Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Zapytanie ofertowe na wykonanie koreferatu założeń finansowych projektu

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 11 Lutego, 2019 - 11:57, jkrzyzanowski

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 

 1. 1.   Przedmiot zamówienia: Wykonanie koreferatu do założeń finansowych projektu pn. Przebudowa i zagospodarowanie budynku Hali Gwardii, położonego przy pl. Mirowskim w Warszawie.
 2. Przedmiot zamówienia powinien zostać sporządzony w odniesieniu do programu funkcjonalno - użytkowego dla ww. przedsięwzięcia, który zostanie przekazany przez Zamawiającego.
 3. Zadaniem Wykonawcy będzie weryfikacja założeń finansowych (wartość kosztorysowa inwestycji oraz model biznesowy) zawartych w programie funkcjonalno – użytkowym.
 4. Wykonawca przeanalizuje dodatkowo wpływ włączenia do planowanego postępowania koncesyjnego na wybór partnera prywatnego dla ww. projektu nieruchomości położonej pomiędzy budynkiem Hali Gwardii a Pałacem Lubomirskich, położonej obecnie częściowo na działkach nr 31 i 36/9 z obrębu 50303 z przeznaczeniem zgodnym ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, na model finansowania przedsięwzięcia. Zamawiający przekaże Wykonawcy analizy wykonane w celu uruchomienia postępowania koncesyjnego na wybór partnera prywatnego dla przebudowy i zagospodarowania budynku Hali Gwardii.
 5. Opracowanie należy sporządzić w 2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej.

 

2.   Termin realizacji zamówienia2 tygodnie od dnia podpisania umowy.

 

3.   Warunki udziału w postępowaniu:

 • Warunek dysponowania lub wykazania, że Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, co najmniej w następującym zakresie:

- osoby lub osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, która brała udział w przygotowaniu min. 2 koncepcji lub projektów budowlanych remontu, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy budynków zabytkowych o powierzchni użytkowej min. 5000 m2 każdy oraz

- osoba posiadająca min. 2 letnią praktykę projektową lub budowlaną przy zabytkach nieruchomych lub posiadająca ukończone wyższe studia w zakresie konserwacji zabytków oraz

- wykształcenie wyższe - ekonomista.

Kryterium oceniane na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego zał. 1 zapytania.

 • Złożenie oferty w wymaganym terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym;
 • Podpisanie oferty przez osobę uprawnioną;
 • Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym (zgodność z opisem przedmiotu zamówienia);
 • Złożenie oferty na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego zał. 1 do zapytania wraz z oświadczeniem i dokumentami potwierdzającymi należytą reprezentację Oferenta  na wzorze stanowiącym zał. 2 do zapytania;
 • Oferta powinna zawierać: koszt całościowy zamówienia netto oraz brutto z uwzględnieniem wszystkich kosztów realizacji zamówienia.

 

4.   Kryteria oceny ofert:

1)      cena 40%

sposób wyliczenia punktacji

Punkty przyznane za kryterium: „cena za realizację zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:

C = Cmin /Cx × 100 punktów × 30%

 

gdzie:

C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę,

Cmin - cena minimalna (z VAT) zaoferowana przez Wykonawcę w postępowaniu dotyczącym wykonania opracowania,

Cx - cena (z VAT) podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

 

2)      Doświadczenie  - waga kryterium – 60 %

 

Kryterium doświadczenie Wykonawcy:

a)         w zakresie wykonanych koncepcji architektoniczno-funkcjonalnych lub projektów budowlanych dla przebudowy obiektów zabytkowych wraz z analizą finansową, w miastach powyżej 500.000 mieszkańców, zakończonych w przeciągu 3 lat od dnia złożenia oferty

sposób wyliczenia punktacji

D = D1/D2*100punktów*60%

gdzie:

D – punkty za doświadczenie

D1 – ilość wykonanych koncepcji architektoniczno-funkcjonalnych lub projektów budowlanych wraz z analizą finansową dla przebudowy obiektów zabytkowych

D2 – maksymalna ilość wykonanych koncepcji architektoniczno-funkcjonalnych lub projektów budowlanych wraz z analizą finansową dla przebudowy obiektów zabytkowych z otrzymanych ofert. Zamawiający nie będzie oceniał ilości wykonanych koncepcji architektoniczno-urbanistycznych powyżej 10. Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punktów.

Kryterium oceniane na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego zał. 1 zapytania i portfolio projektów załączonego do oferty.

 

5. Pozostałe zasady wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w następujących przypadkach:

 • gdy zawiera rażąco niską cenę – gdy Oferent nie odpowie na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny lub gdy Zamawiający uzna wyjaśnienia za niewystarczające. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących zaproponowanej przez niego ceny w przypadku, gdy cena ta jest niższa o co najmniej 30% od pozostałych złożonych ofert lub wartości zamówienia (w przypadku, gdy została złożona jedna oferta).
 • gdy nie spełni warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentami, którzy wezmą udział w niniejszym postępowaniu.

W przypadku, gdy cena oferty uznanej, wg poniższych kryteriów (w tym po uwzględnieniu ew. negocjacji cenowych), za najkorzystniejszą, przewyższa kwotę, która Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu niniejszego zamówienia, może on wówczas unieważnić niniejsze zapytanie ofertowe.

Zamawiający może również unieważnić niniejsze zapytanie ofertowe w przypadku, gdy okaże się, że jego wykonanie jest niecelowe.

 

6. Warunki zmiany umowy i inne postanowienia istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia:

Umowa dot. realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa (sekretariat).

Płatność za wykonanie usługi nastąpi w ciągu 21 dni od otrzymania faktury wystawionej na podstawie pozytywnego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

 

7. Termin składania ofert: 18 lutego 2019 r. do godz. 15:00.

Ofertę wraz z załącznikami prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie (Agnieszka Lizis, tel.: 502753579): alizis@um.warszawa.pl lub pocztą na adres: Biuro Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa (decyduje data wpływu).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, rozmiar pliku: 5668.09 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
  (plik: zal._1_-_formularz_ofertowy.doc, rozmiar pliku: 54.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Zał. nr 2 - Oświadczenie oferenta
  (plik: zal._2-_oswiadczenia_oferenta.doc, rozmiar pliku: 49 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Wyjaśnienia
  (plik: wyjasnienia.pdf, rozmiar pliku: 291.08 KB)
  Pobierz