Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Zapytanie ofertowe na wynajem sali konferencyjnej w ramach projektu BEST

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 7 Lutego, 2020 - 13:31, awesolowska

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali konferencyjnej na potrzeby organizacji seminarium w terminie 26 i 27 maja 2020 r.

Sala musi spełniać poniższe warunki:

a) Być zlokalizowana w Warszawie, w odległości ok. 5 minut do przystanku komunikacji miejskiej, z którego można dostać się do Centrum Warszawy, licząc od Dw. Centralnego (najkrótsza trasa dojazdu, a nie w linii prostej) w ok. 15 minut.

b) W pobliżu sali powinny  być zlokalizowane przynajmniej dwa hotele w odległości maksymalnej ok. 1,2 km    pozwalającej na dojście na piechotę w ok. 20 minut. Wskazane jest, aby hotele miały różną ofertę budżetową.

c) Pojemność Sali: 100 osób w ustawieniu teatralnym, wyposażona w krzesła oraz stół prezydialny lub mównicę.

d) Lokalizacja Sali w miejscu pozwalającym na przeprowadzenie części zajęć warsztatowych nad brzegiem Wisły  bez konieczności przemieszczania się środkami transportu, możliwy dostęp na piechotę.

e) Odpowiednie oświetlenie sali: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali w miarę potrzeb.

f) Sala ma być wyposażona w sprzęt multimedialny i nagłaśniający w tym: laptop/notebook, 1 rzutnik z pilotem oraz 1 podwieszany ekrany do rzutnika, nagłośnienie, min. 3 mikrofony – w tym przynajmniej 2 bezprzewodowe oraz ma być zapewniony dostęp do bezprzewodowego Internetu.

g) Zapewnienie możliwości zainstalowania urządzeń do tłumaczenia symultanicznego.

h) Zapewnienie obsługi technicznej podczas trwania seminarium.

i)  Wyposażenie sali w klimatyzację z możliwością regulacji temperatury.

j) Miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej.

k) Dostępność bezpłatnych miejsc parkingowych dla części uczestników seminarium.

l) Przybliżony czas wynajmu sali konferencyjnej każdego dnia: 8 h.

m) Zapewnienie zaplecza dla firmy cateringowej wskazanej przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

2.Termin realizacji zamówienia: 26 i 27 maja 2020 r.

3.Warunki udziału w postępowaniu:

3.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniższe warunki:

a) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

b) dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i potencjałem osobowym gwarantującym rzetelne wykonanie zamówienia,

d) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.

W trakcie oceny ofert, Zamawiający może żądać do Wykonawcy dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wskazanych usług.

3.2. Wypełnienie formularza ofertowego – Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego.

4. Kryteria oceny ofert: Cena – waga 100% - Zamawiający wybierze ofertę spełniająca warunki zamówienia, o najniższej zaproponowanej pośród ofert cenie.

5. Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednio wagi punktowe:

6. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną za pomocą wzoru zamieszczonego w punkcie 5.

7. Termin składania ofert: 17.02.2020 r. godz. 12:00.

8. Termin związania ofertą: Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania oferty.

9. Termin i zasady zawarcia umowy: Zamawiający zawiadomi podmiot wyłoniony w wyniku przeprowadzonej procedury o miejscu i terminie zawarcia umowy, najpóźniej w terminie 10 dni od dnia rozstrzygnięcia.

10.Oferty, które nie spełnią warunków (a-m) określonych w zapytaniu ofertowym  zostaną przez Zamawiającego odrzucone.

11. Oferenci będący osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, na etapie składania ofert zobowiązani są do złożenia oświadczenia, zgodnie ze wzorem określonym
w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

12. Oferenci będący osobami prawnymi na etapie składania ofert zobowiązani są do złożenia oświadczenia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

13. W załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego została określona klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych, z którą Wykonawca ma obowiązek zapoznania się.

14. Ofertę prosimy przesłać:

Pocztą elektroniczną na adres mailowy: pkrolak@um.warszawa.pl oraz wgrelik@um.warszawa.pl
(w tym wypadku proszę zwrócić się o potwierdzenie otrzymania od nas oferty) lub pocztą na adres:

Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

Osobą prowadzącą postępowanie jest Pan Paweł Królak tel. +48224433616,
e-mail: pkrolak@um.warszawa.pl oraz Pani Weronika Grelik tel. +48224433608,
e-mail: wgrelik@um.warszawa.pl

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: oferta_skan_07_02_2020.pdf, rozmiar pliku: 1144.69 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 i 2 do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_nr_1-2_do_zapytania_ofertowego.docx, rozmiar pliku: 19.03 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  FORMULARZ OFERTOWY
  (plik: zalacznik_nr_4_do_zapytania_ofertowego_formularz_oferty.doc, rozmiar pliku: 83 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  (plik: zal.3_rodo_kaluzula_informacyjna_oferty.docx, rozmiar pliku: 65.21 KB)
  Pobierz