , poinformowanie Zamawiającego o przydziale ról w projekcie,
 3. wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym,
 4. bezzwłoczne przedstawianie na żądanie Zamawiającego drogą mailową raportu z postępu realizacji usługi,
 5. niezwłoczne informowanie o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach
  w realizacji usługi w stosunku do harmonogramu, a także innych zagadnieniach istotnych z punktu widzenia realizacji usługi,
 6. regularne spotkania robocze/projektowe z Zamawiającym w celu konsultacji procesu realizacji usługi. Wszystkie spotkania będą się odbywały na terenie m.st. Warszawy w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego (oznacza to jednocześnie, że koszty wynajęcia miejsc na wszystkie spotkania ponosi Zamawiający, a Wykonawca nie powinien ich wliczać w koszty usługi).

 

Etapy projektu:

Zamawiający dzieli projekt na etapy.

Dla poszczególnych etapów, Zamawiający określa ramy czasowe określone w OPZ stanowiącym Załącznik nr 1.

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy opracuje szczegółowy harmonogram realizacji Przedmiotu Zamówienia, uwzględniający postanowienia umowy oraz zawierający plan testów Systemu, w tym testów wydajności i bezpieczeństwa oraz inne niezbędne elementy, w tym reguły komunikacji w zakresie realizacji Przedmiotu Zamówienia.

 

Budowa Systemu

Budowa bazy danych

Baza danych systemu zbudowana będzie w sposób przejrzysty, oparta na relacjach i znormalizowana. System nie będzie stosował technik zaciemniania danych lub ich struktury, a szyfrowanie danych stosowane będzie jedynie w celu ich ochrony przed nieautoryzowanym, niezgodnym z prawem użyciem. W każdym przypadku szyfrowania danych wraz systemem dostarczane będą:

 • opis algorytmu wykorzystywanego do zaszyfrowania danych wraz z użytymi kluczami,
 • opis sposobu odszyfrowania danych wraz z niezbędnymi do tego celu kluczami,
 • gotowe Narzędzie IT, możliwe do natychmiastowego uruchomienia w środowisku Urzędu m.st. Warszawy, implementujące algorytm opisany powyżej i pozwalające na odszyfrowanie danych.

 

Kody Źródłowe Systemu

Kod źródłowy zbudowany będzie  warstwowo, dobrze udokumentowany, a jego struktura będzie przejrzysta. Nie będą stosowane żadne techniki zaciemniania kodu.

 

Gwarancja:

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne Systemu.

Okres gwarancji wynosi minimum 12 miesiące. Termin ten biegnie od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

Gwarantowany czas naprawy błędu krytycznego, uniemożliwiającego użytkownikom pracę
w narzędziu, podlegającego naprawie gwarancyjnej, ustala się na maksimum 48 godzin. Niedotrzymanie terminu skutkować będzie naliczaniem kar umownych.

 

Wymagania dla Systemu:

Nr.

Wymaganie

 1.  

System będzie udokumentowany zgodnie z obowiązującym w UM standardem opisanym w  Załączniku nr 4.

 1.  

System będzie zbudowany w oparciu o przyjęte w UM pryncypia w zakresie architektury systemów informatycznych zawarte w Załączniku nr 5

 1.  

System zbudowany będzie w modelu trójwarstwowym.

 1.  

System operacyjny: akceptowane przez Zamawiającego systemy operacyjne opisane są w Załączniku nr 5

 1.  

Baza danych: akceptowane przez Zamawiającego systemy bazodanowe opisane są w Załączniku nr 5

 1.  

Wykonawca zaproponuje odpowiednio wydajną, skalowalną architekturę Systemu.

 1.  

Użytkownicy korzystać będą z Systemu przez interfejsy udostępnione przez przeglądarki internetowe z wykorzystaniem portu TCP 443 (HTTPS).

 1.  

Wykonawca przeprowadzi optymalizację Portalu pod najpopularniejsze wyszukiwarki internetowe na podstawie uprzednio uzgodnionego z Zamawiającym planu.

 1.  

System musi być odpowiednio zabezpieczony przed atakami na systemy informatyczne.

 1.  

System powinien zapewniać ochronę przed próbami nieautoryzowanego dostępu kont użytkowników (np. blokowanie konta po kilku próbach błędnego wpisania hasła użytkownika).

 1.  

Kodowanie polskich znaków diakrytycznych musi być zrealizowane w standardzie UTF-8

 

Wymagania w zakresie interfejsu użytkownika:

Nr.

Wymaganie

 1.  

Liczba wymaganych interakcji klienta z warstwą widoku po stronie serwera powinna zostać zminimalizowana. Warstwa widoku musi wykorzystywać technologie wspomagające wykonanie czynności po stronie klienta (np. weryfikacja pól formularzy).

 1.  

Elementy interfejsu pełniące w systemie te same funkcje muszą znajdować się w stałym, określonym miejscu, pozwalając użytkownikowi na szybkie ich odnalezienie i zastosowanie (np. przyciski zamknięcia, zapisania, odwołania do pomocy systemowej itp.).

 1.  

Rozmieszczenie elementów musi być ustandaryzowane i jednolite w całym systemie.

 1.  

Klawisz „Tab” musi umożliwiać sekwencyjne i w ustalonym porządku poruszanie się między elementami interfejsu.

 1.  

Komunikaty prezentowane przez system muszą być jednolite w formie i treści, w każdym odrębnym przypadku (np. komunikat informujący o poprawnym przeprowadzeniu operacji, niepowodzeniu operacji, błędzie systemowym).

 1.  

Komunikaty muszą być jasne i zrozumiałe dla użytkownika oraz muszą być wyświetlane w języku polskim. Powinny one być jak najkrótsze, a tam gdzie to możliwe zastosowane powinny być ikonografiki i metafory (graficzne odwołanie do powszechnej wiedzy, skojarzone z obsługą wybranej funkcji w programie).

 1.  

Pola typu data powinny być sprawdzane pod względem formatu wpisywania, a obok nich powinien być opis tego formatu (np. rrrr-mm-dd,). Dodatkowo powinna być kontrola logicznej poprawności daty (np. data urodzenia nie może być większa niż data dzisiejsza).

 1.  

System musi sprawdzać pod względem poprawności na etapie wprowadzania i edycji identyfikatory, np. kod pocztowy.

 1.  

Pola wymagalne powinny być oznaczone w sposób wyraźny i jednolity dla całego Systemu.

 

Wymagania w zakresie mechanizmu wyszukiwania:

Nr.

Wymaganie

 1.  

System ma udostępniać semantyczną wyszukiwarkę treści dla języka polskiego i zawierać mechanizm podpowiedzi dla wpisywanych fraz.

 1.  

Maksymalny czas oczekiwania na wynik wyszukiwania to 5 sekund dla 90% zapytań. Ocena dokonywana będzie na „standardowym” stanowisku w siedzibie Zmawiającego, czas mierzony od wybrania opcji „szukaj”, po wypełnieniu bazy treścią.

 1.  

Dla wyników wyszukiwania dostępne będą opcje filtrowania i sortowania wg uzgodnionych z Zamawiającym kryteriów.

 

Wymagania w zakresie zarządzania Treścią (Treść oznacza całokształt zawartości merytorycznej i funkcjonalnej Systemu).

Nr.

Wymaganie

 1.  

Treść musi posiadać następujący zestaw informacji, ustalanych przy wprowadzaniu ręcznie lub automatycznie i podlegających modyfikacjom w ustalonym zakresie, z uwzględnieniem zdefiniowanych uprawnień:

 1. informacja o Użytkowniku, który Treść wprowadził,
 2. data/godzina wprowadzenia Treści,
 3. historia zmian: data/godzina, Użytkownik.
 1.  

Minimalny oczekiwany przez Zamawiającego zestaw funkcjonalności, jakie spełniać musi edytor Treści opisuje poniższa lista:

1)      Pogrubienie, pochylenie, podkreślenie tekstu, również za pomocą skrótów klawiszowych Ctrl-B, Ctrl-I, Ctrl-U, przekreślenie tekstu

2)      Wyrównanie do lewej, prawej, centrowanie, justowanie akapitów

3)      Tworzenie list numerowanych i punktowanych

4)      Wcięcie tekstu, tworzenie nagłówków H2-H7, indeks górny, indeks dolny

5)      Wycinanie, kopiowanie, wklejanie treści, również za pomocą skrótów klawiszowych Ctrl-X, Ctrl-C, Ctrl-V

6)      Cofanie i przywracanie zmian, również za pomocą skrótów klawiszowych Ctrl-Z, Ctrl‑Y

7)      Czyszczenie stylów wcześniej naniesionych na tekst

8)      Możliwość wyboru czcionki, zmiana koloru czcionki i tła tekstu

9)      Wstawianie separatora i znaków specjalnych

10)   Umożliwienie wklejania treści w co najmniej trzech trybach, czysty tekst, tekst formatowany, tekst wklejany z dokumentu Microsoft Word lub Excel z zachowaniem formatowania tekstu, tabel, usuwaniem wszelakich znaczników FONT czy SPAN oraz deklaracji rozmiarów komórek tabel,

11)   Tagowanie treści za pomocą słów kluczowych (wybór z predefiniowanej listy oraz możliwość zgłoszenia nowego tagu)

12)   Możliwość dodania opcji komentowania danej treści przez użytkowników

13)   Możliwość tworzenie i edycja tabel.

 1.  

Automatyczny zapis wersji roboczej aktualnie edytowanej treści.

 1.  

System udostępni funkcjonalności ułatwiające współużytkowanie Treści przez Użytkowników.

 1.  

System musi posiadać możliwość eksportowania wszystkich zestawień do plików w formacie Microsoft Word lub Excel.

 

II.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Usługa będzie realizowana przez Wykonawcę zgodnie z poniższym harmonogramem:

Nazwa etapu

Termin realizacji

Etap 1. Prototypowanie (user experience)

3 miesiące od podpisania Umowy

Etap 2. Wykonanie narzędzia IT

6 miesięcy od podpisania Umowy

Etap 3. Przekazanie Dokumentacji Technicznej i Kodów Źródłowych

6 miesięcy od podpisania Umowy

 

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAMÓWIENIA

III.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2.    posiadania wiedzy i doświadczenia,

3.    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

III.2. Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt III.1 ppkt 2. Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej dwie usługi o podobnym charakterze, tzn. projektowania, wykonania i wdrożenia narzędzia IT, z których każde:

 • było obsługiwane przez co najmniej 10 użytkowników;
 • było o wartości co najmniej 30 tys. PLN brutto

Wykonawca wykaże spełnienie tego warunku w Załączniku nr 6 do Zapytania ofertowego w tabeli

nr 1.

 

III.3. Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt III.1. ppkt 3. Wykonawcy wykażą, że dysponują zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających następujące minimalne kwalifikacje:

 1. Kierownik Projektu:
 • pełnił funkcję Kierownika Projektu w co najmniej 1 projekcie, zakończonym podpisaniem protokołu odbioru bez zastrzeżeń, referencjami bądź innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie projektu.

 

 1. Specjalista ds. Wdrożeń (co najmniej 2 osoby) w tym:

a)       Specjalista ds. Analizy Systemowej,

 • brał udział w co najmniej dwóch projektach zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat w zakresie zbierania i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych, opracowania modelu danych, przepływu danych pomiędzy systemami, opracowania modelu funkcjonalnego całego systemu.

b)      Programista:

 • brał udział w co najmniej dwóch projektach zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat obejmujących zakresem wytworzenie i wdrożenie Narzędzia IT, w których wykorzystywane były rozwiązania programistyczne, bazodanowe właściwe dla proponowanej technologii wykonania Narzędzia.

 

Rolę a i b może pełnić ta sama osoba.

Rolę 1 i 2 może pełnić ta sama osoba.

Wykonawca wykaże spełnienie tego warunku w Załączniku nr 6 do Zapytania ofertowego w tabeli
nr 2.

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

 

 

Nazwa kryterium 

Waga procentowa 

 1. 1.        

cena brutto 

60 % 

 1. 2.        

doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia 

30 % 

 1. 3.        

warunki świadczenia gwarancji 

10% 

 

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

 

P = C + D + G

 

Gdzie:

P – suma liczby punktów Oferty we wszystkich kryteriach

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cenowym

D – liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenia osób wskazanych do realizacji zamówienia

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium warunków świadczenia usług gwarancyjnych

IV.1. Ocena oferty w kryterium cenowym zostanie obliczona w następujący sposób:

 

 

 

Liczba punktów będzie zaokrąglona z dokładnością do czterech lub w razie konieczności do sześciu miejsc po przecinku.

 

IV.2. Ocena oferty w kryterium doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia zostanie obliczona w następujący sposób:

 

 

 

Liczba punktów będzie zaokrąglona z dokładnością do czterech lub w razie konieczności do sześciu miejsc po przecinku.

Sposób punktowania/oceny doświadczenia osób wskazanych do realizacji zamówienia:

Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia

Kryterium dotyczy doświadczenia osób wskazanych do realizacji zamówienia

 

a) Kierownik Projektu:

 • Realizacja 1 projektu – 0 pkt
 • Realizacja 2 projektów – 1 pkt
 • Realizacja 3 i więcej projektów – 3 pkt
 • Dodatkowo, posiadanie certyfikatu PRINCE2 Foundation lub równoważnego, wydany przez uprawniony podmiot na podstawie zdanego egzaminu – 2 pkt
 • Dodatkowo, posiadanie certyfikatu PRINCE2 Professional lub równoważnego, wydany przez uprawniony podmiot na podstawie zdanego egzaminu – 3 pkt
 • Dodatkowo, realizacja minimum 1 projektu przedstawionego dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej - 4

Maksymalna liczba punktów dla Kierownika Projektu – 10 pkt

b) Specjalista ds. Wdrożeń (dla 2 osób):

 • Udział w realizacji 2 narzędzi IT – 0 pkt
 • Udział w realizacji 3 i więcej narzędzi IT – 3 pkt
 • Dodatkowo, udział w realizacji minimum 1 narzędzia IT, przedstawionego dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej  – 3 pkt
 • Dodatkowo, ukończenie specjalistycznego szkolenia dokumentującego znajomość narzędzi (w tym programistycznych) właściwych dla proponowanej technologii wykonania narzędzia IT – 4 pkt.

Maksymalna liczba punktów dla jednego Specjalisty ds. Wdrożeń – 10 pkt

 

Dodatkowo:

 • Przydzielenie do projektu 1 dodatkowej (powyżej 2) osoby o kompetencjach określonych w warunkach udziału w postepowaniu dla specjalisty ds. Wdrożeń – 4 pkt
 • Przydzielenie do projektu więcej niż 1 dodatkowej (powyżej 2) osoby o kompetencjach określonych w warunkach udziału w postepowaniu dla specjalisty ds. Wdrożeń  – 6 pkt

Maksymalna łączna liczba punktów w tym kryterium – 30 punktów

Wykonawca wykaże spełnienie tego kryterium w Załączniku nr 6 do Zapytania ofertowego w tabeli
nr 3.

 

IV.3. Ocena oferty w kryterium warunków świadczenia usług gwarancyjnych zostanie obliczona w następujący sposób:

 

 

 

Liczba punktów będzie zaokrąglona z dokładnością do czterech lub w razie konieczności do sześciu miejsc po przecinku.

         Sposób punktowania/oceny warunków świadczenia usług gwarancyjnych:

Warunki świadczenia usług gwarancyjnych/rękojmi

Kryterium dotyczy okresu trwania gwarancji oraz warunków SLA:

 

a) Okres gwarancji/rękojmi:

 • 12 miesięcy – 0 pkt
 •  18 miesięcy – 3 pkt
 • 24 miesiące i więcej – 5 pkt

b) Gwarantowany czas naprawy:

 • Gwarantowany czas naprawy błędu krytycznego maksymalnie 48 godzin – 0 pkt
 • Gwarantowany czas naprawy błędu krytycznego maksymalnie 24 godziny – 2 pkt
 • Gwarantowany czas naprawy błędu krytycznego maksymalnie 8 godzin – 5 pkt

Maksymalna łączna liczba punktów w tym kryterium – 10 punktów

Wykonawca wykaże spełnienie tego kryterium w Załączniku nr 6 do Zapytania ofertowego w tabeli
nr 4.

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

VI. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

VI.1. Oferta powinna zawierać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę, Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania Ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

VI.2. Ofertę należy złożyć na adres e-mail: mar.wojcik@um.warszawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2018 r. do godz. 16.00. Oferty, które zostaną dostarczone po terminie, zostaną odrzucone.

VII. ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA

VII.1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia nie więcej niż 111.280 zł brutto (słownie: sto jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych)

VII.2. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum. W przypadku konsorcjum osób prawnych bądź osób prawnych i osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum. Osoba wskazana do reprezentowania konsorcjum powinna dysponować pełnomocnictwem od członków konsorcjum.

VII.3. Dopuszcza się uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia nie później niż jeden dzień przed terminem składania ofert. O tym fakcie poinformowane będą wszystkie podmioty, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe.

VII.4. Termin płatności za realizację przedmiotu Zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z umową.

VII.5. Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy
i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

VII.6. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

VII.7. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

VII.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny  z Oferentami, którzy wezmą udział w niniejszym postępowaniu. W przypadku, gdy cena oferty uznanej, wg powyższych kryteriów (w tym po uwzględnieniu ewentualnych negocjacji cenowych),  za najkorzystniejszą, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu niniejszego zamówienia, może on wówczas unieważnić niniejsze zapytanie ofertowe.

VII.9. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość  podpisania Umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.

VII.10. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie z Wykonawcą. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie Zamówienia publicznego zostanie zawarte w umowie.

VII.10.1. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić jedynie w następujących przypadkach:

                                   a.         zaistnienie okoliczności siły wyższej, o której mowa w pkt VII.10.3., która będzie miała wpływ na termin realizacji i Przedmiot Zamówienia, co zostanie odpowiednio udokumentowane przez stronę wnioskującą o zmianę i potwierdzone przez drugą stronę,

                                   b.          zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Zamówienia, zaistniała po dacie zawarcia umowy,

                                   c.          stwierdzenie, że którekolwiek z postanowień umowy jest niezgodne z prawem lub zostałoby za takie prawomocnie uznane przez uprawniony do tego organ,

                                   d.          zmiany organizacyjne dotyczące Zamawiającego, których nie można było przewidzieć przed datą zawarcia umowy, mające wpływ na Przedmiot Zamówienia lub na warunki jego realizacji,

                                   e.         wykorzystania maksymalnego limitu procedur weryfikacji przez Zamawiającego każdego z etapów Przedmiotu Zamówienia, przekazanego przez Wykonawcę do odbioru.  Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminów realizacji Przedmiotu Zamówienia, określonych w umowie, maksymalnie  czas trwania procedury weryfikacyjnej przez Zamawiającego.

VII.10.2. Zmiany warunków umowy w następstwie przyczyn wymienionych w pkt. VII.10.1. mogą dotyczyć w szczególności:

 1. terminów realizacji Przedmiotu Zamówienia,
 2. procedur o charakterze formalnym.

VII.10.3. Za okoliczność siły wyższej Wykonawca i Zamawiający uznają zdarzenie zewnętrzne, nagłe, niepewne, którego żadna ze stron umowy przy zachowaniu należytej staranności nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia umowy, takie jak działania władz publicznych, działania wojenne, ataki terrorystyczne, strajk - z wyłączeniem strajku u Wykonawcy, klęski żywiołowe jak powódź, huragan, pożar, epidemia itp. zdarzenia, a także przypadki losowe związane z osobami kluczowymi dla realizacji Przedmiotu Zamówienia - pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie o fakcie wystąpienia takiej okoliczności i udokumentowaniu jej właściwymi dowodami. Jeżeli okres siły wyższej trwa dłużej niż trzy miesiące, Wykonawca i Zamawiający mają prawo odstąpić od dalszej realizacji umowy, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, po uprzednim wzajemnym pisemnym powiadomieniu.

VII.10.4. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy okoliczności wskazane VII.10.1. nie są spowodowane działaniem Wykonawcy bądź zaniechaniem działania przez Wykonawcę.

VII.10.5. W przypadku konieczności zmiany postanowień umowy, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany dostosować powiązane ze zmianą dokumenty.

VII.10.6. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą sporządzane jako aneksy do umowy zawierające datę i numer oraz podpisy wykonawcy i Zamawiającego.

VII.10.7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie Wynagrodzenia należnego z tytułu części umowy.

VII.10.8. Wykonawca i Zamawiający ustalają, że istotną zmianą okoliczności powodującą, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym może być w szczególności sytuacja, w której zamówienie może być zrealizowane siłami własnymi Zamawiającego.

VII.11. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na wzorze przygotowanym przez Zamawiającego.

VII.12. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.

VII.13 Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

VII.14 W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej.

 

VIII. Załączniki

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – „Model współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, podmiotami i organizacjami zajmującymi się aktywizacją zawodową w celu skoordynowania i zwiększenia skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i ograniczenia jego skutków”

Załącznik nr 3 - Księga Identyfikacji Wizualnej Portalu Miejskiego

Załącznik nr 4 - Standard Dokumentacji Systemu Informatycznego v.0.02

Załącznik nr 5 – Minimalne Wymagania Techniczne dla Systemów Informatycznych

Załącznik nr 6 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna RODO

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_-_narzedzie_it.pdf, rozmiar pliku: 926.53 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
  (plik: zalacznik_nr_1_-_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf, rozmiar pliku: 561.83 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2 -Model współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, podmiotami i organizacjami zajmującymi się aktywizacją zawodową
  (plik: zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego_-_model_wspolpracy_pomiedzy_roznymi_instytucjami.pdf, rozmiar pliku: 858.35 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3 - Księga Identyfikacji Wizualnej Portalu Miejskiego
  (plik: zalacznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego-_ksiega_identyfikacji_wizualnej_portalu_miejskiego.pdf, rozmiar pliku: 7208.23 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik nr 4 - Standard Dokumentacji Systemu Informatycznego v.0.02
  (plik: zalacznik_nr_4_-_standard_dokumentacji_systemu_informatycznego.pdf, rozmiar pliku: 4174.92 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Załącznik nr 5 - Minimalne Wymagania Techniczne dla Systemów Informatycznych
  (plik: zalacznik_nr_5_do_zapytania_ofertowego_-_minimalne_wymagania_techniczne_dla_systemow_it.pdf, rozmiar pliku: 5947.77 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Załącznik nr 6 - formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_nr_6_do_zapytania_ofertowego_-_formularz_ofertowy.doc, rozmiar pliku: 338.5 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna RODO
  (plik: zalacznik_nr_7-_rodo_klauzula_informacyjna.pdf, rozmiar pliku: 242.61 KB)
  Pobierz