Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Zapytanie ofertowe na przygotowanie filmu promocyjnego

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 8 Kwietnia, 2019 - 10:44, jkrzyzanowski

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

 

W związku z realizacją międzynarodowego projektu Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone                 i replikowalne modele współpracy publiczno - prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego realizowanego   w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Europa Środkowa 2014 - 2020, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do składania ofert na wykonanie poniżej opisanego przedmiotu zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje pakiet usług w zakresie przygotowania i produkcji filmu promującego działania pilotażowe projektu, tj. opracowanie scenariusza, wykonanie zdjęć, montaż, podkład dźwiękowy, usługi lektora,  uzyskanie odpowiednich zgód i zezwoleń (w tym zgody na wykorzystanie wizerunku osób występujących) oraz przekazanie praw autorskich i pokrewnych do filmu na rzecz zamawiającego. W Warszawie obiektem działań pilotażowych jest Centrum Kreatywności Nowa Praga (CKNP) mieszczące się przy ul. Targowej 80 oraz ul. Inżynierskiej 3.

Czas trwania filmu – max. 3 min

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:

- napisanie scenariusza (scenariusz i pozostałe wytyczne według załączonego dokumentu w języku angielskim VIDEO PRODUCED (załącznik do oferty)  
- przygotowanie tekstów na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego
- wybór lektora i realizacja nagrań z tym związanych
- przetłumaczenie skryptu na język angielski,
- nagranie filmu z użyciem profesjonalnego sprzętu w standardach TV audio-video (kamera co najmniej w standardzie Full HD, w rozdzielczości H 264 mp4
- montaż

Wykonawca zobowiązany jest do:

- zrealizowania przedmiotu zamówienia przy użyciu sprzętu audiowizualnego, umożliwiającego osiągnięcie najlepszych efektów artystycznych, świetlnych i technicznych, za który Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności

- dojazdów na miejsca realizacji zdjęć w e własnym zakresie

- uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, umożliwiających realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w tym zgody na rozpowszechnianie w filmie wizerunku osób w nich występujących

- zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie BHP i PPOŻ podczas nagrań i ponoszenia odpowiedzialności w tym zakresie

- imiennego wskazania osób (dane kontaktowe, adres email, telefon) do bieżących kontaktów oraz odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia

Zamawiający jest zobowiązany do:

- dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji, które będą przedmiotem produkowanego filmu

- przekazania Wykonawcy wytycznych do opracowania scenariusza

- przekazania Wykonawcy niezbędnych logotypów oraz treści informacji niezbędnych do opracowania planszy informującej o współfinansowaniu filmów ze środków unijnych

Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia kwotę nie większą niż 12.000 zł brutto.

 

 

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 15 lipca 2019 r. Zmawiający ma prawo zgłosić uwagi do realizacji przedmiotu zamówienia, które Wykonawca będzie musiał uwzględnić w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania.  

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- oferta została złożona w wymaganym terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym;

- oferta została podpisana;

- oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym (zgodność z opisem przedmiotu zamówienia);

- oferta została złożona na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego zał. 1 do zapytania;

- do oferty dołączono wymagane oświadczenie na wzorze stanowiącym zał. 2 do zapytania;

- do oferty dołączono załączniki poświadczające wymagane przez Zamawiającego doświadczenie.

 

Wymagane załączniki do oferty:

 

Portoflio firmy (ukazujące sześć wykonanych dotychczas realizacji spotów 1-3 min wraz z referencjami) 

 

 

4. KRYTERIUM OCENY OFERT

 

Cena brutto oferty - 100%.

 

5. Warunki zmiany umowy i inne postanowienia istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia:

 

Umowa dot. realizacji przedmiotu zamówienia będzie obowiązywała od dnia podpisania. Płatność za wykonanie umowy nastąpi w ciągu 21 dni od otrzymania rachunku lub faktury wystawionej na podstawie pozytywnego protokołu odbioru.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty o dokumentację potwierdzającą spełnianie wymagań obligatoryjnych przez oferenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany docelowego zakresu umowy w zależności od przebiegu negocjacji z przyszłym Wykonawcą.

 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w następujących przypadkach:

•     zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących zaproponowanej przez niego ceny w przypadku, gdy cena ta jest niższa o co najmniej 30% od pozostałych złożonych ofert lub wartości zamówienia (w przypadku, gdy została złożona jedna oferta).

•     gdy nie spełni warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentami, którzy wezmą udział w niniejszym postępowaniu.

W przypadku, gdy cena oferty uznanej, wg powyższych kryteriów (w tym po uwzględnieniu ew. negocjacji cenowych), za najkorzystniejszą, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu niniejszego zamówienia, może on wówczas unieważnić niniejsze zapytanie ofertowe.

 

6. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę wraz z załącznikami prosimy przesłać:

1)      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: eszymanska@um.warszawa.pl lub

2)      pocztą na adres: Biuro Rozwoju Gospodarczego, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa (decyduje data wpływu).

 

Termin składania ofert: do 17 kwietnia 2019 r. do godz. 16.00.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_spot_forget.pdf, rozmiar pliku: 2073.16 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  (plik: zal._nr_1_-_formularz_ofertowy.docx, rozmiar pliku: 14.35 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta
  (plik: zalacznik_nr_2-_oswiadczenie_oferenta.docx, rozmiar pliku: 17.01 KB)
  Pobierz