Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Zapytanie ofertowe na wyłonienie operatora projektu pilotażowego

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 14 Września, 2018 - 14:36, jkrzyzanowski

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

 

Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy realizuje projekt „Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów o wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego” realizowany w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Europa Środkowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt Forget Heritage służy:

-        podniesieniu kompetencji przedstawicieli sektora publicznego (władze miejskie) i sektora prywatnego (sektor kultury, branże kreatywne) dotyczących zarządzania obiektami (zabytkami) znajdującymi się w trudnym położeniu z powodu częściowej lub całkowitej utraty ich pierwotnych funkcji dla miasta (np. dawne obiekty użyteczności publicznej, obiekty postindustrialne).

-        wypracowaniu i przetestowaniu lokalnych modeli zarządzania wspomnianymi obiektami poddawanymi rewitalizacji, które mogą być miejscami rozwoju działań kulturalnych i branż kreatywnych (kooperacja publicznych właścicieli, publicznych lub prywatnych operatorów obiektów oraz firm, organizacji i instytucji z sektora kultury i branż kreatywnych).

-        upowszechnieniu metod zarządzania takimi obiektami, promocji współpracy lokalnej dotyczącej kooperacji sektora publicznego i prywatnego w tworzeniu programów wykorzystujących potencjał „trudnego” dziedzictwa oraz udostępnianiu know how na temat rozwoju lokalnego poprzez powtórne nadawanie funkcji opuszczonym obiektom czy zapomnianemu dziedzictwu.

W wyniku projektu zostaną wypracowane modele zarządzania obiektami zapomnianego dziedzictwa w kontekście rozwoju sektora kultury i branż kreatywnych, które będą replikowalne przez miasta z podobnym potencjałem/wyzwaniem. W Warszawie obiektem działań pilotażowych służących wypracowaniu lokalnego modelu jest Centrum Kreatywności Nowa Praga (CKNP) mieszczące się przy ul. Targowej 80 oraz ul. Inżynierskiej 3. W założeniu CKNP będzie przeznaczone dla przedsiębiorców z branż kreatywnych i innowacyjnych (designerów, projektantów 3D, grafików, rzemieślników, fotografów, muzyków, itp.), artystów, lokalnych animatorów kultury, mieszkańców Pragi i całej Warszawy. Będzie to miejsce doskonalenia umiejętności i odkrywania talentów, integracji i wymiany wiedzy propagowania idei aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz rozwijania twórczych aspektów przedsiębiorczości.

Na koncepcję architektoniczną Centrum Kreatywności Nowa Praga został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs architektoniczny. Więcej informacji oraz wyniki konkursu dostępne są na stronie organizatora konkursu - Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta http://szrm.pl/ogloszenie-o-konkursie-nr-2017s-242-504031/ 

Projekt Pilotażowy pn. Innowacje w dzielnicy Praga Północ - Centrum Kreatywności Nowa Praga ma zostać zrealizowany na terenie CKNP w okresie od października 2018 do maja 2019. Działania pilotażowe powinny odnosić się do zagadnień nowych technologii i innowacji omówionych w Podręczniku zarządzania (stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), do rekomendacji zawartych w raporcie z LOKALNEJ OCENY EX-ANTE DOTYCZĄCEJ PROJEKTU PILOTAŻOWEGO CENTRUM KREATYWNOŚCI NOWA PRAGA (stanowi on załącznik nr. 4 do zapytania ofertowego) oraz do wniosków zawartych w raporcie z REALIZACJI ZOGNISKOWANYCH WYWIADÓW GRUPOWYCH (załącznik nr 5).

Siedzibą wskazaną na przeprowadzenie działań pilotażowych jest parterowy lokal usytuowany przed głównym wejściem do budynku Targowa 80 (ok. 200 m2) przeznaczony do najmu w drodze konkursu profilowanego uchwałą nr 10611/2018 Zarządu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy z dnia 01.08.2018. Tekst uchwały stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. Wybrany w postępowaniu Operator podpisze umowę na czasowy najem całości lub części tej przestrzeni z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Praga Północ (stawka 5 zł/m²). Istnieje możliwość wizji lokalnej przed złożeniem oferty, po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału Centrum Przedsiębiorczości Smolna. W tym celu można kontaktować się z panią Katarzyną Wrońską ( telefonicznie 22 443 34 91 lub mailowo kwronska@um.warszawa.pl).

Na potrzeby realizacji projektu pilotażowego po stronie Zamawiającego będzie kupno sprzętu o wartości ok 15 000 euro ( po wcześniej konsultacji z Operatorem Projektu Pilotażowego). Działania pilotażowe powinny, zgodnie z założeniami projektu Forget Heritage, „testować nowe narzędzia i metody oraz oceniać ich efektywność”.

Dodatkowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie http://firma.um.warszawa.pl/projekty/forget-heritage/ oraz www.forgetheritage.eu

 

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wyłonienie Operatora Projektu Pilotażowego pn. Innowacje w dzielnicy Praga Północ - Centrum Kreatywności Nowa Praga.

 

 1.       Opis przedmiotu zamówienia

Główne zadania Operatora Projektu Pilotażowego:

-        Przygotowanie planu działań CKNP  na okres 3 lat;

-        Realizacja w okresie od października 2018r. do maja 2019r. cyklu warsztatów oraz spotkań roboczych;

-        Wypracowanie, w toku warsztatów i spotkań, wytycznych do modelu zarządzania CKNP i przedstawienie ich w formie raportu w języku polskim i angielskim;

-        Wypracowanie w trakcie prowadzenia Projektu Pilotażowego marki miejsca oraz strategii komunikacji CKNP wraz z 3 letnim (do maja 2021) planem jej realizacji;

-        Reprezentowanie Projektu Pilotażowego na spotkaniach zewnętrznych (w tym podczas spotkania projektowego w Peczu w dniach 22-24 stycznia 2019r.).

Szczegółowy zakres zadań Operatora Projektu Pilotażowego:

a) działania administracyjne:

-        administracyjne i finansowe zarządzanie projektem;

-        zawarcie niezbędnych do realizacji Projektu Pilotażowego umów;

-        zatrudnienie dedykowanej osoby do prowadzenia projektu pilotażowego na przynajmniej okres 3 lat w oparciu o umowę o pracę finansowanej ze środków Operatora;

-        współpraca z koordynatorem projektu Forget Heritage z ramienia Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy w celu wydatkowania kwoty 15.000 euro przewidzianej na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji działań pilotażowych (np. narzędzi niezbędnych do stworzenia fablabów, laboratorium szybkiego prototypowania, laboratorium drukowania w 3D oraz cyfryzacji skanów 3D). Sprzęt ten stanie się wyposażeniem CKNP po zakończeniu pilotażu; 

-        dostarczanie sprawozdań merytorycznych i finansowych zgodnie z podpisaną umową.

b) działania merytoryczne i promocyjne:

 • październik  2018 –  maj 2019 – prowadzenie Projektu  Pilotażowego z wykorzystaniem środków przyznanych na ten cel oraz zakupionego sprzętu;

-        przygotowanie szczegółowego planu działań CKNP na okres 3 lat;

-        realizacja zaproponowanego w ofercie programu warsztatów i spotkań roboczych ( przynajmniej 150 godzin bezpłatnych dla uczestników). W ramach działań pilotażowych Operator ma możliwość przeprowadzania odpłatnych warsztatów i spotkań roboczych;

-        wypracowanie, w oparciu o prowadzone warsztaty i spotkania, wytycznych do modelu zarządzania CKNP (i zapisanie ich w formie planu działań w języku polskim i angielskim);

-        wypracowanie marki miejsca;

-        opracowanie 3-letniej strategii promocji CKNP;

-        informowanie, zgodnie z wymogami projektu Forget Heritage o prowadzonym Projekcie Pilotażowym;

-        rekrutacja uczestników na warsztaty;

-        udział jednego reprezentanta Operatora Projektu Pilotażowego w spotkaniu projektowym w Peczu w dniach 22-24 stycznia 2018r. podczas którego zostanie zaprezentowane sprawozdanie z działań pilotażowych;

-        współpraca z koordynatorem projektu Forget Heritage z ramienia Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy w przygotowaniu dokumentów raportujących działania pilotażowe; 

-        inne zadania wynikające z Podręcznika zarządzania wypracowanego, jako jeden z rezultatów projektu Forget Heritage. Stanowi on załącznik nr 3 do zapytania; 

-        stworzenie partnerstw z podmiotami działającymi w branżach kreatywnych i innowacyjnych (nowe technologie, rzemiosło, design, sztuka, projektowanie mody, ICT itp. ), które są zainteresowane współtworzeniem CKNP oraz ulokowaniem tam w przyszłości swojej działalności.

 • czerwiec 2019 - maj 2021 – współpraca z reprezentantem z ramienia Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy w realizacji planu działań CKNP (utrzymanie trwałości projektu po zakończeniu Projektu Pilotażowego).

-        informowanie o założeniach powstającego CKNP ze szczególnym uwzględnieniem lokalnej społeczności, reprezentantów branży kreatywnej i innowacyjnej, mediów lokalnych;

-        integracja społeczności skupionej wokół powstającego CKNP.

 

 

 2.       Środki przeznaczone na realizacje zadania:

-        105 700 zł

-        Środki na realizację zadania zostaną przekazane w co najmniej dwóch transzach ( w 2018r. i w 2019r.);

-        Oferta powinna zawierać plan finansowy realizacji programu na okres od października 2018r. do maja 2019r.;

-        Oferta powinna uwzględniać wyjaśnienie dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowalnych zawarte w zapytaniu;

-        Przewidziany budżet  powinien zostać wydany przed końcem 31 maja 2019r. Istnieje możliwość przedłużenia wydatkowania środków o 6 miesięcy, czyli do listopada 2019r. pod warunkiem przedłużenia terminu zakończenia całego projektu Forget Heritage. Ewentualne zmiany będą zawarte w aneksie do umowy;

-        W ramach wydatków po stronie Operatora będzie podpisanie umowy na czasowy najem całości lub części siedziby działań pilotażowym z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Praga Północ (stawka 5 zł/m².) na okres od października 2018r. do maja 2019r. Istnieje możliwość przedłużenia działalności w siedzibie działań pilotażowych o 6 miesięcy, czyli do listopada 2019r. pod warunkiem przedłużenia terminu zakończenia całego projektu Forget Heritage. Ewentualne zmiany będą zawarte w aneksie do umowy;

-        Po stronie Zamawiającego będzie wydatkowanie dodatkowej kwoty 15.000 euro przewidzianej na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji działań pilotażowych (np. narzędzi niezbędnych do stworzenia fablabów, laboratorium szybkiego prototypowania, laboratorium drukowania w 3D oraz cyfryzacji skanów 3D);

-        Po stronie Zamawiającego będzie opłacenie kosztów podróży jednego reprezentanta Operatora do Pecz: bilet lotniczy tam i z powrotem oraz hotel, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

 

3.       Zakres działań, które mogą być opłacone ze środków od Miasta (wykaz kosztów kwalifikowanych)

Mogą być pokryte następujące rodzaje kosztów:

1.       Koszty merytoryczne

2.       Koszty administracyjne

3.       Koszty działań promocyjno – informacyjnych

 

Za koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania uznaje się koszty:

 1. ponoszone w związku z działaniami opisanymi w ofercie, niezbędne i bezpośrednio związane z realizacja zadania, przebiegającą zgodnie z opisem tych działań;
 2. uwzględnione w kosztorysie (budżecie) zadania i umieszczone w ofercie;
 3. spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi,z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
 4. poniesione w terminie wskazanym w umowie;
 5. poparte właściwymi dowodami księgowymi (faktury, umowy oraz rachunki do umów) oraz prawidłowo odzwierciedlane w ewidencji księgowej, możliwe do zidentyfikowania  i zweryfikowania;
 6. zgodne z wytycznymi określonymi w regulaminie oraz odrębnymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Koszty, które w szczególności nie mogą zostać sfinansowane ze środków od Miasta:

 1. Koszty osobowe personelu zatrudnionego przez Operatora Projektu Pilotażowego;
 2. Koszty poniesione przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zadania określonego w umowie;
 3. Koszty nie mające bezpośredniego związku z uzgodnionymi w umowie działaniami w ramach zleconego zadania;
 4. Zakup gruntów, budowa bądź zakup budynków lub lokali;
 5. Zakup środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym osób prawnych;
 6. Zakupy i wydatki inwestycyjne, remonty i adaptacje pomieszczeń niebędących własnością Miasta;
 7. Odpisy amortyzacyjne;
 8. Ryczałt na jazdę (po mieście i poza miastem), abonamenty inne niż Internet i usługi telekomunikacyjne itp., których nie można jednoznacznie przypisać do realizowanego zadania;
 9. Wydatki poniesione na wyżywienie, poczęstunki, catering (nie dotyczy realizatorów i beneficjentów korzystających z noclegu);
 10. Leasing;
 11. Rezerwy na pokrycie przyszłych strat i zobowiązań;
 12. Wydatki z tytułu opłat i kar umownych, odsetek ustawowych i umownych;
 13. Koszty procesów sądowych;
 14. Nagrody premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacja zadania;
 15. Działalność gospodarcza, polityczna i religijna;
 16. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym: wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją  zadania (dla których podatek VAT jest kosztem): sporządzają kosztorysy w kwotach brutto  łącznie z podatkiem VAT; wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) sporządzają kosztorysy w kwotach netto, tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu.

 

4.       Warunki udziału w postępowaniu:

-        oferta została złożona w wymaganym terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym;

-        oferta została podpisana;

-        oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym (zgodność z opisem przedmiotu zamówienia);

-        oferta została złożona na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego zał. 1 do zapytania;

-        do oferty dołączono wymagane oświadczenie na wzorze stanowiącym zał. 2 do zapytania;

-        do oferty dołączono załączniki poświadczające wymagane przez Zamawiającego doświadczenie.

 

5.       Kryteria oceny ofert:

-        Cena;

-        Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia;

-        Doświadczenie Oferenta lub wskazanych przez niego Wykonawców.

 

6.       Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert:

 a.          Cena brutto oferty - 20%.

                Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

                                cena najniższej oferty

                Liczba punktów =  -------------------------------------- * 20

                                cena badanej oferty

b.          Koncepcja  - 50%.

          Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

                                              punkty przyznane oferentowi

Liczba punktów =  -------------------------------------------------- * 50

                                    najwyższa wartość spośród złożonych ofert

                                         za kryterium „koncepcja”

c.          Doświadczenie  - 30%.

          Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

                                              punkty przyznane oferentowi

Liczba punktów =  -------------------------------------------------- * 30

                                    najwyższa wartość spośród złożonych ofert

                                         za kryterium „doświadczenie”

 

7.       Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Ocena końcowa = liczba punktów w kryterium cena + liczba punktów w kryterium koncepcja + liczba punktów w kryterium doświadczenie. Łącznie badana oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Oferty zostaną ocenione przez 3-osobowy zespół składający się z przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy.

W celu weryfikacji złożonych ofert Zamawiający może zorganizować spotkanie z Oferentami, podczas którego zostaną zaprezentowane przygotowane przez Oferentów materiały. Każdy Oferent zostanie indywidualnie poinformowany o propozycji spotkania.

 

 

 

 

 

Opis sposobu punktacji :

Koncepcja

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie opisu koncepcji w ofercie. Przy ocenie brane będą pod uwagę:

-        dostosowanie oferty do wymienionych w zapytaniu zadań Operatora (0-10 pkt);

-        uwzględnienie kontekstu i uwarunkować lokalnych Projektu Pilotażowego (0-10 pkt);

-        dostosowanie zaproponowanego programu warsztatów i spotkań do warunków lokalowych w miejscu wskazanym do działań pilotażowych (0-10 pkt);

-        dostosowanie do wskazanych przez Oferenta grup docelowych zaproponowanego programu oraz zaproponowana liczba godzin warsztatów bezpłatnych ( przynajmniej 150 godzin) i i płatnych dla uczestników (0-10 pkt);

-        dostosowanie zaproponowanego w ofercie programu oraz metod pracy do celu jakim jest  opracowanie strategii promocji dla CKNP (0-10 pkt).

Maksymalna liczba punktów = 50 punktów.

Doświadczenie

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie dołączonych do oferty załączników. Przy ocenie brane będą pod uwagę:

–        doświadczenie w tworzeniu długoterminowych planów działania organizacji, firmy lub instytucji     (0-10 pkt);

–        doświadczenie w organizacji warsztatów o tematyce związanej z kreatywnością, nowymi technologiami lub rzemiosłem (0-5 pkt);

–        doświadczenie w organizacji spotkań o tematyce związanej z rewitalizacją (0-5 pkt);

–        doświadczenie w aktywizacji środowiska rzemieślniczego (0-5 pkt);

–        doświadczenie w prowadzeniu działań promocyjnych i marketingowych (0-5 pkt).

Maksymalna liczba punktów = 30 punktów.

 

 8.       Warunki zmiany umowy i inne postanowienia istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia:

Umowa dot. realizacji przedmiotu zamówienia będzie obowiązywała od dnia podpisania. Płatność za wykonanie umowy nastąpi w ciągu 21 dni od otrzymania rachunku lub faktury wystawionej na podstawie pozytywnego protokołu odbioru. Płatność za realizację zadania zostanie rozłożona na transze po zakończeniu wykonywania poszczególnych części zadania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty o dokumentację potwierdzającą spełnianie wymagań obligatoryjnych przez oferenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany docelowego zakresu umowy w zależności od przebiegu negocjacji z przyszłym Wykonawcą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w następujących przypadkach:

•      zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących zaproponowanej przez niego ceny w przypadku, gdy cena ta jest niższa o co najmniej 30% od pozostałych złożonych ofert lub wartości zamówienia (w przypadku, gdy została złożona jedna oferta).

•      gdy oferta uzyska w kryteriach jakościowych łącznie mniej niż 50% łącznej maksymalnej liczby punktów, które oferta może w tych kryteriach otrzymać.

•      gdy nie spełni warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentami, którzy wezmą udział w niniejszym postępowaniu.

W przypadku, gdy cena oferty uznanej, wg powyższych kryteriów (w tym po uwzględnieniu ew. negocjacji cenowych), za najkorzystniejszą, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu niniejszego zamówienia, może on wówczas unieważnić niniejsze zapytanie ofertowe.

9.       Termin składania ofert: 28 września 2018 godzina 16:00

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres: Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa ( decyduje data wpływu),

lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, Małgorzata Dąbkowska, mdabkowska@um.warszawa.pl

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_pilot.pdf, rozmiar pliku: 579.88 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy.docx, rozmiar pliku: 16.97 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Oświadczenie oferenta
  (plik: zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie_oferenta.docx, rozmiar pliku: 15.18 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Podręcznik Zarządzania
  (plik: zalacznik_3_-_podrecznik_zarzadzania.pdf, rozmiar pliku: 2011.25 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Analiza Ex-Ante
  (plik: zalacznik_4.pdf, rozmiar pliku: 6947.98 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Raport z wywiadów
  (plik: zalacznik_5_raport_z_wywiadow.doc, rozmiar pliku: 332.5 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Uchwała Zarządu dzielnicy
  (plik: zalacznik_6_-_uchwala_zarzadu_dzielnicy.pdf, rozmiar pliku: 1006.91 KB)
  Pobierz